Elina Lepomäki: Henki­lö­ju­na­lii­kenne viimein vapau­tu­massa – kokoomus.fi
MENU
Elina Lepomäki, kokoomus
Elina Lepomäki: Henki­lö­ju­na­lii­kenne viimein vapau­tu­massa

Elina Lepomäki: Henki­lö­ju­na­lii­kenne viimein vapau­tu­massa

Julkaistu: 09.08.2017 Julkaisut Kannanotot

Kokoo­muksen Elina Lepomäki iloitsee liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriön suunni­tel­mista avata Suomen henki­lö­ju­na­lii­kenne kilpai­lulle.

“Suunni­teltu uudistus hyödyttää ihmisiä monella tapaa. Palvelut monipuo­lis­tuvat, lippu- ja tavara­hinnat laskevat ja liikku­minen helpottuu,” Lepomäki laskee.

“Henki­lö­lii­kenteen avaaminen on myös tärkeää elinkei­no­va­pauden kannalta. Yrittä­mi­selle eri liiken­ne­muo­doissa on tulevai­suu­dessa vähemmän esteitä, mikä saattaa johtaa monipuo­lisiin palve­luin­no­vaa­tioihin”, Lepomäki toteaa.

”Tehokas liikku­minen on itsei­sarvo, liikutaan sitten työn perässä tai muuten. Se tuo kulut­ta­jalle hyvin­vointia sekä parantaa kansan­ta­louden toimi­vuutta”, Lepomäki toteaa.

Kilpailun avaaminen tarkoittaa, että VR:n yksinoi­keu­desta liiken­nöidä Suomen rataver­kolla luovutaan ja rauta­teiden henki­lös­tö­lii­ken­teeseen voi tulla muitakin toimi­joita. EU-lainsää­däntö edellyttää rauta­tie­lii­kenteen kilpailun avaamista. Suomen lainsää­däntö ei ole asian tiellä, mutta nykyisten sopimus­jär­jes­te­lyiden ansiosta kilpailua ei ole voitu avata. Suomea, Irlantia ja Luxem­burgia lukuun ottamatta kaikissa muissa Euroopan unionin jäsen­val­tioissa on henki­lö­lii­kenteen kulje­tuk­sissa useampi kuin yksi rauta­tie­y­ritys.

Henki­lö­ju­na­lii­kenteen kilpailun avaaminen on yleisesti lisännyt junamat­kus­ta­misen määrää.

”Henki­lö­ju­na­lii­kenteen kilpailun avaaminen on yleisesti lisännyt junamat­kus­ta­misen määrää. Matkus­ta­ja­määrät ovat kasvaneet pitkälti paremman aikataulu- ja reitti­tar­jonnan myötä,” Lepomäki toteaa. “Tehok­kaampi raide­lii­kenne puolestaan hyödyttää ihmisten lisäksi niin ympäristöä kuin kansan­ta­loutta.”

“Kokemus eri maissa on sama kuin apteek­kialan kilpailun avaami­sessa: saatavuus paranee. Saatavuus kohenee kannat­ta­villa alueilla eli kasvu­kes­kuk­sissa suhteessa enemmän kuin muualla. Tässä ei pitäisi olla mitään yllät­tävää saati pahaa, jos palvelu pysyy kaikkialla vähintään yhtä hyvänä,” Lepomäki toteaa.

Lepomäen mukaan Suomen muista maista poikkeava raide­leveys tekee junalii­kenteen avaamisen entistä tärkeäm­mäksi. Samalla se edellyttää sitä, että julkinen yhtiö tarjoaa kalustoa eri toimi­joiden käyttöön samoin ehdoin.

“Muista poikkeava raide­le­vey­temme heikentää kaluston saata­vuutta ja nostaa sen hintaa. Siksi on viisasta, että kalusto eriytetään nyt omaan yhtiöönsä, jolloin eri palve­lun­tar­joavat voivat sitä vuokrata. Sama malli on ollut käytössä Ruotsissa jo pitkään. Kapasi­teetin käyttö­as­tetta on saatava ylöspäin, jotta liikenteen kustannus alenee,” Lepomäki toteaa.

Lepomäki toppuut­telee intoa laajentaa maakuntien roolia uudis­tuk­sessa.

“Ennen kuin maakun­nilla on oma aito budjet­ti­vastuu, tuo järjes­tä­mis­vastuu houku­tuksen osallistua kilpa­lau­lantaan parem­mista yhteyk­sistä valtion rahoilla. Kaupun­ki­kes­kusten rooli on sen sijaan ilmeinen paikal­lis­lii­kenteen järjes­tä­mi­sessä ja nyt sille avautuu laajemmat mahdol­li­suudet,” Lepomäki kiittelee.

Lisätietoja:

Elina Lepomäki, +358 45 144 4114


Kokoomus.fi