Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi asunto­po­liit­tisen raportin – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi asunto­po­liit­tisen raportin

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi asunto­po­liit­tisen raportin

Julkaistu: 17.03.2017 Julkaisut Kannanotot Politiikka

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi perjan­taina 17.3. asunto­po­liit­tisen raportin.

Rapor­tissa esitetään 66 konkreet­tista esitystä ja toimen­pi­dettä sujuvamman raken­ta­misen ja edulli­semman ja paremman asumisen edistä­mi­seksi. Raportin tarkoi­tuksena on vauhdittaa normin­purkua, purkaa pullon­kauloja raken­ta­mi­sessa ja esittää konkreet­tisia ideoita kaavoit­ta­misen sujuvoit­ta­mi­seksi. Raportin esitte­livät Kokoo­muksen minis­te­ri­ryh­mässä asunto­asioista vastaava ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkänen ja työryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Timo Heinonen.

Suomessa tarvitaan nykyistä enemmän keskus­telua asunto­po­li­tii­kasta.

”Suomessa tarvitaan nykyistä enemmän keskus­telua asunto­po­li­tii­kasta. Asuminen on ihmisen perus­tarve, joka vaikuttaa kaikkeen. Työnteon kannus­tavuus, toimeentulo ja kulut­tajien ostovoima ovat täysin riippu­vaisia siitä, kuinka hyvin asunto­mark­ki­namme toimivat. Hyvällä asunto­po­li­tii­kalla voidaan kohentaa sekä yksit­täisten perheiden arkea että vauhdittaa koko Suomen talous­kasvua”, sanoo Mykkänen.

”Esimer­kiksi pääkau­pun­ki­seu­dulla lähes joka kolmas lapsi­perhe asuu liian ahtaasti. Toisaalla vanhasta omako­ti­ta­losta ei tahdo päästä millään eroon, vaikka elämän­ti­lanne vaati­sikin jo pienempää ja lähempänä palve­luita olevaa asumista. Muun muassa näihin haasteisiin halusimme etsiä ja tarjota konkreet­tisia ratkaisuja”, sanoo Heinonen.

Raportin mukaan kaavoi­tuk­sessa tulee etsiä ratkaisuja muun muassa joustavan ja ajassa elävän ns. ”rullaavan kaavoi­tuksen” edistä­mi­seksi sekä mahdol­listaa yhä enemmän raken­ta­misen toimen­pi­teitä kevyem­millä ilmoi­tus­me­net­te­lyillä. Kansan­edus­tajien mukaan asunto­ra­ken­ta­misen pullon­kaulat tulee ottaa vakavasti.

”Kokoomus haluaa maanlaa­jui­sesti ottaa käyttöön raken­nus­pro­ses­seissa ja kaikissa siihen liitty­vissä luvituk­sissa yhden luukun periaatteen sekä lisätä digitaa­lista palvelua. Palvelut on saatava yhdestä paikasta sujuvasti ja nopeasti. Lisäksi hakijan tarvitsisi jatkossa toimittaa eri asiakirjat vain kerran viran­omai­selle, joka huolehtisi tarvit­tavien dokumenttien jaon muille viran­omais­ta­hoille”, sanoo Mykkänen.

”Kaikki raken­ta­miseen liittyvät säädökset tulee käydä läpi kriit­ti­sesti tarkas­tellen ja turhia normeja purkaen. Meidän pitää uskaltaa luottaa myös ihmisiin, jotka varmasti tietävät usein byrokraatteja paremmin, mitä he haluavat. Tarvit­semme lisää vapautta ja vastuuta raken­ta­miseen”, sanoo Heinonen.

Lue tästä Kokoo­muksen asunto­po­liit­tinen raportti

Kokoomus.fi