Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kalle Joki­nen: Mahdol­li­set veron­ke­ven­nyk­set on suun­nat­tava kaikille

Kalle Joki­nen: Mahdol­li­set veron­ke­ven­nyk­set on suun­nat­tava kaikille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kalle Joki­nen painot­taa, että työn vero­tusta on tarpeen keven­tää kaikissa tulo­luo­kissa, ei vain ylim­missä.

”Kokoo­muk­selle on selvää, että jos mahdol­li­sista veron­ke­ven­nyk­sistä sovi­taan halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen yhtey­dessä, niin veron­ke­ven­nys­ten on kosket­tava kaik­kia palkan­saa­jia. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on keven­tää ansio­tu­lo­ve­ro­tusta kaikilla tulo­ta­soilla. Kireä työn vero­tuk­semme syö rankasti jokai­sen suoma­lai­sen osto­voi­maa ja heiken­tää työn­teon kannus­ti­mia”, Joki­nen linjaa.

Joki­nen muis­tut­taa, että halli­tus on sitou­tu­nut halli­tus­oh­jel­man hyväk­sy­mi­sen yhtey­dessä huoleh­ti­maan, että koko­nais­ve­roaste ei nouse eikä kenen­kään palk­ka­ve­ro­tus kiristy halli­tus­kau­della. Halli­tus on myös esimer­kiksi kompen­soi­nut kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sen aiheut­ta­mia tulo­me­ne­tyk­siä palkan­saa­jille veron­ke­ven­nyk­sin tänä vuonna.

”Erityi­sen huolis­sani olen keski­luo­kasta. Meillä Suomessa ansio­tu­lo­jen vero­tus nousee jyrkästi jo keski­tu­loi­sen palkan­saa­jan kohdalla, ja puhumme aivan liian vähän korkean ja nopeasti kiris­ty­vän työn vero­tuk­sen haitoista. Kokoo­mus kannat­taa vero­tusta maksu­ky­vyn mukaan, mutta emme voi sulkea silmiämme kireän progres­sion haital­li­silta vaiku­tuk­silta. Jos ylityö­tun­neista tai palkan­ko­ro­tuk­sista ei jää tarpeeksi lisä­tu­loa käteen, kannus­ti­met opis­kella, tehdä työtä tai yrit­tää heik­ke­ne­vät. Tämä rokot­taa suoraa kasvuamme ja vero­tu­lo­jemme eli sitä pohjaa, jolla rahoi­tamme myös hyvin­voin­ti­pal­ve­lumme”, Joki­nen muis­tut­taa.

Joki­nen myön­tää, että palve­lut tarvit­se­vat veroeu­roja pyöriäk­seen, mutta toteaa Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­sena linjana olleen vero­tuk­sen pain­opis­teen siir­tä­mi­nen työn ja yrit­tä­jyy­den vero­tuk­sesta kulu­tus- ja hait­ta­ve­roi­hin, joiden on todettu olevan vähem­män haital­li­sia veroja talous­kas­vulle ja työn­teon kannus­ta­vuu­delle. Joki­nen myös tarken­taa, että työn vero­tuk­seen tehtä­vät keven­nyk­set ovat järke­vää raken­ne­po­li­tiik­kaa myös noususuh­dan­teessa, kun halli­tus haluaa saavut­taa työl­li­syys­ta­voit­teensa.

”Kokoo­muk­sen näkö­kul­masta työn teke­mi­sen, eteen­päin pyrki­mi­sen, ahke­ruu­den ja oman osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen tulee olla aina henki­lölle itsel­leen kannat­ta­vaa. Ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sessa pitäi­si­kin pyrkiä siihen, että jokai­sella tulo­ta­solla ansai­tusta lisäeu­rosta vähin­tään puolet jäisi työn­te­ki­jälle itsel­leen. Tämä olisi sekä oikeu­den­mu­kaista että järke­vää vero­po­li­tiik­kaa, jolla vahvis­tet­tai­siin kasvua ja työl­li­syyttä”, Joki­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Kalle Joki­nen, +358 50 512 0128

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content