Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä alko­ho­li­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen etene­mistä valtio­neu­vos­ton pöydältä edus­kun­taan.

Pitkissä ja vaikeissa neuvot­te­luissa Kokoo­musta edus­ta­neet kansan­edus­ta­jat odot­ta­vat laille huolel­lista, mutta rivak­kaa käsit­te­lyä. Kansan­edus­ta­jat halua­vat varmis­taa, että uudis­tus saadaan voimaan heti vuoden 2018 alusta.

”Tätä uudis­tusta on jouduttu odot­ta­maan aivan liian pitkään. Viivyt­te­lylle ja jahkaa­mi­selle saatiin onneksi vihdoin loppu. Ihmi­set odot­ta­vat halli­tuk­selta tekoja ja uudis­ta­vaa otetta, ei pikku­asioista nahis­te­lua. Kokoo­mus on ajanut normien purka­mista tässä­kin asiassa johdon­mu­kai­sesti”, sanoo Wallin­heimo.

”Uudis­tuk­sen hyödyt ovat suuret ja laaja-alai­set. Se tuo lisää valin­nan­va­pautta kulut­ta­jille, parem­mat vali­koi­mat kaup­paan, enem­män työtä ravin­tola-alalle sekä pien­pa­ni­moille ja päivit­täis­ta­va­ra­kaup­paan. Esityk­sellä luodaan vahvem­pia edel­ly­tyk­siä myös olut­kult­tuu­rin vahvis­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen linjan mukaista on lisätä yksi­lön vapautta sekä luot­taa ihmis­ten omaan vastuul­li­suu­teen ja harkin­ta­ky­kyyn”, Mäkelä koros­taa.

Lisä­tie­dot:
Sinuhe Wallin­heimo
puh. 050 512 0873

Outi Mäkelä
puh. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content