Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Mäkelä ja Wallin­heimo: Alko­ho­li­uu­dis­tus voimaan heti vuoden­vaih­teesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Sinuhe Wallin­heimo ovat tyyty­väi­siä alko­ho­li­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen etene­mistä valtio­neu­vos­ton pöydältä edus­kun­taan.

Pitkissä ja vaikeissa neuvot­te­luissa Kokoo­musta edus­ta­neet kansan­edus­ta­jat odot­ta­vat laille huolel­lista, mutta rivak­kaa käsit­te­lyä. Kansan­edus­ta­jat halua­vat varmis­taa, että uudis­tus saadaan voimaan heti vuoden 2018 alusta.

”Tätä uudis­tusta on jouduttu odot­ta­maan aivan liian pitkään. Viivyt­te­lylle ja jahkaa­mi­selle saatiin onneksi vihdoin loppu. Ihmi­set odot­ta­vat halli­tuk­selta tekoja ja uudis­ta­vaa otetta, ei pikku­asioista nahis­te­lua. Kokoo­mus on ajanut normien purka­mista tässä­kin asiassa johdon­mu­kai­sesti”, sanoo Wallin­heimo.

”Uudis­tuk­sen hyödyt ovat suuret ja laaja-alai­set. Se tuo lisää valin­nan­va­pautta kulut­ta­jille, parem­mat vali­koi­mat kaup­paan, enem­män työtä ravin­tola-alalle sekä pien­pa­ni­moille ja päivit­täis­ta­va­ra­kaup­paan. Esityk­sellä luodaan vahvem­pia edel­ly­tyk­siä myös olut­kult­tuu­rin vahvis­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen linjan mukaista on lisätä yksi­lön vapautta sekä luot­taa ihmis­ten omaan vastuul­li­suu­teen ja harkin­ta­ky­kyyn”, Mäkelä koros­taa.

Lisä­tie­dot:
Sinuhe Wallin­heimo
puh. 050 512 0873

Outi Mäkelä
puh. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content