Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Lisää osaa­jia työelä­mään – Kokoo­muk­sen kuusi keinoa

Lisää osaa­jia työelä­mään – Kokoo­muk­sen kuusi keinoa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä haluaa nostaa tekno­lo­gi­sen murrok­sen ja työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­sen keskus­te­luun halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä.

Kesä­ko­kouk­ses­saan Vaasassa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä hahmotti kuusi toimen­pi­dettä, joista halli­tuk­sen tulee päät­tää budjet­tie­si­tyk­sen hyväk­sy­mi­sen yhtey­dessä.

– Yhteis­kunta, työelämä, ihmis­ten arki ja osaa­mis­tar­peet ovat kaikki nopeassa muutok­sessa, jonka taus­talla ovat uudet tekno­lo­giat, tietoon perus­tu­van talou­den nousu ja globaali toimin­taym­pä­ristö. Joil­la­kin aloilla muutok­set ovat johta­massa työpaik­ko­jen vähen­ty­mi­seen. Joiden­kin ammat­tia­lo­jen arvioi­daan jopa katoa­van, mutta saman­ai­kai­sesti syntyy myös uutta työtä ja uusia kasvua­loja. Ne edel­lyt­tä­vät usein korkeaa osaa­mista sekä kykyä omak­sua uutta, sanoo ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen.

Monet yrityk­set rapor­toi­vat vaikeuk­sista osaa­van henki­lös­tön rekry­toin­nissa. Kun saman­ai­kai­sesti työt­tö­myys on Suomessa edel­leen pysy­nyt verrat­tain korkealla tasolla, yhtenä työl­lis­ty­mi­sen esteenä voi olla riit­tä­mä­tön tai sovel­tu­ma­ton koulu­tus.

– Suoma­lai­nen koulu­tus­jär­jes­telmä antaa tutki­tusti hyvät edel­ly­tyk­set työelä­mään, mutta lisää jous­ta­vuutta ja reagoin­ti­ky­kyä tarvi­taan. Työn­te­ki­jällä taas on oltava mahdol­li­suus lisä­kou­lut­tau­tu­mi­seen ja uuden osaa­mi­sen hank­ki­mi­seen läpi koko työuran. Kyky ja halu oppia uutta on tule­vai­suu­den työelä­män tärkein taito, sanoo opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

Kokoo­muk­sen kuusi toimen­pi­dettä ovat otsi­koil­taan seuraa­vat:

Vahvis­te­taan mate­ma­tii­kan ja luon­non­tie­tei­den veto­voi­maa. Paran­ne­taan ainei­den oppi­mis­tu­lok­sia niin perus­kou­lussa kuin lukiossa.

Lisä­tään työvoi­ma­po­liit­tista amma­til­lista koulu­tusta.

Panos­te­taan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja yritys­ten yhteis­työ­hön sekä tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan.

Lisä­tään yliopis­to­jen yhteis­työtä erityi­sesti teknii­kan alan koulu­tuk­sessa.

Muute­taan kokeilu muun­to­kou­lu­tuk­sesta pysy­väksi.

Helpo­te­taan kansain­vä­lis­ten osaa­jien pääsyä suoma­lai­sille työmark­ki­noille sekä opet­ta­jiksi tai tutki­joiksi.

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä, +358 50 314 2555
Opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, +358 50 302 8246

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content