Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi perjan­taina 17.3. asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin.

Rapor­tissa esite­tään 66 konkreet­tista esitystä ja toimen­pi­dettä suju­vam­man raken­ta­mi­sen ja edul­li­sem­man ja parem­man asumi­sen edis­tä­mi­seksi. Rapor­tin tarkoi­tuk­sena on vauh­dit­taa normin­pur­kua, purkaa pullon­kau­loja raken­ta­mi­sessa ja esit­tää konkreet­ti­sia ideoita kaavoit­ta­mi­sen suju­voit­ta­mi­seksi. Rapor­tin esit­te­li­vät Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mässä asun­to­asioista vastaava ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen ja työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen.

Suomessa tarvi­taan nykyistä enem­män keskus­te­lua asun­to­po­li­tii­kasta.

”Suomessa tarvi­taan nykyistä enem­män keskus­te­lua asun­to­po­li­tii­kasta. Asumi­nen on ihmi­sen perus­tarve, joka vaikut­taa kaik­keen. Työn­teon kannus­ta­vuus, toimeen­tulo ja kulut­ta­jien osto­voima ovat täysin riip­pu­vai­sia siitä, kuinka hyvin asun­to­mark­ki­namme toimi­vat. Hyvällä asun­to­po­li­tii­kalla voidaan kohen­taa sekä yksit­täis­ten perhei­den arkea että vauh­dit­taa koko Suomen talous­kas­vua”, sanoo Mykkä­nen.

”Esimer­kiksi pääkau­pun­ki­seu­dulla lähes joka kolmas lapsi­perhe asuu liian ahtaasti. Toisaalla vanhasta omako­ti­ta­losta ei tahdo päästä millään eroon, vaikka elämän­ti­lanne vaati­si­kin jo pienem­pää ja lähem­pänä palve­luita olevaa asumista. Muun muassa näihin haas­tei­siin halusimme etsiä ja tarjota konkreet­ti­sia ratkai­suja”, sanoo Heino­nen.

Rapor­tin mukaan kaavoi­tuk­sessa tulee etsiä ratkai­suja muun muassa jous­ta­van ja ajassa elävän ns. ”rullaa­van kaavoi­tuk­sen” edis­tä­mi­seksi sekä mahdol­lis­taa yhä enem­män raken­ta­mi­sen toimen­pi­teitä kevyem­millä ilmoi­tus­me­net­te­lyillä. Kansan­edus­ta­jien mukaan asun­to­ra­ken­ta­mi­sen pullon­kau­lat tulee ottaa vaka­vasti.

”Kokoo­mus haluaa maan­laa­jui­sesti ottaa käyt­töön raken­nus­pro­ses­seissa ja kaikissa siihen liit­ty­vissä luvi­tuk­sissa yhden luukun peri­aat­teen sekä lisätä digi­taa­lista palve­lua. Palve­lut on saatava yhdestä paikasta suju­vasti ja nopeasti. Lisäksi haki­jan tarvit­sisi jatkossa toimit­taa eri asia­kir­jat vain kerran viran­omai­selle, joka huoleh­tisi tarvit­ta­vien doku­ment­tien jaon muille viran­omais­ta­hoille”, sanoo Mykkä­nen.

”Kaikki raken­ta­mi­seen liit­ty­vät säädök­set tulee käydä läpi kriit­ti­sesti tarkas­tel­len ja turhia normeja purkaen. Meidän pitää uskal­taa luot­taa myös ihmi­siin, jotka varmasti tietä­vät usein byro­kraat­teja parem­min, mitä he halua­vat. Tarvit­semme lisää vapautta ja vastuuta raken­ta­mi­seen”, sanoo Heino­nen.

Lue tästä Kokoo­muk­sen asun­to­po­liit­ti­nen raportti

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content