Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

Julkaistu:

Maa- ja metsä­ta­lous­tie­teen kandi­daatti Lyydia Ylönen on valittu Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi. Hän jatkaa saman­ai­kai­sesti työs­ken­te­lyä kansan­edus­taja Susanna Kosken edus­kunta-avus­ta­jana.

Ylönen työs­ken­te­lee tehtä­vässä vies­tin­tä­sih­teeri Jenny Thune­ber­gin työva­paan ajan, helmi­kuu­hun 2018 asti.

Ylönen vastaa ryhmä­kans­liassa maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kasta sekä ener­gia­po­li­tii­kasta. Hän aloit­taa tehtä­vässä loka­kuussa.

Lisä­tie­dot:
Lyydia Ylönen
lyydia.ylonen@eduskunta.fi
puh. 044 5910 812

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vero­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Vero­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­po­li­tii­kan valmis­te­lusta ja seuran­nasta yhdessä edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan kanssa. Arvos­tamme erityi­sesti

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content