Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Elina Lepomäki, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Elina Lepo­mäki: Henki­lö­ju­na­lii­kenne viimein vapau­tu­massa

Elina Lepo­mäki: Henki­lö­ju­na­lii­kenne viimein vapau­tu­massa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Elina Lepo­mäki iloit­see liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön suun­ni­tel­mista avata Suomen henki­lö­ju­na­lii­kenne kilpai­lulle.

“Suun­ni­teltu uudis­tus hyödyt­tää ihmi­siä monella tapaa. Palve­lut moni­puo­lis­tu­vat, lippu- ja tava­ra­hin­nat laske­vat ja liik­ku­mi­nen helpot­tuu,” Lepo­mäki laskee.

“Henki­lö­lii­ken­teen avaa­mi­nen on myös tärkeää elin­kei­no­va­pau­den kannalta. Yrit­tä­mi­selle eri liiken­ne­muo­doissa on tule­vai­suu­dessa vähem­män esteitä, mikä saat­taa johtaa moni­puo­li­siin palve­luin­no­vaa­tioi­hin”, Lepo­mäki toteaa.

”Teho­kas liik­ku­mi­nen on itsei­sarvo, liiku­taan sitten työn perässä tai muuten. Se tuo kulut­ta­jalle hyvin­voin­tia sekä paran­taa kansan­ta­lou­den toimi­vuutta”, Lepo­mäki toteaa.

Kilpai­lun avaa­mi­nen tarkoit­taa, että VR:n yksi­noi­keu­desta liiken­nöidä Suomen rata­ver­kolla luovu­taan ja rauta­tei­den henki­lös­tö­lii­ken­tee­seen voi tulla muita­kin toimi­joita. EU-lain­sää­däntö edel­lyt­tää rauta­tie­lii­ken­teen kilpai­lun avaa­mista. Suomen lain­sää­däntö ei ole asian tiellä, mutta nykyis­ten sopi­mus­jär­jes­te­lyi­den ansiosta kilpai­lua ei ole voitu avata. Suomea, Irlan­tia ja Luxem­bur­gia lukuun otta­matta kaikissa muissa Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tioissa on henki­lö­lii­ken­teen kulje­tuk­sissa useampi kuin yksi rauta­tie­y­ri­tys.

Henki­lö­ju­na­lii­ken­teen kilpai­lun avaa­mi­nen on ylei­sesti lisän­nyt juna­mat­kus­ta­mi­sen määrää.

”Henki­lö­ju­na­lii­ken­teen kilpai­lun avaa­mi­nen on ylei­sesti lisän­nyt juna­mat­kus­ta­mi­sen määrää. Matkus­ta­ja­mää­rät ovat kasva­neet pitkälti parem­man aika­taulu- ja reit­ti­tar­jon­nan myötä,” Lepo­mäki toteaa. “Tehok­kaampi raide­lii­kenne puoles­taan hyödyt­tää ihmis­ten lisäksi niin ympä­ris­töä kuin kansan­ta­loutta.”

“Koke­mus eri maissa on sama kuin apteek­kia­lan kilpai­lun avaa­mi­sessa: saata­vuus para­nee. Saata­vuus kohe­nee kannat­ta­villa alueilla eli kasvu­kes­kuk­sissa suhteessa enem­män kuin muualla. Tässä ei pitäisi olla mitään yllät­tä­vää saati pahaa, jos palvelu pysyy kaik­kialla vähin­tään yhtä hyvänä,” Lepo­mäki toteaa.

Lepo­mäen mukaan Suomen muista maista poik­keava raide­le­veys tekee juna­lii­ken­teen avaa­mi­sen entistä tärkeäm­mäksi. Samalla se edel­lyt­tää sitä, että julki­nen yhtiö tarjoaa kalus­toa eri toimi­joi­den käyt­töön samoin ehdoin.

“Muista poik­keava raide­le­vey­temme heiken­tää kalus­ton saata­vuutta ja nostaa sen hintaa. Siksi on viisasta, että kalusto eriy­te­tään nyt omaan yhti­öönsä, jolloin eri palve­lun­tar­joa­vat voivat sitä vuokrata. Sama malli on ollut käytössä Ruot­sissa jo pitkään. Kapa­si­tee­tin käyt­tö­as­tetta on saatava ylös­päin, jotta liiken­teen kustan­nus alenee,” Lepo­mäki toteaa.

Lepo­mäki toppuut­te­lee intoa laajen­taa maakun­tien roolia uudis­tuk­sessa.

“Ennen kuin maakun­nilla on oma aito budjet­ti­vas­tuu, tuo järjes­tä­mis­vas­tuu houku­tuk­sen osal­lis­tua kilpa­lau­lan­taan parem­mista yhteyk­sistä valtion rahoilla. Kaupun­ki­kes­kus­ten rooli on sen sijaan ilmei­nen paikal­lis­lii­ken­teen järjes­tä­mi­sessä ja nyt sille avau­tuu laajem­mat mahdol­li­suu­det,” Lepo­mäki kiit­te­lee.

Lisä­tie­toja:

Elina Lepo­mäki, +358 45 144 4114

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content