Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi perjan­taina 17.3. asun­to­po­liit­ti­sen rapor­tin.

Rapor­tissa esite­tään 66 konkreet­tista esitystä ja toimen­pi­dettä suju­vam­man raken­ta­mi­sen ja edul­li­sem­man ja parem­man asumi­sen edis­tä­mi­seksi. Rapor­tin tarkoi­tuk­sena on vauh­dit­taa normin­pur­kua, purkaa pullon­kau­loja raken­ta­mi­sessa ja esit­tää konkreet­ti­sia ideoita kaavoit­ta­mi­sen suju­voit­ta­mi­seksi. Rapor­tin esit­te­li­vät Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mässä asun­to­asioista vastaava ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen ja työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen.

Suomessa tarvi­taan nykyistä enem­män keskus­te­lua asun­to­po­li­tii­kasta.

”Suomessa tarvi­taan nykyistä enem­män keskus­te­lua asun­to­po­li­tii­kasta. Asumi­nen on ihmi­sen perus­tarve, joka vaikut­taa kaik­keen. Työn­teon kannus­ta­vuus, toimeen­tulo ja kulut­ta­jien osto­voima ovat täysin riip­pu­vai­sia siitä, kuinka hyvin asun­to­mark­ki­namme toimi­vat. Hyvällä asun­to­po­li­tii­kalla voidaan kohen­taa sekä yksit­täis­ten perhei­den arkea että vauh­dit­taa koko Suomen talous­kas­vua”, sanoo Mykkä­nen.

”Esimer­kiksi pääkau­pun­ki­seu­dulla lähes joka kolmas lapsi­perhe asuu liian ahtaasti. Toisaalla vanhasta omako­ti­ta­losta ei tahdo päästä millään eroon, vaikka elämän­ti­lanne vaati­si­kin jo pienem­pää ja lähem­pänä palve­luita olevaa asumista. Muun muassa näihin haas­tei­siin halusimme etsiä ja tarjota konkreet­ti­sia ratkai­suja”, sanoo Heino­nen.

Rapor­tin mukaan kaavoi­tuk­sessa tulee etsiä ratkai­suja muun muassa jous­ta­van ja ajassa elävän ns. ”rullaa­van kaavoi­tuk­sen” edis­tä­mi­seksi sekä mahdol­lis­taa yhä enem­män raken­ta­mi­sen toimen­pi­teitä kevyem­millä ilmoi­tus­me­net­te­lyillä. Kansan­edus­ta­jien mukaan asun­to­ra­ken­ta­mi­sen pullon­kau­lat tulee ottaa vaka­vasti.

”Kokoo­mus haluaa maan­laa­jui­sesti ottaa käyt­töön raken­nus­pro­ses­seissa ja kaikissa siihen liit­ty­vissä luvi­tuk­sissa yhden luukun peri­aat­teen sekä lisätä digi­taa­lista palve­lua. Palve­lut on saatava yhdestä paikasta suju­vasti ja nopeasti. Lisäksi haki­jan tarvit­sisi jatkossa toimit­taa eri asia­kir­jat vain kerran viran­omai­selle, joka huoleh­tisi tarvit­ta­vien doku­ment­tien jaon muille viran­omais­ta­hoille”, sanoo Mykkä­nen.

”Kaikki raken­ta­mi­seen liit­ty­vät säädök­set tulee käydä läpi kriit­ti­sesti tarkas­tel­len ja turhia normeja purkaen. Meidän pitää uskal­taa luot­taa myös ihmi­siin, jotka varmasti tietä­vät usein byro­kraat­teja parem­min, mitä he halua­vat. Tarvit­semme lisää vapautta ja vastuuta raken­ta­mi­seen”, sanoo Heino­nen.

Lue tästä Kokoo­muk­sen asun­to­po­liit­ti­nen raportti

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content