• FI
 • SV
 • MENU
  Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

  Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

  Julkaistu: 14.09.2017 Julkaisut Politiikka resolution Talous

  Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä alko­ho­li­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen etene­mistä valtio­neu­vos­ton pöydältä edus­kun­taan.

  Pitkissä ja vaikeissa neuvot­te­luissa Kokoo­musta edus­ta­neet kansan­edus­ta­jat odot­ta­vat laille huolel­lista, mutta rivak­kaa käsit­te­lyä. Kansan­edus­ta­jat halua­vat varmis­taa, että uudis­tus saadaan voimaan heti vuoden 2018 alusta.

  ”Tätä uudis­tusta on jouduttu odot­ta­maan aivan liian pitkään. Viivyt­te­lylle ja jahkaa­mi­selle saatiin onneksi vihdoin loppu. Ihmi­set odot­ta­vat halli­tuk­selta tekoja ja uudis­ta­vaa otetta, ei pikku­asioista nahis­te­lua. Kokoo­mus on ajanut normien purka­mista tässä­kin asiassa johdon­mu­kai­sesti”, sanoo Wallin­heimo.

  ”Uudis­tuk­sen hyödyt ovat suuret ja laaja-alai­set. Se tuo lisää valin­nan­va­pautta kulut­ta­jille, parem­mat vali­koi­mat kaup­paan, enem­män työtä ravin­tola-alalle sekä pien­pa­ni­moille ja päivit­täis­ta­va­ra­kaup­paan. Esityk­sellä luodaan vahvem­pia edel­ly­tyk­siä myös olut­kult­tuu­rin vahvis­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen linjan mukaista on lisätä yksi­lön vapautta sekä luot­taa ihmis­ten omaan vastuul­li­suu­teen ja harkin­ta­ky­kyyn”, Mäkelä koros­taa.

  Lisä­tie­dot:
  Sinuhe Wallin­heimo
  puh. 050 512 0873

  Outi Mäkelä
  puh. 050 512 2877