Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Antti Häkkä­nen: Asun­to­po­li­tii­kan rooli merkit­tävä työl­li­syy­dessä

Antti Häkkä­nen: Asun­to­po­li­tii­kan rooli merkit­tävä työl­li­syy­dessä

Julkaistu:

Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen puhe Mikke­lin asun­to­mes­su­jen avajai­sissa

Arvoi­sat asun­to­mes­su­jen raken­ta­ja­per­heet, Suomen asun­to­mes­su­jen ja Mikke­lin kaupun­gin edus­ta­jat, hyvät avajais­ten kutsu­vie­raat.

Nyt täytyy kyllä todeta, että olemme paikassa joka lähen­te­lee para­tii­sia. Yli kymme­nen­tu­hatta kesä­mö­kin Mikke­lin seudulla omis­ta­vaa perhettä eivät voi olla väärässä. Olemme nimit­täin aivan Järvi-suomen ytimessä, täällä Suomen luonto kohtaa ihmi­sen aidoim­mil­laan. Suoma­lai­nen puhdas luonto ja kirkas­ve­ti­set järvet, yhdessä ne luovat olosuh­teen, jossa ihmi­nen rentou­tuu ja voi hyvin.

Hyvät ystä­vät, etuoi­keu­tettu on hän, joka voi yhdis­tää järvi­mai­se­man ja elämäs­sään yhden tärkeim­män, eli kodin. Tänään juhlimme 48. kerran pidet­tä­viä asun­to­mes­suja täällä Mikke­lin Kirkon­var­kau­dessa. Täällä jos missä kohtaa­vat ihmi­sen elämi­sen laadun keskei­sim­mät teki­jät, viih­tyi­sät kodit luon­non ympä­ris­tössä ja kaiken helmenä edes­sämme kimal­te­leva Saimaa.

Suuren arvos­tuk­seni ja kiitok­seni haluan osoit­taa teille näiden asun­to­mes­su­jen omako­ti­ra­ken­ta­jat. Olette pais­ki­neet kovasti töitä saadak­senne omat kotinne valmiiksi tähän päivään mennessä. Voin vain kuvi­tella viimeis­ten päivien tuntei­tanne, kellosta ovat tunnit loppu­neet kesken. Panos­tuk­senne meille messu­vie­raille on kuiten­kin korvaa­ma­ton. Teidän mahdol­lis­ta­mana meillä on mahdol­li­suus tutus­tua muun muassa uusim­piin asumi­sen teknii­koi­hin. Ener­gia­te­hok­kuus ja asumista helpot­ta­vat uudet ratkai­sut ovat tärkeä osa viisasta asumista.

Lämmin kiitos myös Suomen Asun­to­mes­suille. Kohta jo 50-vuoden ajan olette olleet kehit­tä­mässä suoma­laista asumista. Tänä vuonna messut ovat keskit­ty­neet erityi­sesti asumi­sen vaiku­tus­ten arvioin­tiin osana ihmi­sen hyvin­voin­tia. Teema on hyvin valittu ja erit­täin tärkeä. Kirkon­var­kau­den ympä­ristö antaa­kin erin­omai­set edel­ly­tyk­set arvioida asumi­sen ja luon­non yhteis­vai­ku­tusta meihin ihmi­siin.

Kiitos myös Mikke­lin kaupun­gille asun­to­mes­su­jen isän­nöi­mi­sestä. Olen vakuut­tu­nut siitä, että messut osal­taan tuovat Mikke­lille posi­tii­vista virettä myös jatkoon. Kiitos myös kaikille teille raken­ta­jille, jotka olette osal­tanne mahdol­lis­ta­neet messu­jen onnis­tu­mi­sen.

Viime aikoina on käyty paljon keskus­te­lua Suomen perus­tus­laista. Sääs­tän teidät nyt kuiten­kin sote-maakun­ta­kat­sauk­selta. Mutta lainaan perus­tus­lain 19 pykä­lää ”Oikeus sosi­aa­li­tur­vaan” ja sen 4. moment­tia: Julki­sen vallan tehtä­vänä on edis­tää jokai­sen oikeutta asun­toon ja tukea asumi­sen omatoi­mista järjes­tä­mistä.

Suurin osa ”asun­to­po­liit­ti­sesta” keskus­te­lusta ja tuista pyörii ARA-vuokra-asun­to­jen ja asumis­tu­kien ympä­rillä. Omatoi­mi­suu­teen kannus­ta­mi­nen; sääs­tä­mi­nen, oman asun­non hankin­nan edis­tä­mi­nen, vastuun otta­mi­nen itse perheen asumi­sen järjes­tä­mi­sestä, eivät ole juuri lain­kaan esillä tämän päivän asun­to­po­liit­ti­sessa keskus­te­lussa. Omis­ta­mi­seen suhtau­du­taan välillä jopa ”nega­tii­vi­sesti”: pide­tään hyvänä, että kunnat/​kaupungit/​suuret insti­tuu­tiot omis­ta­vat ja vuokraa­vat asun­toja.

Suoma­lais­ten ihmis­ten mieli­pide kertoo kuiten­kin jotain aivan muuta. Kesä­kuun lopulla julkais­tun SYKE:n (Suomen ympä­ris­tö­kes­kuk­sen) asukas­ba­ro­met­rin mukaan pien­ta­loa­su­mi­sen suosio jatkuu. Pien­ta­lo­val­tai­nen asumi­nen on baro­met­rin mukaan suosi­tuin asumi­sen muoto. Taaja­mien reuna-aluei­den väljästi raken­ne­tuilla omako­tia­lueilla ollaan erityi­sen tyyty­väi­siä asun­toon ja pihaan. Näillä alueilla arvos­te­taan luon­no­nym­pä­ris­töä, rauhal­li­suutta ja raken­ta­mi­sen väljyyttä.

Myös Kunnal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiö on vast´ikää selvit­tä­nyt suoma­lais­ten asumista. Huhti­kuussa valmis­tu­neen tutki­muk­sen mukaan 56 prosent­tia vastan­neista haluaisi asua mielui­ten omako­ti­ta­lossa. Ja saman tutki­muk­sen mukaan kolman­nes kerros­ta­loissa asuvista haluaisi asua tule­vai­suu­dessa omako­ti­ta­lossa.

Hyvät ystä­vät, Mikke­lin asun­to­mes­sut ovat suoma­lais­ten ihmis­ten asumi­sen toivei­den ytimessä.

Haluan­kin tässä yhtey­dessä painot­taa mainit­se­maani perus­tus­lain kohtaa, joka koros­taa asumi­sen omatoi­mi­sen järjes­tä­mi­sen tuke­mista. Tällä hetkellä valtio tukee omis­tusa­su­mista paitsi vero­jär­jes­tel­män kautta, eli asun­to­lai­no­jen korko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­della ja ensia­sun­non osta­jien varain­siir­to­ve­ron vapau­tuk­sella. Meillä on käytössä myös kaksi muuta tuki­jär­jes­tel­mää. Eli 15-39 vuotiaille ensia­sun­non osta­jille tarkoi­tettu asun­to­sääs­tö­palk­kio­jär­jes­telmä. Tämä ASP on erit­täin suosi­tel­tava tapa sääs­tää omara­hoi­tuso­suus oman asun­non hankin­taan, eli esimer­kiksi hyvää vastuun­ot­toa nuorille oman asumi­sen järjes­tä­mi­seksi. Toisena tuki­muo­tona on omis­tusa­su­mis­lai­no­jen valtion­ta­kaus, jonka voivat saada kaikki omis­tusa­sun­to­lai­nan otta­vat.

Halli­tus­oh­jel­massa asun­to­po­li­tiikka sai erityi­sen huomion. Asun­to­po­li­tii­kalla on oma merkit­tävä roolinsa Suomen talou­den kasvun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sessa. Halut­tiin löytää teki­jöitä, joiden avulla asumi­sen laatua ja merki­tystä voidaan koros­taa. Tavoit­teena oli löytää keinoja kohtuu­hin­tai­sen asumi­sen edis­tä­mi­seksi sekä asun­to­jen että tont­tien tarjon­nan merkit­tä­vään lisää­mi­seen. Tavoit­teissa on myös onnis­tuttu, tänä vuonna uusia asun­toja valmis­tuu ennä­tys­määrä, eli enem­män kuin kertaa­kaan 25-vuoteen. Myön­teistä on myös se, että pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­nen on elpy­mässä lama­vuo­sista. Perheillä on siis rohkeutta toteut­taa omaa unel­maansa.

Arvoisa asun­to­mes­su­jen avajai­sy­leisö,

Halli­tus­oh­jelma haluaa painot­taa suju­vaa raken­ta­mista ja luoda edel­ly­tyk­set vastata kaupun­gis­tu­mi­seen. Huomiota on kiin­ni­tetty laaduk­kaa­seen raken­ta­mi­seen ja viih­tyi­siin asumi­sym­pä­ris­töi­hin. Hyvät palve­lut, toimiva jouk­ko­lii­kenne ja luonto ovat kaikki osal­taan elämi­sen laatua lisää­viä teki­jöitä. Haluan kuiten­kin muis­tut­taa erityi­sesti kunta­päät­tä­jiä, että maapo­li­tii­kan suun­nit­te­lussa varmis­te­taan, että meillä on edel­ly­tyk­set myös laaduk­kaa­seen omako­ti­ra­ken­ta­mi­seen. Tämä tarkoit­taa omako­tia­luei­den riit­tä­vää kaavoit­ta­mista osaksi kaupun­kiym­pä­ris­töä. Eli pide­tään yhdessä huolta siitä, että suoma­lais­ten toive omasta asumi­ses­taan mahdol­lis­te­taan kaavoi­tuk­sel­li­sin keinoin.

Hyvät ystä­vät,

Olen etukä­teen suurella mielen­kiin­nolla tutus­tu­nut näiden asun­to­mes­su­jen tarjon­taan. Toinen tois­taa mielen­kiin­toi­sem­paa kohdetta, 31 hyvin erilaista omako­ti­ta­loa. Voin hyvin sanoa, että jokai­selle jota­kin, wau-arkki­teh­tuu­rista siihen suoma­lai­seen perus­i­han­tee­seen. Mikä tärkeintä, asumi­seen ei ole sitä oikeaa ratkai­sua, vaan jokai­nen valit­see omaan elämän­ti­lan­tee­seen sen sopi­vim­man.

Valtio­val­lan puolesta toivo­tan Mikke­lin Kirkon­var­kau­den asun­to­mes­suille menes­tystä sekä aktii­vista keskus­te­lua asumi­sesta osana ihmis­ten hyvän elämän laatua ja hyvin­voin­tia! Ja teille hyvät asuk­kaat, toivo­tan hyvää elämää täällä Mikke­lin Kirkon­var­kau­dessa, luon­non helmassa, Saimaan rannalla!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

Skip to content