Opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee: Yli 400 miljoonan panos­tukset koulu­tukseen ja tutki­mukseen – kokoomus.fi
MENU
Opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee: Yli 400 miljoonan panos­tukset koulu­tukseen ja tutki­mukseen

Opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee: Yli 400 miljoonan panos­tukset koulu­tukseen ja tutki­mukseen

Julkaistu: 25.04.2017 Julkaisut Kannanotot Politiikka Sivistys

Varhais­kas­va­tus­maksut laskevat, huippu­tut­ki­mukseen lisätään rahoi­tusta, perus­kou­lujen tasa-arvora­hoitus kaksin­ker­tais­tetaan, ammatil­lisen koulu­tuksen uudis­tusta tuetaan.

Hallitus käynnistää lukio­uu­dis­tuksen, opinto­tukeen tulee huolta­ja­ko­rotus.

Hallitus teki puoli­vä­li­rii­hessä merkit­tävät lisäpa­nos­tukset koulu­tukseen ja tutki­mukseen, iloitsee opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen. Hallitus päätti yli 200 miljoonan euron budjet­ti­pa­nos­tuk­sista ja 200 miljoonan euron pääomi­tuk­sista koulu­tukseen ja tutki­mukseen.

“Hallitus päätti yli 400 miljoonan euron panos­tuk­sista osaamiseen. Varhais­kas­va­tus­maksut laskevat, huippu­tut­ki­mukseen lisätään rahoi­tusta, perus­kou­lujen tasa-arvora­hoitus kaksin­ker­tais­tetaan, ammatil­lisen koulu­tuksen uudis­tusta tuetaan. Hallitus käynnistää lukio­uu­dis­tuksen ja opinto­tukeen tulee 75 euron huolta­ja­ko­rotus”, Grahn-Laasonen luettelee.

Varhais­kas­va­tus­maksut laskevat, huippu­tut­ki­mukseen lisätään rahoi­tusta, perus­kou­lujen tasa-arvora­hoitus kaksin­ker­tais­tetaan, ammatil­lisen koulu­tuksen uudis­tusta tuetaan.

“Suomi tavoit­telee osaamiseen perus­tuvaa kasvua ja haluaa olla maailman paras koulu­tusmaa myös tulevai­suu­dessa.”

Hallitus lisäsi rahoi­tusta perus­koulun tasa-arvoon, tutki­mukseen Suomen Akatemian ja Tekesin kautta, ammatil­lisen koulu­tuksen reformin toimeen­panoon, nuorten syrjäy­ty­misen ehkäisyyn ja varhais­kas­va­tuksen laadun kehit­tä­miseen.

Varhais­kas­va­tuksen henki­lös­tö­ra­kenteen kehit­tä­miseen lisättiin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Tavoit­teena on vahvistaa varhais­kas­va­tuksen laatua ja pedago­giikkaa ja lisätä lasten ja perheiden saamaa moniam­ma­til­lista tukea.

Hallitus alentaa varhais­kas­va­tus­maksuja arviolta 70 miljoo­nalla eurolla. Maksut alenevat jopa satoja euroja pieni- ja keski­tu­loi­silla ja jopa 6700 perhettä pääsee maksut­toman varhais­kas­va­tuksen piiriin.

“Hallitus otti merkit­tävän askeleen maksut­toman varhais­kas­va­tuksen suuntaan. Lisäksi varhais­kas­va­tuksen osallis­tu­mi­sas­tetta nostetaan ja laatua vahvis­tetaan”, Grahn-Laasonen iloitsee.

Hallitus panostaa huippu­tut­ki­muksen edelly­tyksiin varaa­malla Suomen Akate­mialle 25 miljoonan euron lisära­hoi­tuksen lippu­laiva-tutki­mus­kes­kit­tymien toteut­ta­miseen vuosina 2018 - 2019. Lippu­laivat perus­tetaan yliopis­tojen ja tutki­mus­lai­tosten yhteyteen. Lippu­laivoja myös pääomi­tetaan 60 miljoo­nalla eurolla.

Yritys­läh­töistä tutki­musta edistetään innovaa­tio­ra­hoi­tus­keskus Tekesin kautta, jonka rahoi­tusta nostetaan 35 miljoo­nalla eurolla. Perus­tet­tavia innovaa­tio­kes­kit­tymiä pääomi­tet­taisiin 60 miljoo­nalla eurolla. Pk-yrityk­sille suunnattua innovaa­tio­se­teliä jatketaan ja sen määrä­ra­ha­tasoa nostetaan.

Hallitus panostaa suurten datamäärien käsit­telyä vaativaan tutki­mukseen ja suurte­ho­las­kentaan 33 miljoonaa euroa 4 vuoden aikana. Kehit­tä­mis­oh­jel­malla nostetaan alan tutki­musin­fra­struk­tuuri kansain­vä­li­selle tasolle ja vahvis­tetaan tekoälyyn liittyvää tutki­musta ja koulu­tusta.

Hallitus toteuttaa lukio­uu­dis­tuksen. Tavoit­teena on lisätä lukio­kou­lu­tuksen vetovoimaa yleis­si­vis­tävänä, korkea­kou­luihin jatko-opinto­kel­poi­suuden antavana koulu­tus­muotona, vahvistaa koulu­tuksen laatua ja oppimis­tu­loksia sekä sujuvoittaa siirty­mistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Hallitus antoi maanan­taina halli­tuksen esityksen, jolla uudis­tetaan ammatil­lisen koulutus. Kehys­rii­hessä hallitus varasi 15 miljoonan euron lisäre­surssin ammatil­lisen koulu­tuksen reformin toimeen­panon tukeen. Rahoi­tuk­sella muun muassa digita­li­soidaan ammatil­lisen koulu­tuksen toimin­ta­pro­sesseja, ehkäistään keskeyt­tä­mistä ja syrjäy­ty­mistä ja raken­netaan yhdessä työelämän kanssa koulutus- ja työelä­mä­polkuja koulu­tuksen ja työelämän ulkopuo­lella oleville nuorille ja aikui­sille.
Valtio varautuu pääomit­tamaan myös ammatil­lisen koulu­tuksen oppimi­sym­pä­ristöjä ja -välineitä omistavaa ja ylläpi­tävää osaamis­kes­kusta tai muuta yhtiötä yhteensä 80 milj. eurolla.

Perus­koulun tasa-arvorahan määrä kaksin­ker­tais­tetaan: haasteel­li­silla alueilla toimivien koulujen tuki kasvaa 15 miljoo­nalla eurolla. Hallitus hyväksyi myös 19-kohtaisen toimin­taoh­jelman koulu­tuksen ja työelämän ulkopuo­lella olevien nuorten määrän vähen­tä­mi­seksi sekä syrjäy­ty­misen ehkäi­se­mi­seksi.

Nuorten yhden luukun palve­lu­pis­teiden eli Ohjaa­moiden rahoitus turvataan 5 miljoonan euron tasolla. Perheel­listen opiske­li­joiden toimeen­tuloa helpo­tetaan säätä­mällä opinto­tukeen 75 euron huolta­ja­ko­rotus.

Kansal­lis­teat­terin pienen näyttämön perus­kor­jauksen suunnittelu käynnis­tetään vuonna 2018.

Lisäksi hallitus sopi, että vuoden 2017 ensim­mäisen lisäta­lous­arvion yhtey­dessä kohden­netaan varoja positii­visen raken­ne­muu­toksen vahvis­ta­miseen Varsinais-Suomessa. Lisäre­surssit kohden­netaan pääasiassa osaavan työvoiman koulut­ta­miseen ja saata­vuuteen.


Kokoomus.fi