• FI
 • SV
 • MENU
  Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi
  Twiittaa

  Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

  Julkaistu: 28.09.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Maa- ja metsä­ta­lous­tie­teen kandi­daatti Lyydia Ylönen on valittu Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi. Hän jatkaa saman­ai­kai­sesti työs­ken­te­lyä kansan­edus­taja Susanna Kosken edus­kunta-avus­ta­jana.

  Ylönen työs­ken­te­lee tehtä­vässä vies­tin­tä­sih­teeri Jenny Thune­ber­gin työva­paan ajan, helmi­kuu­hun 2018 asti.

  Ylönen vastaa ryhmä­kans­liassa maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kasta sekä ener­gia­po­li­tii­kasta. Hän aloit­taa tehtä­vässä loka­kuussa.

  Lisä­tie­dot:
  Lyydia Ylönen
  lyydia.ylonen@eduskunta.fi
  puh. 044 5910 812