Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Grahn-Laaso­nen: Halli­tus ei voi enää viivyt­tää perhe­va­paa­uu­dis­tusta

Grahn-Laaso­nen: Halli­tus ei voi enää viivyt­tää perhe­va­paa­uu­dis­tusta

Julkaistu:

Halli­tus ei voi enää viivyt­tää perhe­va­paa­uu­dis­tusta, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

Yle uuti­soi tänään tutki­joi­den huolesta, että synty­vyys on laske­nut poik­keuk­sel­li­sesti alku­vuo­den aikana. Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan synty­nei­den lasten määrä laski tammi­kuun ja touko­kuun välillä seit­se­män prosent­tia verrat­tuna edel­li­sen vuoden vastaa­vaan ajan­koh­taan.

“Suomi tarvit­see perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen ja lapsiys­tä­väl­li­syyttä koros­ta­vat perhei­den palve­lut, jotta yhä useam­man lapsi­toi­veet toisi­vat toteu­tua. Moni perhe toivoo ennen kaik­kea helpo­tusta arkeen, lisää jous­ta­vuutta työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mi­seen”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Suomi tarvit­see perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen ja lapsiys­tä­väl­li­syyttä koros­ta­vat perhei­den palve­lut

Grahn-Laaso­sen mukaan halli­tuk­sen tulisi viedä tällä kaudella läpi aina­kin neljä lapsi­per­hei­den kannalta tärkeää uudis­tusta, joista kolme on jo toteu­tettu tai etenee ja neljäs vielä puut­tuu.

“Varhais­kas­va­tus­mak­suja alen­ne­taan tuntu­vasti ensi vuoden alusta. Myös sisa­ra­len­nus nousee 10 prosen­tista 50 prosent­tiin. Se on tärkeä tuki silloin, kun perhe­koko kasvaa ja kulut ovat muuten­kin isom­mat. Lisäksi varhais­kas­va­tuk­sen laatua vahvis­te­taan ja osal­lis­tu­mi­sas­tetta noste­taan. Näistä toimista on jo päätök­set ja rahoi­tus olemassa”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Halli­tus on jo tasan­nut vanhem­muu­den kuluja äitien työnan­ta­jille 2500 euron kerta­kor­vauk­sella.

“Lisäksi etene­mässä on lapsi­per­hei­den palve­lu­jen parempi yhteen­so­vit­ta­mi­nen. Neuvo­lat, varhais­kas­va­tus, koulut ja sote-palve­lut pitää saada toimi­maan parem­min yhteen, jotta perhe saa avun ja tuen aina tarvit­taessa. Palve­luissa pain­opiste tulee kään­tää ennal­taeh­käi­syyn ja varhai­seen puut­tu­mi­seen”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Halli­tuk­sen tulee tehdä päätök­siä perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­sestä heti syksyn aluksi.

“Perhe­va­paa­uu­dis­tus ei voi enää odot­taa. Yksi halli­tus­ryhmä ei voi jarrut­taa perheille tärkeää uudis­tusta enää yhtään kauem­paa. Vaikka valtio ei voi vauvoiksi muut­tua, synty­vyy­den lasku on viimei­nen varoi­tus, että perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen täytyy edetä, jotta yhä useam­man lapsi­toi­veet voivat toteu­tua. Kokoo­mus on valmis toteut­ta­maan uudis­tuk­sen vielä tällä halli­tus­kau­della, meillä on kaksi vuotta aikaa”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisä­tie­toja:

- minis­te­rin erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content