Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 91

Julkaisut

30.11.2012

Sankelo: Turve­maa-asiaan oikean­suun­tai­nen linjaus

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on tyyty­väi­nen suuren valio­kun­nan kantaan hiili­rik­kai­den maiden suoje­lusta. Suuri valio­kunta toteaa, että komis­sion ehdo­tus kyntö­kiel­losta aiheut­taisi

30.11.2012

Ko­koo­muk­sen ym­pä­ris­tö­ver­kos­ton ko­lum­ni: Suo­mi ja ym­pä­ris­tö­lii­ke­toi­min­ta

Ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian liike­vaih­don kasvu­vauhti on maail­malla ollut huikeaa. Muuta­mat suoma­lai­set­kin yrityk­set ovat jo voimak­kaasti tiedos­ta­neet kasva­van ympä­ris­tö­lii­ke­toi­min­nan merki­tyk­sen. Uuden tekno­lo­gian kasvu­tal­koi­siin

9.11.2012

Jan Vapaa­vuori elin­kei­no­mi­nis­te­riksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on päät­tä­nyt valita Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen esityk­sestä uudeksi elin­kei­no­mi­nis­te­riksi Jan Vapaa­vuo­ren. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana toimi­nut Jan Vapaa­vuori korvaa elin­kei­no­mi­nis­te­rinä

29.10.2012

Kokoo­mus kiit­tää

Suomen suurin kunta­puo­lue kiit­tää kaik­kia teitä, jotka äänes­titte ehdok­kai­tamme! Kiitos myös upeille ehdok­kail­lemme sekä teille, jotka teitte väsy­mät­tö­mästi vaali­työtä. Tehdään

23.10.2012

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolumni: Elämme loppu­vuo­den velaksi luon­non­va­ro­jen osalta

Maapal­lon kesto­kyky on vuosit­tain yhä aikai­sem­min käytetty loppuun. Luon­non­va­ro­jen kunnioit­ta­vampi hyödyn­tä­mi­nen ja mate­ri­aa­lien tehok­kaampi käyttö ovat vält­tä­mät­tö­miä, jotta voimme jättää

20.10.2012

Anne-Mari Viro­lai­nen: Kyllä kuntien ilmasto­tavoitteille

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­taa tule­via kunta­päät­tä­jiä kunnian­hi­moi­seen ilmas­to­työ­hön koti­kun­nis­saan. - Niissä kunnissa, joissa ilmas­to­pääs­töjä on lähdetty

17.10.2012

Timo Heino­nen: Kyllä muka­valle ja liik­ku­valle koulu­päi­välle!

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen on huolis­saan suoma­lais­las­ten koulu­viih­ty­vyy­destä. ?Pärjäämme hyvin oppi­mis­tu­lok­sissa, mutta teke­mistä riit­tää vielä koulu­viih­ty­vyy­den

27.9.2012

Itäme­ren suoje­lua in action

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kuukausi­ko­lumni kertoo kansain­vä­li­sistä öljyn­tor­jun­ta­har­joi­tuk­sista Itäme­rellä. Kokoo­mus­lai­nen Maria Pekkala osal­lis­tui harjoi­tuk­siin osana WWF:n vapaa­eh­toi­sia öljyn­tor­jun­ta­jouk­koja. Itäme­ren suoje­luso­pi­muk­sen mukai­nen, vuosit­tai­nen

28.5.2012

Kunnat ja yrit­tä­jyys - yhdessä vahvem­pia -semi­naari

Kokoo­muk­sen Yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan kevät­se­mi­naa­rissa pereh­dymme ajan­koh­tai­seen aihee­seen: miten kunnat ja yrityk­set voisi­vat hyötyä toisis­taan nykyistä enem­män? Miten synty­vät elin­voi­mai­set kunnat, minkä­lai­nen kunta on yrit­tä­jyys­myön­tei­nen? Mitä haas­teita ja mahdol­li­suuk­sia käyn­nissä oleva kunta­uu­dis­tus tuo kuntien elin­kei­no­po­li­tiik­kaan? Tule mukaan keskus­te­le­maan!

10.5.2012

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari

Valta­kun­nal­li­sen kunta­uu­dis­tuk­sen valmis­telu on käyn­nissä. Uudis­tuk­sella on merkit­tä­viä ja kauas­kan­toi­sia vaiku­tuk­sia, joiden arviointi on julki­sessa keskus­te­lussa tois­tai­seksi jäänyt kunnan­ta­lo­jen luku­mää­rän

Skip to content