Lisää osaajia työelämään – Kokoo­muksen kuusi keinoa – kokoomus.fi
MENU
Lisää osaajia työelämään – Kokoo­muksen kuusi keinoa

Lisää osaajia työelämään – Kokoo­muksen kuusi keinoa

Julkaistu: 15.08.2017 Julkaisut Kannanotot Politiikka Talous Työ

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä haluaa nostaa tekno­lo­gisen murroksen ja työnte­ki­jöiden osaamisen keskus­teluun halli­tuksen budjet­ti­rii­hessä.

Kesäko­kouk­sessaan Vaasassa Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä hahmotti kuusi toimen­pi­dettä, joista halli­tuksen tulee päättää budjet­tie­si­tyksen hyväk­sy­misen yhtey­dessä.

– Yhteis­kunta, työelämä, ihmisten arki ja osaamis­tarpeet ovat kaikki nopeassa muutok­sessa, jonka taustalla ovat uudet tekno­logiat, tietoon perus­tuvan talouden nousu ja globaali toimin­taym­pä­ristö. Joillakin aloilla muutokset ovat johta­massa työpaik­kojen vähen­ty­miseen. Joidenkin ammat­tia­lojen arvioidaan jopa katoavan, mutta saman­ai­kai­sesti syntyy myös uutta työtä ja uusia kasvualoja. Ne edellyt­tävät usein korkeaa osaamista sekä kykyä omaksua uutta, sanoo ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkänen.

Monet yritykset rapor­toivat vaikeuk­sista osaavan henki­löstön rekry­toin­nissa. Kun saman­ai­kai­sesti työttömyys on Suomessa edelleen pysynyt verrattain korkealla tasolla, yhtenä työllis­ty­misen esteenä voi olla riittä­mätön tai sovel­tu­maton koulutus.

– Suoma­lainen koulu­tus­jär­jes­telmä antaa tutki­tusti hyvät edelly­tykset työelämään, mutta lisää jousta­vuutta ja reagoin­ti­kykyä tarvitaan. Työnte­ki­jällä taas on oltava mahdol­lisuus lisäkou­lut­tau­tu­miseen ja uuden osaamisen hankki­miseen läpi koko työuran. Kyky ja halu oppia uutta on tulevai­suuden työelämän tärkein taito, sanoo opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen.

Kokoo­muksen kuusi toimen­pi­dettä ovat otsikoiltaan seuraavat:

Vahvis­tetaan matema­tiikan ja luonnon­tie­teiden vetovoimaa. Paran­netaan aineiden oppimis­tu­loksia niin perus­kou­lussa kuin lukiossa.

Lisätään työvoi­ma­po­liit­tista ammatil­lista koulu­tusta.

Panos­tetaan ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja yritysten yhteis­työhön sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaa­tio­toi­mintaan.

Lisätään yliopis­tojen yhteis­työtä erityi­sesti tekniikan alan koulu­tuk­sessa.

Muutetaan kokeilu muunto­kou­lu­tuk­sesta pysyväksi.

Helpo­tetaan kansain­vä­listen osaajien pääsyä suoma­lai­sille työmark­ki­noille sekä opetta­jiksi tai tutki­joiksi.

Lisätietoja:

Viestin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä, +358 50 314 2555
Opetus­mi­nis­terin erityi­sa­vustaja Heikki Kuutti Uusitalo, +358 50 302 8246


Kokoomus.fi