Kalle Jokinen: Mahdol­liset veron­ke­ven­nykset on suunnattava kaikille – kokoomus.fi
MENU
Kalle Jokinen: Mahdol­liset veron­ke­ven­nykset on suunnattava kaikille

Kalle Jokinen: Mahdol­liset veron­ke­ven­nykset on suunnattava kaikille

Julkaistu: 09.08.2017 Julkaisut Kannanotot Puheet

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Kalle Jokinen painottaa, että työn verotusta on tarpeen keventää kaikissa tuloluo­kissa, ei vain ylimmissä.

”Kokoo­muk­selle on selvää, että jos mahdol­li­sista veron­ke­ven­nyk­sistä sovitaan halli­tuksen budjet­ti­riihen yhtey­dessä, niin veron­ke­ven­nysten on koskettava kaikkia palkan­saajia. Kokoo­muksen tavoit­teena on keventää ansio­tu­lo­ve­ro­tusta kaikilla tulota­soilla. Kireä työn verotuk­semme syö rankasti jokaisen suoma­laisen ostovoimaa ja heikentää työnteon kannus­timia”, Jokinen linjaa.

Jokinen muistuttaa, että hallitus on sitou­tunut halli­tus­oh­jelman hyväk­sy­misen yhtey­dessä huoleh­timaan, että kokonais­ve­roaste ei nouse eikä kenenkään palkka­ve­rotus kiristy halli­tus­kau­della. Hallitus on myös esimer­kiksi kompen­soinut kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muksen aiheut­tamia tulome­ne­tyksiä palkan­saa­jille veron­ke­ven­nyksin tänä vuonna.

”Erityisen huolissani olen keski­luo­kasta. Meillä Suomessa ansio­tu­lojen verotus nousee jyrkästi jo keski­tu­loisen palkan­saajan kohdalla, ja puhumme aivan liian vähän korkean ja nopeasti kiris­tyvän työn verotuksen haitoista. Kokoomus kannattaa verotusta maksu­kyvyn mukaan, mutta emme voi sulkea silmiämme kireän progression haital­li­silta vaiku­tuk­silta. Jos ylityö­tun­neista tai palkan­ko­ro­tuk­sista ei jää tarpeeksi lisätuloa käteen, kannus­timet opiskella, tehdä työtä tai yrittää heikke­nevät. Tämä rokottaa suoraa kasvuamme ja verotu­lo­jemme eli sitä pohjaa, jolla rahoi­tamme myös hyvin­voin­ti­pal­ve­lumme”, Jokinen muistuttaa.

Jokinen myöntää, että palvelut tarvit­sevat veroeuroja pyöriäkseen, mutta toteaa Kokoo­muksen pitkä­ai­kaisena linjana olleen verotuksen painopisteen siirtä­minen työn ja yrittä­jyyden verotuk­sesta kulutus- ja haitta­ve­roihin, joiden on todettu olevan vähemmän haital­lisia veroja talous­kas­vulle ja työnteon kannus­ta­vuu­delle. Jokinen myös tarkentaa, että työn verotukseen tehtävät keven­nykset ovat järkevää raken­ne­po­li­tiikkaa myös noususuh­dan­teessa, kun hallitus haluaa saavuttaa työlli­syys­ta­voit­teensa.

”Kokoo­muksen näkökul­masta työn tekemisen, eteenpäin pyrki­misen, ahkeruuden ja oman osaamisen kehit­tä­misen tulee olla aina henki­lölle itselleen kannat­tavaa. Ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sessa pitäi­sikin pyrkiä siihen, että jokai­sella tulota­solla ansai­tusta lisäeu­rosta vähintään puolet jäisi työnte­ki­jälle itselleen. Tämä olisi sekä oikeu­den­mu­kaista että järkevää veropo­li­tiikkaa, jolla vahvis­tet­taisiin kasvua ja työlli­syyttä”, Jokinen päättää.

Lisätietoja:

Kalle Jokinen, +358 50 512 0128

 


Kokoomus.fi