Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kalle Joki­nen: Mahdol­li­set veron­ke­ven­nyk­set on suun­nat­tava kaikille

Kalle Joki­nen: Mahdol­li­set veron­ke­ven­nyk­set on suun­nat­tava kaikille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kalle Joki­nen painot­taa, että työn vero­tusta on tarpeen keven­tää kaikissa tulo­luo­kissa, ei vain ylim­missä.

”Kokoo­muk­selle on selvää, että jos mahdol­li­sista veron­ke­ven­nyk­sistä sovi­taan halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen yhtey­dessä, niin veron­ke­ven­nys­ten on kosket­tava kaik­kia palkan­saa­jia. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on keven­tää ansio­tu­lo­ve­ro­tusta kaikilla tulo­ta­soilla. Kireä työn vero­tuk­semme syö rankasti jokai­sen suoma­lai­sen osto­voi­maa ja heiken­tää työn­teon kannus­ti­mia”, Joki­nen linjaa.

Joki­nen muis­tut­taa, että halli­tus on sitou­tu­nut halli­tus­oh­jel­man hyväk­sy­mi­sen yhtey­dessä huoleh­ti­maan, että koko­nais­ve­roaste ei nouse eikä kenen­kään palk­ka­ve­ro­tus kiristy halli­tus­kau­della. Halli­tus on myös esimer­kiksi kompen­soi­nut kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sen aiheut­ta­mia tulo­me­ne­tyk­siä palkan­saa­jille veron­ke­ven­nyk­sin tänä vuonna.

”Erityi­sen huolis­sani olen keski­luo­kasta. Meillä Suomessa ansio­tu­lo­jen vero­tus nousee jyrkästi jo keski­tu­loi­sen palkan­saa­jan kohdalla, ja puhumme aivan liian vähän korkean ja nopeasti kiris­ty­vän työn vero­tuk­sen haitoista. Kokoo­mus kannat­taa vero­tusta maksu­ky­vyn mukaan, mutta emme voi sulkea silmiämme kireän progres­sion haital­li­silta vaiku­tuk­silta. Jos ylityö­tun­neista tai palkan­ko­ro­tuk­sista ei jää tarpeeksi lisä­tu­loa käteen, kannus­ti­met opis­kella, tehdä työtä tai yrit­tää heik­ke­ne­vät. Tämä rokot­taa suoraa kasvuamme ja vero­tu­lo­jemme eli sitä pohjaa, jolla rahoi­tamme myös hyvin­voin­ti­pal­ve­lumme”, Joki­nen muis­tut­taa.

Joki­nen myön­tää, että palve­lut tarvit­se­vat veroeu­roja pyöriäk­seen, mutta toteaa Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­sena linjana olleen vero­tuk­sen pain­opis­teen siir­tä­mi­nen työn ja yrit­tä­jyy­den vero­tuk­sesta kulu­tus- ja hait­ta­ve­roi­hin, joiden on todettu olevan vähem­män haital­li­sia veroja talous­kas­vulle ja työn­teon kannus­ta­vuu­delle. Joki­nen myös tarken­taa, että työn vero­tuk­seen tehtä­vät keven­nyk­set ovat järke­vää raken­ne­po­li­tiik­kaa myös noususuh­dan­teessa, kun halli­tus haluaa saavut­taa työl­li­syys­ta­voit­teensa.

”Kokoo­muk­sen näkö­kul­masta työn teke­mi­sen, eteen­päin pyrki­mi­sen, ahke­ruu­den ja oman osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen tulee olla aina henki­lölle itsel­leen kannat­ta­vaa. Ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sessa pitäi­si­kin pyrkiä siihen, että jokai­sella tulo­ta­solla ansai­tusta lisäeu­rosta vähin­tään puolet jäisi työn­te­ki­jälle itsel­leen. Tämä olisi sekä oikeu­den­mu­kaista että järke­vää vero­po­li­tiik­kaa, jolla vahvis­tet­tai­siin kasvua ja työl­li­syyttä”, Joki­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Kalle Joki­nen, +358 50 512 0128

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

13.3.2023

Kokoo­mus esit­tää tiuk­koja toimia jengi- ja katu­vä­ki­val­lan kitke­mi­seksi

Kokoo­mus esit­tää 15 keinoa nuoriso- ja jengi­ri­kol­li­suu­den ehkäi­se­mi­seksi. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon ja vara­pu­heen­joh­ta­jan Antti Häkkä­sen mukaan Suomen täytyy herätä nopeasti todel­li­suu­teen, jossa alai­käis­ten

Skip to content