Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 89

Julkaisut

21.12.2012

Kokoo­mus toivot­taa hyvää joulua

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, Kokoo­muk­sen puolue­johto, puolue­toi­misto, piiri- ja jäsen­jär­jes­töt, sekä Kokoo­muk­sen minis­­teri- ja edus­kun­ta­ryh­mät avus­ta­ji­neen toivot­ta­vat mitä rauhal­li­sinta joulun­ai­kaa ja

20.12.2012

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Kummal­lista kala­soppaa

Vaikka liika­ka­las­tus yhä jatkuu, olemme ajau­tu­neet tilan­tee­seen, jossa yli puolet Euroo­pan mark­ki­noilla syötä­vistä kaloista on tuon­ti­ka­laa, kirjoit­taa euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen

17.12.2012

Orpo: Suomi nousee yhteis­työllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo perään­kuu­lut­taa vält­tä­mät­tö­mien päätös­ten teke­mistä kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työpaik­ko­jen luomi­seksi. Orpo piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen valtion vuoden

12.12.2012

Viro­lai­nen: Tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen haluaa tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille. Hän toivoo kotiin vietä­vien palve­lu­jen kehit­tä­mistä ja uusien keino­jen etsi­mistä muis­ti­sai­rai­den

7.12.2012

Petri Sarva­maa: EU on tien­haa­rassa

“Nyt jos koska tarvi­taan visiota ja ennen kaik­kea rohkeutta toimia vision puolesta”, sanoo kokoo­mus­meppi Petri Sarva­maa ja äänes­tää EPP-ryhmän tavoin

5.12.2012

Katai­sen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Finans­si­kriisi haas­taa meitä, ja se näkyy valtion rajuna velkaan­tu­mi­sena. Riip­pu­matta kansain­vä­li­sistä suhdan­teista, meillä suoma­lai­silla on kaksi omaa talou­del­lista haas­tetta. 1.

5.12.2012

Petteri Orpo: Vete­raa­nien asia on yhtei­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen edus­kun­nan juhla­täy­sis­tun­nossa tänään. Istun­nossa käsi­tel­tiin edus­kun­ta­ryh­mien yhteistä aloi­tetta, joilla paran­ne­taan yhteis­kun­nan tukea

4.12.2012

Jyrki Katai­nen: Lisää työtä

Suomen taloutta koet­te­lee kolme suurta haas­tetta. Lyhyellä aika­vä­lillä suhdan­ne­luon­tei­nen euro­kriisi hidas­taa talous­kas­vua Euroo­passa ja Suomessa. Hidas­tuva talous­kasvu tarkoit­taa työpaik­ko­jen mene­tyk­siä

1.12.2012

Orpo: Halli­tuk­sella krii­si­tie­tous ja valmius uudis­tuk­siin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kiit­te­lee valtio­va­rain­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­sen (sd) lausun­toja Ylen aamu-tv:n haas­tat­te­lussa tänään. Orpo sanoo olevansa täysin samaa

30.11.2012

Katai­nen: Työpai­kat etusi­jalla

Halli­tuk­sen EU-minis­­te­­ri­­va­­lio­­kunta päätti tänään, että Suomi ei osal­listu finans­sit­ran­sak­tio­ve­roa koske­vaan suppean maaryh­män tiivis­tet­tyyn yhteis­työ­hön EU:ssa. Halli­tus lait­toi asiassa suoma­lai­set työpai­kat

Skip to content