Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Lisää osaa­jia työelä­mään – Kokoo­muk­sen kuusi keinoa

Lisää osaa­jia työelä­mään – Kokoo­muk­sen kuusi keinoa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä haluaa nostaa tekno­lo­gi­sen murrok­sen ja työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­sen keskus­te­luun halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä.

Kesä­ko­kouk­ses­saan Vaasassa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä hahmotti kuusi toimen­pi­dettä, joista halli­tuk­sen tulee päät­tää budjet­tie­si­tyk­sen hyväk­sy­mi­sen yhtey­dessä.

– Yhteis­kunta, työelämä, ihmis­ten arki ja osaa­mis­tar­peet ovat kaikki nopeassa muutok­sessa, jonka taus­talla ovat uudet tekno­lo­giat, tietoon perus­tu­van talou­den nousu ja globaali toimin­taym­pä­ristö. Joil­la­kin aloilla muutok­set ovat johta­massa työpaik­ko­jen vähen­ty­mi­seen. Joiden­kin ammat­tia­lo­jen arvioi­daan jopa katoa­van, mutta saman­ai­kai­sesti syntyy myös uutta työtä ja uusia kasvua­loja. Ne edel­lyt­tä­vät usein korkeaa osaa­mista sekä kykyä omak­sua uutta, sanoo ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen.

Monet yrityk­set rapor­toi­vat vaikeuk­sista osaa­van henki­lös­tön rekry­toin­nissa. Kun saman­ai­kai­sesti työt­tö­myys on Suomessa edel­leen pysy­nyt verrat­tain korkealla tasolla, yhtenä työl­lis­ty­mi­sen esteenä voi olla riit­tä­mä­tön tai sovel­tu­ma­ton koulu­tus.

– Suoma­lai­nen koulu­tus­jär­jes­telmä antaa tutki­tusti hyvät edel­ly­tyk­set työelä­mään, mutta lisää jous­ta­vuutta ja reagoin­ti­ky­kyä tarvi­taan. Työn­te­ki­jällä taas on oltava mahdol­li­suus lisä­kou­lut­tau­tu­mi­seen ja uuden osaa­mi­sen hank­ki­mi­seen läpi koko työuran. Kyky ja halu oppia uutta on tule­vai­suu­den työelä­män tärkein taito, sanoo opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

Kokoo­muk­sen kuusi toimen­pi­dettä ovat otsi­koil­taan seuraa­vat:

Vahvis­te­taan mate­ma­tii­kan ja luon­non­tie­tei­den veto­voi­maa. Paran­ne­taan ainei­den oppi­mis­tu­lok­sia niin perus­kou­lussa kuin lukiossa.

Lisä­tään työvoi­ma­po­liit­tista amma­til­lista koulu­tusta.

Panos­te­taan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja yritys­ten yhteis­työ­hön sekä tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan.

Lisä­tään yliopis­to­jen yhteis­työtä erityi­sesti teknii­kan alan koulu­tuk­sessa.

Muute­taan kokeilu muun­to­kou­lu­tuk­sesta pysy­väksi.

Helpo­te­taan kansain­vä­lis­ten osaa­jien pääsyä suoma­lai­sille työmark­ki­noille sekä opet­ta­jiksi tai tutki­joiksi.

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä, +358 50 314 2555
Opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, +358 50 302 8246

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman