Mäkelä ja Wallin­heimo: Alkoho­li­uu­distus voimaan heti vuoden­vaih­teesta – kokoomus.fi
MENU
Mäkelä ja Wallin­heimo: Alkoho­li­uu­distus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Mäkelä ja Wallin­heimo: Alkoho­li­uu­distus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Julkaistu: 14.09.2017 Julkaisut Kannanotot Politiikka Talous

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Outi Mäkelä ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väisiä alkoho­lilain kokonai­suu­dis­tuksen etene­mistä valtio­neu­voston pöydältä eduskuntaan.

Pitkissä ja vaikeissa neuvot­te­luissa Kokoo­musta edustaneet kansan­edus­tajat odottavat laille huolel­lista, mutta rivakkaa käsit­telyä. Kansan­edus­tajat haluavat varmistaa, että uudistus saadaan voimaan heti vuoden 2018 alusta.

”Tätä uudis­tusta on jouduttu odottamaan aivan liian pitkään. Viivyt­te­lylle ja jahkaa­mi­selle saatiin onneksi vihdoin loppu. Ihmiset odottavat halli­tuk­selta tekoja ja uudis­tavaa otetta, ei pikku­asioista nahis­telua. Kokoomus on ajanut normien purka­mista tässäkin asiassa johdon­mu­kai­sesti”, sanoo Wallin­heimo.

”Uudis­tuksen hyödyt ovat suuret ja laaja-alaiset. Se tuo lisää valin­nan­va­pautta kulut­ta­jille, paremmat valikoimat kauppaan, enemmän työtä ravintola-alalle sekä pienpa­ni­moille ja päivit­täis­ta­va­ra­kauppaan. Esityk­sellä luodaan vahvempia edelly­tyksiä myös olutkult­tuurin vahvis­ta­mi­selle. Kokoo­muksen linjan mukaista on lisätä yksilön vapautta sekä luottaa ihmisten omaan vastuul­li­suuteen ja harkin­ta­kykyyn”, Mäkelä korostaa.

Lisätiedot:
Sinuhe Wallin­heimo
puh. 050 512 0873

Outi Mäkelä
puh. 050 512 2877


Kokoomus.fi