Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see: Yli 400 miljoo­nan panos­tuk­set koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen iloit­see: Yli 400 miljoo­nan panos­tuk­set koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen

Julkaistu:

Varhais­kas­va­tus­mak­sut laske­vat, huip­pu­tut­ki­muk­seen lisä­tään rahoi­tusta, perus­kou­lu­jen tasa-arvo­ra­hoi­tus kaksin­ker­tais­te­taan, amma­til­li­sen koulu­tuk­sen uudis­tusta tuetaan.

Halli­tus käyn­nis­tää lukio­uu­dis­tuk­sen, opin­to­tu­keen tulee huol­ta­ja­ko­ro­tus.

Halli­tus teki puoli­vä­li­rii­hessä merkit­tä­vät lisä­pa­nos­tuk­set koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen, iloit­see opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen. Halli­tus päätti yli 200 miljoo­nan euron budjet­ti­pa­nos­tuk­sista ja 200 miljoo­nan euron pääomi­tuk­sista koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen.

“Halli­tus päätti yli 400 miljoo­nan euron panos­tuk­sista osaa­mi­seen. Varhais­kas­va­tus­mak­sut laske­vat, huip­pu­tut­ki­muk­seen lisä­tään rahoi­tusta, perus­kou­lu­jen tasa-arvo­ra­hoi­tus kaksin­ker­tais­te­taan, amma­til­li­sen koulu­tuk­sen uudis­tusta tuetaan. Halli­tus käyn­nis­tää lukio­uu­dis­tuk­sen ja opin­to­tu­keen tulee 75 euron huol­ta­ja­ko­ro­tus”, Grahn-Laaso­nen luet­te­lee.

Varhais­kas­va­tus­mak­sut laske­vat, huip­pu­tut­ki­muk­seen lisä­tään rahoi­tusta, perus­kou­lu­jen tasa-arvo­ra­hoi­tus kaksin­ker­tais­te­taan, amma­til­li­sen koulu­tuk­sen uudis­tusta tuetaan.

“Suomi tavoit­te­lee osaa­mi­seen perus­tu­vaa kasvua ja haluaa olla maail­man paras koulu­tus­maa myös tule­vai­suu­dessa.”

Halli­tus lisäsi rahoi­tusta perus­kou­lun tasa-arvoon, tutki­muk­seen Suomen Akate­mian ja Teke­sin kautta, amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­min toimeen­pa­noon, nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syyn ja varhais­kas­va­tuk­sen laadun kehit­tä­mi­seen.

Varhais­kas­va­tuk­sen henki­lös­tö­ra­ken­teen kehit­tä­mi­seen lisät­tiin 5 miljoo­naa euroa vuodessa. Tavoit­teena on vahvis­taa varhais­kas­va­tuk­sen laatua ja peda­go­giik­kaa ja lisätä lasten ja perhei­den saamaa moniam­ma­til­lista tukea.

Halli­tus alen­taa varhais­kas­va­tus­mak­suja arviolta 70 miljoo­nalla eurolla. Maksut alene­vat jopa satoja euroja pieni- ja keski­tu­loi­silla ja jopa 6700 perhettä pääsee maksut­to­man varhais­kas­va­tuk­sen piiriin.

“Halli­tus otti merkit­tä­vän aske­leen maksut­to­man varhais­kas­va­tuk­sen suun­taan. Lisäksi varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta noste­taan ja laatua vahvis­te­taan”, Grahn-Laaso­nen iloit­see.

Halli­tus panos­taa huip­pu­tut­ki­muk­sen edel­ly­tyk­siin varaa­malla Suomen Akate­mialle 25 miljoo­nan euron lisä­ra­hoi­tuk­sen lippu­laiva-tutki­mus­kes­kit­ty­mien toteut­ta­mi­seen vuosina 2018 - 2019. Lippu­lai­vat perus­te­taan yliopis­to­jen ja tutki­mus­lai­tos­ten yhtey­teen. Lippu­lai­voja myös pääomi­te­taan 60 miljoo­nalla eurolla.

Yritys­läh­töistä tutki­musta edis­te­tään inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­kes­kus Teke­sin kautta, jonka rahoi­tusta noste­taan 35 miljoo­nalla eurolla. Perus­tet­ta­via inno­vaa­tio­kes­kit­ty­miä pääomi­tet­tai­siin 60 miljoo­nalla eurolla. Pk-yrityk­sille suun­nat­tua inno­vaa­tio­se­te­liä jatke­taan ja sen määrä­ra­ha­ta­soa noste­taan.

Halli­tus panos­taa suur­ten data­mää­rien käsit­te­lyä vaati­vaan tutki­muk­seen ja suur­te­ho­las­ken­taan 33 miljoo­naa euroa 4 vuoden aikana. Kehit­tä­mis­oh­jel­malla noste­taan alan tutki­musin­fra­struk­tuuri kansain­vä­li­selle tasolle ja vahvis­te­taan teko­ä­lyyn liit­ty­vää tutki­musta ja koulu­tusta.

Halli­tus toteut­taa lukio­uu­dis­tuk­sen. Tavoit­teena on lisätä lukio­kou­lu­tuk­sen veto­voi­maa yleis­si­vis­tä­vänä, korkea­kou­lui­hin jatko-opin­to­kel­poi­suu­den anta­vana koulu­tus­muo­tona, vahvis­taa koulu­tuk­sen laatua ja oppi­mis­tu­lok­sia sekä suju­voit­taa siir­ty­mistä toisen asteen opin­noista korkea-asteelle.

Halli­tus antoi maanan­taina halli­tuk­sen esityk­sen, jolla uudis­te­taan amma­til­li­sen koulu­tus. Kehys­rii­hessä halli­tus varasi 15 miljoo­nan euron lisä­re­surs­sin amma­til­li­sen koulu­tuk­sen refor­min toimeen­pa­non tukeen. Rahoi­tuk­sella muun muassa digi­ta­li­soi­daan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen toimin­ta­pro­ses­seja, ehkäis­tään keskeyt­tä­mistä ja syrjäy­ty­mistä ja raken­ne­taan yhdessä työelä­män kanssa koulu­tus- ja työelä­mä­pol­kuja koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lella oleville nuorille ja aikui­sille.
Valtio varau­tuu pääomit­ta­maan myös amma­til­li­sen koulu­tuk­sen oppi­mi­sym­pä­ris­töjä ja -väli­neitä omis­ta­vaa ja yllä­pi­tä­vää osaa­mis­kes­kusta tai muuta yhtiötä yhteensä 80 milj. eurolla.

Perus­kou­lun tasa-arvo­ra­han määrä kaksin­ker­tais­te­taan: haas­teel­li­silla alueilla toimi­vien koulu­jen tuki kasvaa 15 miljoo­nalla eurolla. Halli­tus hyväk­syi myös 19-kohtai­sen toimin­taoh­jel­man koulu­tuk­sen ja työelä­män ulko­puo­lella olevien nuor­ten määrän vähen­tä­mi­seksi sekä syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi.

Nuor­ten yhden luukun palve­lu­pis­tei­den eli Ohjaa­moi­den rahoi­tus turva­taan 5 miljoo­nan euron tasolla. Perheel­lis­ten opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­loa helpo­te­taan säätä­mällä opin­to­tu­keen 75 euron huol­ta­ja­ko­ro­tus.

Kansal­lis­teat­te­rin pienen näyt­tä­mön perus­kor­jauk­sen suun­nit­telu käyn­nis­te­tään vuonna 2018.

Lisäksi halli­tus sopi, että vuoden 2017 ensim­mäi­sen lisä­ta­lous­ar­vion yhtey­dessä kohden­ne­taan varoja posi­tii­vi­sen raken­ne­muu­tok­sen vahvis­ta­mi­seen Varsi­nais-Suomessa. Lisä­re­surs­sit kohden­ne­taan pääasiassa osaa­van työvoi­man koulut­ta­mi­seen ja saata­vuu­teen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

Skip to content