Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resursseja ruoka­turvaan – kokoomus.fi
MENU
Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resursseja ruoka­turvaan

Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resursseja ruoka­turvaan

Julkaistu: 02.09.2017 Julkaisut Puheet

Hallitus päätti viime torstaina ensi vuoden budje­tista. Hallitus sopi muun muassa maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teriön määrä­ra­hojen uudel­leen­koh­den­ta­mi­sesta luonnon­hait­ta­kor­vaukseen ja viennin edistä­miseen.

Sisämi­nisteri Paula Risikko korosti maata­lou­delle suunnatun rahoi­tuksen tärkeyttä suoma­laisen ruoka­turvan ylläpi­tä­mi­seksi vierail­lessaan Kauhajoen Ruoka­mes­suilla 2. syyskuuta.

“Turval­lisuus on ihmisen perus­tarve ja se koostuu monista erilai­sista asioista. Myös ruoka on osa turval­li­suutta, ja budjetin lisäykset ylläpi­tävät suoma­laista ruoka­turvaa”, ministeri Risikko totesi.

Budjet­ti­rii­hessä  luonnon­hait­ta­kor­vaukseen vuodelle 2018 aikai­semmin kaavaillut leikkaukset puoli­tettiin, koska maata­louden kriisi ei ole hellit­tänyt ja alkutuo­tannon kannat­tavuus on edelleen heikolla tasolla.

Varoja annettiin myös maata­lous­yrit­täjien jaksa­misen tueksi. Maata­lous­yrit­täjien eläke­lai­toksen Melan Välitä vilje­li­jästä -hanke sai miljoona euroa lisärahaa.

“Maata­lous­yri­tyksen tärkein voimavara on maata­lous­yrittäjä itse. Joskus henkiset voima­varat tai talou­del­liset resurssit saattavat joutua koetuk­selle ja apu on tarpeen. Juuri tällaisiin tilan­teisiin Melan Välitä vilje­li­jästä -hanke erityi­sesti satsaa.  Lisämää­räraha on erittäin tarpeel­linen, sillä hankkeen palaute on ollut hyvää ja henki­lö­koh­tainen apu on koettu tärkeäksi”, Risikko sanoi.

Ruoka­turva muodostuu monesta tekijästä ja asiasta.

“Ruoka­turva tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä pitää olla joka päivä riittä­västi turval­lista ja ravit­sevaa ruokaa elääkseen ja pärjä­täkseen. Suomen maatalous kykenee normaa­lio­loissa vastaamaan kulut­tajien tarpeisiin varsin hyvin. On kuitenkin tärkeää säilyttää kotimaisen maata­lous­tuo­tannon osaaminen ja resurssit riittä­vällä tasolla. Näin tuotantoa on mahdol­lista myös lisätä mahdol­li­sissa poikkeus­o­loissa ja kriisi­ti­lan­teissa, esimer­kiksi tuonti­hyö­dyk­keiden hankin­ta­vai­keuk­sissa”, Risikko muistutti.

Lisätietoja:

Ministeri Risikon erityi­sa­vustaja Tiina Rytilä p. 040 566 6649

 

 


Kokoomus.fi