• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin

  Julkaistu: 17.03.2017 Julkaisut Politiikka resolution

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi perjan­taina 17.3. asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin.

  Rapor­tissa esite­tään 66 konkreet­tista esitystä ja toimen­pi­dettä suju­vam­man raken­ta­mi­sen ja edul­li­sem­man ja parem­man asumi­sen edis­tä­mi­seksi. Rapor­tin tarkoi­tuk­sena on vauh­dit­taa normin­pur­kua, purkaa pullon­kau­loja raken­ta­mi­sessa ja esit­tää konkreet­ti­sia ideoita kaavoit­ta­mi­sen suju­voit­ta­mi­seksi. Rapor­tin esit­te­li­vät Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mässä asun­to­asioista vastaava ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen ja työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen.

  Suomessa tarvi­taan nykyistä enem­män keskus­te­lua asun­to­po­li­tii­kasta.

  ”Suomessa tarvi­taan nykyistä enem­män keskus­te­lua asun­to­po­li­tii­kasta. Asumi­nen on ihmi­sen perus­tarve, joka vaikut­taa kaik­keen. Työn­teon kannus­ta­vuus, toimeen­tulo ja kulut­ta­jien osto­voima ovat täysin riip­pu­vai­sia siitä, kuinka hyvin asun­to­mark­ki­namme toimi­vat. Hyvällä asun­to­po­li­tii­kalla voidaan kohen­taa sekä yksit­täis­ten perhei­den arkea että vauh­dit­taa koko Suomen talous­kas­vua”, sanoo Mykkä­nen.

  ”Esimer­kiksi pääkau­pun­ki­seu­dulla lähes joka kolmas lapsi­perhe asuu liian ahtaasti. Toisaalla vanhasta omako­ti­ta­losta ei tahdo päästä millään eroon, vaikka elämän­ti­lanne vaati­si­kin jo pienem­pää ja lähem­pänä palve­luita olevaa asumista. Muun muassa näihin haas­tei­siin halusimme etsiä ja tarjota konkreet­ti­sia ratkai­suja”, sanoo Heino­nen.

  Rapor­tin mukaan kaavoi­tuk­sessa tulee etsiä ratkai­suja muun muassa jous­ta­van ja ajassa elävän ns. ”rullaa­van kaavoi­tuk­sen” edis­tä­mi­seksi sekä mahdol­lis­taa yhä enem­män raken­ta­mi­sen toimen­pi­teitä kevyem­millä ilmoi­tus­me­net­te­lyillä. Kansan­edus­ta­jien mukaan asun­to­ra­ken­ta­mi­sen pullon­kau­lat tulee ottaa vaka­vasti.

  ”Kokoo­mus haluaa maan­laa­jui­sesti ottaa käyt­töön raken­nus­pro­ses­seissa ja kaikissa siihen liit­ty­vissä luvi­tuk­sissa yhden luukun peri­aat­teen sekä lisätä digi­taa­lista palve­lua. Palve­lut on saatava yhdestä paikasta suju­vasti ja nopeasti. Lisäksi haki­jan tarvit­sisi jatkossa toimit­taa eri asia­kir­jat vain kerran viran­omai­selle, joka huoleh­tisi tarvit­ta­vien doku­ment­tien jaon muille viran­omais­ta­hoille”, sanoo Mykkä­nen.

  ”Kaikki raken­ta­mi­seen liit­ty­vät säädök­set tulee käydä läpi kriit­ti­sesti tarkas­tel­len ja turhia normeja purkaen. Meidän pitää uskal­taa luot­taa myös ihmi­siin, jotka varmasti tietä­vät usein byro­kraat­teja parem­min, mitä he halua­vat. Tarvit­semme lisää vapautta ja vastuuta raken­ta­mi­seen”, sanoo Heino­nen.

  Lue tästä Kokoo­muk­sen asun­to­po­liit­ti­nen raportti