Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resurs­seja ruoka­tur­vaan

Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resurs­seja ruoka­tur­vaan

Julkaistu:

Halli­tus päätti viime tors­taina ensi vuoden budje­tista. Halli­tus sopi muun muassa maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riön määrä­ra­ho­jen uudel­leen­koh­den­ta­mi­sesta luon­non­hait­ta­kor­vauk­seen ja vien­nin edis­tä­mi­seen.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko korosti maata­lou­delle suun­na­tun rahoi­tuk­sen tärkeyttä suoma­lai­sen ruoka­tur­van yllä­pi­tä­mi­seksi vierail­les­saan Kauha­joen Ruoka­mes­suilla 2. syys­kuuta.

“Turval­li­suus on ihmi­sen perus­tarve ja se koos­tuu monista erilai­sista asioista. Myös ruoka on osa turval­li­suutta, ja budje­tin lisäyk­set yllä­pi­tä­vät suoma­laista ruoka­tur­vaa”, minis­teri Risikko totesi.

Budjet­ti­rii­hessä  luon­non­hait­ta­kor­vauk­seen vuodelle 2018 aikai­sem­min kaavail­lut leik­kauk­set puoli­tet­tiin, koska maata­lou­den kriisi ei ole hellit­tä­nyt ja alku­tuo­tan­non kannat­ta­vuus on edel­leen heikolla tasolla.

Varoja annet­tiin myös maata­lous­yrit­tä­jien jaksa­mi­sen tueksi. Maata­lous­yrit­tä­jien eläke­lai­tok­sen Melan Välitä vilje­li­jästä -hanke sai miljoona euroa lisä­ra­haa.

“Maata­lous­yri­tyk­sen tärkein voima­vara on maata­lous­yrit­täjä itse. Joskus henki­set voima­va­rat tai talou­del­li­set resurs­sit saat­ta­vat joutua koetuk­selle ja apu on tarpeen. Juuri tällai­siin tilan­tei­siin Melan Välitä vilje­li­jästä -hanke erityi­sesti satsaa.  Lisä­mää­rä­raha on erit­täin tarpeel­li­nen, sillä hank­keen palaute on ollut hyvää ja henki­lö­koh­tai­nen apu on koettu tärkeäksi”, Risikko sanoi.

Ruoka­turva muodos­tuu monesta teki­jästä ja asiasta.

“Ruoka­turva tarkoit­taa, että kaikilla ihmi­sillä pitää olla joka päivä riit­tä­västi turval­lista ja ravit­se­vaa ruokaa elääk­seen ja pärjä­täk­seen. Suomen maata­lous kyke­nee normaa­lio­loissa vastaa­maan kulut­ta­jien tarpei­siin varsin hyvin. On kuiten­kin tärkeää säilyt­tää koti­mai­sen maata­lous­tuo­tan­non osaa­mi­nen ja resurs­sit riit­tä­vällä tasolla. Näin tuotan­toa on mahdol­lista myös lisätä mahdol­li­sissa poik­keus­o­loissa ja krii­si­ti­lan­teissa, esimer­kiksi tuon­ti­hyö­dyk­kei­den hankin­ta­vai­keuk­sissa”, Risikko muis­tutti.

Lisä­tie­toja:

Minis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­taja Tiina Rytilä p. 040 566 6649

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content