Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä alko­ho­li­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen etene­mistä valtio­neu­vos­ton pöydältä edus­kun­taan.

Pitkissä ja vaikeissa neuvot­te­luissa Kokoo­musta edus­ta­neet kansan­edus­ta­jat odot­ta­vat laille huolel­lista, mutta rivak­kaa käsit­te­lyä. Kansan­edus­ta­jat halua­vat varmis­taa, että uudis­tus saadaan voimaan heti vuoden 2018 alusta.

”Tätä uudis­tusta on jouduttu odot­ta­maan aivan liian pitkään. Viivyt­te­lylle ja jahkaa­mi­selle saatiin onneksi vihdoin loppu. Ihmi­set odot­ta­vat halli­tuk­selta tekoja ja uudis­ta­vaa otetta, ei pikku­asioista nahis­te­lua. Kokoo­mus on ajanut normien purka­mista tässä­kin asiassa johdon­mu­kai­sesti”, sanoo Wallin­heimo.

”Uudis­tuk­sen hyödyt ovat suuret ja laaja-alai­set. Se tuo lisää valin­nan­va­pautta kulut­ta­jille, parem­mat vali­koi­mat kaup­paan, enem­män työtä ravin­tola-alalle sekä pien­pa­ni­moille ja päivit­täis­ta­va­ra­kaup­paan. Esityk­sellä luodaan vahvem­pia edel­ly­tyk­siä myös olut­kult­tuu­rin vahvis­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen linjan mukaista on lisätä yksi­lön vapautta sekä luot­taa ihmis­ten omaan vastuul­li­suu­teen ja harkin­ta­ky­kyyn”, Mäkelä koros­taa.

Lisä­tie­dot:
Sinuhe Wallin­heimo
puh. 050 512 0873

Outi Mäkelä
puh. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman