Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Elina Lepomäki, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Elina Lepo­mäki: Henki­lö­ju­na­lii­kenne viimein vapau­tu­massa

Elina Lepo­mäki: Henki­lö­ju­na­lii­kenne viimein vapau­tu­massa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Elina Lepo­mäki iloit­see liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön suun­ni­tel­mista avata Suomen henki­lö­ju­na­lii­kenne kilpai­lulle.

“Suun­ni­teltu uudis­tus hyödyt­tää ihmi­siä monella tapaa. Palve­lut moni­puo­lis­tu­vat, lippu- ja tava­ra­hin­nat laske­vat ja liik­ku­mi­nen helpot­tuu,” Lepo­mäki laskee.

“Henki­lö­lii­ken­teen avaa­mi­nen on myös tärkeää elin­kei­no­va­pau­den kannalta. Yrit­tä­mi­selle eri liiken­ne­muo­doissa on tule­vai­suu­dessa vähem­män esteitä, mikä saat­taa johtaa moni­puo­li­siin palve­luin­no­vaa­tioi­hin”, Lepo­mäki toteaa.

”Teho­kas liik­ku­mi­nen on itsei­sarvo, liiku­taan sitten työn perässä tai muuten. Se tuo kulut­ta­jalle hyvin­voin­tia sekä paran­taa kansan­ta­lou­den toimi­vuutta”, Lepo­mäki toteaa.

Kilpai­lun avaa­mi­nen tarkoit­taa, että VR:n yksi­noi­keu­desta liiken­nöidä Suomen rata­ver­kolla luovu­taan ja rauta­tei­den henki­lös­tö­lii­ken­tee­seen voi tulla muita­kin toimi­joita. EU-lain­sää­däntö edel­lyt­tää rauta­tie­lii­ken­teen kilpai­lun avaa­mista. Suomen lain­sää­däntö ei ole asian tiellä, mutta nykyis­ten sopi­mus­jär­jes­te­lyi­den ansiosta kilpai­lua ei ole voitu avata. Suomea, Irlan­tia ja Luxem­bur­gia lukuun otta­matta kaikissa muissa Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tioissa on henki­lö­lii­ken­teen kulje­tuk­sissa useampi kuin yksi rauta­tie­y­ri­tys.

Henki­lö­ju­na­lii­ken­teen kilpai­lun avaa­mi­nen on ylei­sesti lisän­nyt juna­mat­kus­ta­mi­sen määrää.

”Henki­lö­ju­na­lii­ken­teen kilpai­lun avaa­mi­nen on ylei­sesti lisän­nyt juna­mat­kus­ta­mi­sen määrää. Matkus­ta­ja­mää­rät ovat kasva­neet pitkälti parem­man aika­taulu- ja reit­ti­tar­jon­nan myötä,” Lepo­mäki toteaa. “Tehok­kaampi raide­lii­kenne puoles­taan hyödyt­tää ihmis­ten lisäksi niin ympä­ris­töä kuin kansan­ta­loutta.”

“Koke­mus eri maissa on sama kuin apteek­kia­lan kilpai­lun avaa­mi­sessa: saata­vuus para­nee. Saata­vuus kohe­nee kannat­ta­villa alueilla eli kasvu­kes­kuk­sissa suhteessa enem­män kuin muualla. Tässä ei pitäisi olla mitään yllät­tä­vää saati pahaa, jos palvelu pysyy kaik­kialla vähin­tään yhtä hyvänä,” Lepo­mäki toteaa.

Lepo­mäen mukaan Suomen muista maista poik­keava raide­le­veys tekee juna­lii­ken­teen avaa­mi­sen entistä tärkeäm­mäksi. Samalla se edel­lyt­tää sitä, että julki­nen yhtiö tarjoaa kalus­toa eri toimi­joi­den käyt­töön samoin ehdoin.

“Muista poik­keava raide­le­vey­temme heiken­tää kalus­ton saata­vuutta ja nostaa sen hintaa. Siksi on viisasta, että kalusto eriy­te­tään nyt omaan yhti­öönsä, jolloin eri palve­lun­tar­joa­vat voivat sitä vuokrata. Sama malli on ollut käytössä Ruot­sissa jo pitkään. Kapa­si­tee­tin käyt­tö­as­tetta on saatava ylös­päin, jotta liiken­teen kustan­nus alenee,” Lepo­mäki toteaa.

Lepo­mäki toppuut­te­lee intoa laajen­taa maakun­tien roolia uudis­tuk­sessa.

“Ennen kuin maakun­nilla on oma aito budjet­ti­vas­tuu, tuo järjes­tä­mis­vas­tuu houku­tuk­sen osal­lis­tua kilpa­lau­lan­taan parem­mista yhteyk­sistä valtion rahoilla. Kaupun­ki­kes­kus­ten rooli on sen sijaan ilmei­nen paikal­lis­lii­ken­teen järjes­tä­mi­sessä ja nyt sille avau­tuu laajem­mat mahdol­li­suu­det,” Lepo­mäki kiit­te­lee.

Lisä­tie­toja:

Elina Lepo­mäki, +358 45 144 4114

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content