Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Päivitä yhteys­tie­tosi - voita Bose!

Päivitä yhteys­tie­tosi - voita Bose!

Julkaistu:

Jäsen, tai uusi jäsen!

Päivit­tä­mällä yhteys­tie­tosi jäsen­si­vuilla (jasensivut.kokoomus.fi) olet mukana Bose Sound­link II -matka­kai­ut­ti­men arvon­nassa. Kaikki kampanja-aikana liit­ty­neet, uudet jäse­net ovat auto­maat­ti­sesti mukana kampan­jassa. Tuo kysei­nen laite ei ole mikään turha melu­laa­tikko, vaan varsin kelpo väline musii­kin kuun­te­luun, niin kotona tai reis­sussa – sisäl­tää­hän se akun­kin.

Käytä tilai­suus, päivitä yhteys­tie­dot ja osal­listu arvon­taan!

Kampanja alkaa 15.8.2017 ja kestää 31.10.2017 klo 23:59 asti. Arvonta järjes­te­tään viikon kulut­tua kampan­jan päät­ty­mi­sestä.

Arvon­nan sään­nöt: localhost:5000/arvonnan-saannot/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content