Grahn-Laasonen: Hallitus ei voi enää viivyttää perhe­va­paa­uu­dis­tusta – kokoomus.fi
MENU
Grahn-Laasonen: Hallitus ei voi enää viivyttää perhe­va­paa­uu­dis­tusta

Grahn-Laasonen: Hallitus ei voi enää viivyttää perhe­va­paa­uu­dis­tusta

Julkaistu: 06.07.2017 Julkaisut Kannanotot Puheet

Hallitus ei voi enää viivyttää perhe­va­paa­uu­dis­tusta, opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Yle uutisoi tänään tutki­joiden huolesta, että syntyvyys on laskenut poikkeuk­sel­li­sesti alkuvuoden aikana. Tilas­to­kes­kuksen ennak­ko­tie­tojen mukaan synty­neiden lasten määrä laski tammikuun ja toukokuun välillä seitsemän prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

“Suomi tarvitsee perhe­va­paa­uu­dis­tuksen ja lapsiys­tä­väl­li­syyttä koros­tavat perheiden palvelut, jotta yhä useamman lapsi­toiveet toisivat toteutua. Moni perhe toivoo ennen kaikkea helpo­tusta arkeen, lisää jousta­vuutta työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­miseen”, Grahn-Laasonen sanoo.

Suomi tarvitsee perhe­va­paa­uu­dis­tuksen ja lapsiys­tä­väl­li­syyttä koros­tavat perheiden palvelut

Grahn-Laasosen mukaan halli­tuksen tulisi viedä tällä kaudella läpi ainakin neljä lapsi­per­heiden kannalta tärkeää uudis­tusta, joista kolme on jo toteu­tettu tai etenee ja neljäs vielä puuttuu.

“Varhais­kas­va­tus­maksuja alennetaan tuntu­vasti ensi vuoden alusta. Myös sisara­lennus nousee 10 prosen­tista 50 prosenttiin. Se on tärkeä tuki silloin, kun perhekoko kasvaa ja kulut ovat muutenkin isommat. Lisäksi varhais­kas­va­tuksen laatua vahvis­tetaan ja osallis­tu­mi­sas­tetta nostetaan. Näistä toimista on jo päätökset ja rahoitus olemassa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Hallitus on jo tasannut vanhem­muuden kuluja äitien työnan­ta­jille 2500 euron kerta­kor­vauk­sella.

“Lisäksi etene­mässä on lapsi­per­heiden palve­lujen parempi yhteen­so­vit­ta­minen. Neuvolat, varhais­kas­vatus, koulut ja sote-palvelut pitää saada toimimaan paremmin yhteen, jotta perhe saa avun ja tuen aina tarvit­taessa. Palve­luissa painopiste tulee kääntää ennal­taeh­käisyyn ja varhaiseen puuttu­miseen”, Grahn-Laasonen sanoo.

Halli­tuksen tulee tehdä päätöksiä perhe­va­paa­uu­dis­tuksen käynnis­tä­mi­sestä heti syksyn aluksi.

“Perhe­va­paa­uu­distus ei voi enää odottaa. Yksi halli­tus­ryhmä ei voi jarruttaa perheille tärkeää uudis­tusta enää yhtään kauempaa. Vaikka valtio ei voi vauvoiksi muuttua, synty­vyyden lasku on viimeinen varoitus, että perhe­va­paa­uu­dis­tuksen täytyy edetä, jotta yhä useamman lapsi­toiveet voivat toteutua. Kokoomus on valmis toteut­tamaan uudis­tuksen vielä tällä halli­tus­kau­della, meillä on kaksi vuotta aikaa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Lisätietoja:

- minis­terin erityi­sa­vustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246

 


Kokoomus.fi