Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Hyvinvointipolitiikan verkosto / Tavoit­teena palve­lui­den inte­graa­tio

Tavoit­teena palve­lui­den inte­graa­tio

Julkaistu:

Yksi sote -uudis­tuk­sen tavoit­teista on palve­lui­den inte­graa­tio. Inte­graa­tio­ta­voite ei koske ainoas­taan sote -palve­luja, vaan myös niiden sovit­ta­mista yhteen esimer­kiksi kasvu­pal­ve­lui­den kanssa. Inte­graa­tion merki­tys koros­tuu, kun puhu­taan paljon palve­lua tarvit­se­vista asiak­kaista.

Nykyi­nen palve­lu­jär­jes­telmä on sirpa­loi­tu­nut niin, että paljon palve­lua tarvit­seva asia­kas joutuu usein hake­maan palve­luja useista eri paikoista.  Esimer­kiksi koke­mus­asian­tun­tija Katja Lemberg asioi vajaan neljän vuoden aikana kolmes­sa­kym­me­nessä eri orga­ni­saa­tiossa ja tapasi sata ammat­ti­laista. Hänet kohdat­tiin eri palve­luissa yksit­täis­ten palve­lu­tar­pei­den ja oirei­den kautta ja tarkas­tel­tiin vain pientä sirpa­letta hänen elämän­ko­ko­nai­suu­des­taan. Koko­nai­suu­den hallinta jäi Katjalle itsel­leen ja tämä tapah­tui tilan­teessa, jossa hän oli masen­nuk­seen sairas­tut­tu­aan kaik­kein heikoim­mil­laan.

Vaikka Katjan koke­muk­sissa on kyse yksit­täis­ta­pauk­sesta, kuvaa­vat ne ylei­sem­min­kin sirpa­loi­tu­neen palve­lu­jär­jes­tel­män kehit­tä­mis­tar­peita. Mikäli paljon palve­luja tarvit­se­van asiak­kaan tilan­netta ei tarkas­tella koko­nai­suu­tena, voivat eri palve­lui­den tavoit­teet olla keske­nään risti­rii­tai­sia. Yhden ammat­ti­lai­sen mielestä työ on asiak­kaalle parasta lääkettä, toinen ehdot­taa lepoa, kolman­nen mielestä asiak­kaan tulisi liik­kua enem­män, neljän­nen kehot­taessa häntä keskit­ty­mään kodin siis­tinä pitä­mi­seen. Tavoit­tei­den ollessa risti­rii­tai­sia ei eri palve­luille asetet­tuja tavoit­teita saavu­teta, vaikka asia­kasta autet­tai­siin kaksin käsin. Sen sijaan syntyy kierre, jossa palve­lu­tarve kasvaa edel­leen, mutta asia­kas voi silti jäädä vaille ensi­si­jai­sesti tarvit­se­maansa palve­lua. Tällöin hoide­taan pikem­min­kin oireita kuin niiden taus­talla olevia syitä.

Sirpa­loi­tu­neessa palve­lu­jär­jes­tel­mässä myös asia­kas­tieto on sirpa­leina. Eri ammat­ti­lais­ten välistä tiedon­ku­lun puutetta perus­tel­laan useim­mi­ten tieto­suo­jalla. Näin jopa tilan­teissa, joissa lain­mu­kaista estettä viran­omai­syh­teis­työlle ei ole, vaan laki jopa velvoit­taa eri toimi­joita yhteis­työ­hön. Usein palve­lui­den väli­nen tiedon­kulku jää asiak­kaan vastuulle.  Asia­kas ei kuiten­kaan vält­tä­mättä tiedä, mitä kertoa kenel­le­kin ja miksi. Myös käytet­tä­vissä oleva aika on rajal­li­nen asiak­kaan joutuessa aina uuden ammat­ti­lai­sen kohda­tes­saan selit­tä­mään, kuka hän on ja mihin hän tarvit­see apua. Tällöin keskus­telu rajau­tuu herkästi yhteen palve­luun jota ei sovi­teta yhteen muiden palve­lui­den kanssa.

Sirpa­lei­sessa palve­lu­jär­jes­tel­mässä huka­taan resurs­seja.  Palve­lui­den yhteen­so­vit­ta­mat­to­muu­desta aiheu­tuva hukka kasvaa erityi­sen suureksi paljon palve­lua tarvit­se­vien palve­luissa.  Hukkaa lisää edel­leen, jos tieto eri palve­lui­den välillä ei kulje. Hukan vält­tä­mi­seksi tarvi­taan sekä palve­lui­den että asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mien inte­graa­tiota ja eri palve­lui­den koor­di­naa­tiota.

Inte­graa­tio on keino sekä tuot­taa parem­pia ja vaikut­ta­vam­pia palve­luja että saada sääs­töjä aikaan. Palvelu on vaikut­ta­vaa kun oikea asia­kas on oikeassa paikassa oike­aan aikaan. Sääs­töjä syntyy, kun asiak­kaat saavat ajoissa apua, sen sijaan että ongel­mat ennät­täi­si­vät pitkit­tyä ja kasaan­tua. Toisaalta sääs­töjä syntyy palve­lui­den turhan pääl­lek­käi­syy­den jäämi­sestä pois, eikä siinä ole suin­kaan kyse palve­lun laadun heiken­nyk­sestä vaan pikem­min­kin päin­vas­toin.  Inte­graa­tio onkin tavoite, johon kannat­taa pyrkiä.

Anna-Liisa Lämsä,
KT, verkos­to­pääl­likkö, kokoo­muk­sen sote­työl­li­syys-vaikut­ta­ja­ryh­män puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content