• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resurs­seja ruoka­tur­vaan

  Risikko Ruoka­mes­suilla: Riihestä resurs­seja ruoka­tur­vaan

  Julkaistu: 02.09.2017 Julkaisut Puheet

  Halli­tus päätti viime tors­taina ensi vuoden budje­tista. Halli­tus sopi muun muassa maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riön määrä­ra­ho­jen uudel­leen­koh­den­ta­mi­sesta luon­non­hait­ta­kor­vauk­seen ja vien­nin edis­tä­mi­seen.

  Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko korosti maata­lou­delle suun­na­tun rahoi­tuk­sen tärkeyttä suoma­lai­sen ruoka­tur­van yllä­pi­tä­mi­seksi vierail­les­saan Kauha­joen Ruoka­mes­suilla 2. syys­kuuta.

  “Turval­li­suus on ihmi­sen perus­tarve ja se koos­tuu monista erilai­sista asioista. Myös ruoka on osa turval­li­suutta, ja budje­tin lisäyk­set yllä­pi­tä­vät suoma­laista ruoka­tur­vaa”, minis­teri Risikko totesi.

  Budjet­ti­rii­hessä  luon­non­hait­ta­kor­vauk­seen vuodelle 2018 aikai­sem­min kaavail­lut leik­kauk­set puoli­tet­tiin, koska maata­lou­den kriisi ei ole hellit­tä­nyt ja alku­tuo­tan­non kannat­ta­vuus on edel­leen heikolla tasolla.

  Varoja annet­tiin myös maata­lous­yrit­tä­jien jaksa­mi­sen tueksi. Maata­lous­yrit­tä­jien eläke­lai­tok­sen Melan Välitä vilje­li­jästä -hanke sai miljoona euroa lisä­ra­haa.

  “Maata­lous­yri­tyk­sen tärkein voima­vara on maata­lous­yrit­täjä itse. Joskus henki­set voima­va­rat tai talou­del­li­set resurs­sit saat­ta­vat joutua koetuk­selle ja apu on tarpeen. Juuri tällai­siin tilan­tei­siin Melan Välitä vilje­li­jästä -hanke erityi­sesti satsaa.  Lisä­mää­rä­raha on erit­täin tarpeel­li­nen, sillä hank­keen palaute on ollut hyvää ja henki­lö­koh­tai­nen apu on koettu tärkeäksi”, Risikko sanoi.

  Ruoka­turva muodos­tuu monesta teki­jästä ja asiasta.

  “Ruoka­turva tarkoit­taa, että kaikilla ihmi­sillä pitää olla joka päivä riit­tä­västi turval­lista ja ravit­se­vaa ruokaa elääk­seen ja pärjä­täk­seen. Suomen maata­lous kyke­nee normaa­lio­loissa vastaa­maan kulut­ta­jien tarpei­siin varsin hyvin. On kuiten­kin tärkeää säilyt­tää koti­mai­sen maata­lous­tuo­tan­non osaa­mi­nen ja resurs­sit riit­tä­vällä tasolla. Näin tuotan­toa on mahdol­lista myös lisätä mahdol­li­sissa poik­keus­o­loissa ja krii­si­ti­lan­teissa, esimer­kiksi tuon­ti­hyö­dyk­kei­den hankin­ta­vai­keuk­sissa”, Risikko muis­tutti.

  Lisä­tie­toja:

  Minis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­taja Tiina Rytilä p. 040 566 6649