Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Hyvinvointipolitiikan verkosto

Hyvinvointipolitiikan verkosto

30.8.2019

Uusia nimiä verkos­to­jen johtoon

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on tors­taina 22.8. nimit­tä­nyt uusia henki­löitä puolu­een verkos­to­jen puheen­joh­ta­jis­toon. Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jis­toon on nimi­tetty Kuopion kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja, erikois­lää­käri

9.4.2018

Tavoit­teena palve­lui­den inte­graa­tio

Yksi sote -uudis­tuk­sen tavoit­teista on palve­lui­den inte­graa­tio. Inte­graa­tio­ta­voite ei koske ainoas­taan sote -palve­luja, vaan myös niiden sovit­ta­mista yhteen esimer­kiksi kasvu­pal­ve­lui­den

30.1.2018

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: Hyvin­voin­ti­po­li­tiik­kaa maakun­tiin

Sote-uudis­­tuk­­sen läpi­vienti on halli­tus­kau­den yksi tärkeim­mistä tavoit­teista. Kaikilla osapuo­lilla on oma näkö­kanta siitä, mitä se tarkoit­taa ja mihin sillä pyri­tään.

2.11.2017

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: valin­nan­va­pau­della palve­lut parem­miksi?

Kokoo­muk­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen on yksi suoma­lai­sen tervey­den­huol­to­po­li­tii­kan uudis­ta­mi­sen väline. Poti­laan valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen on ollut jo pitkään keskei­sessä