Antti Häkkänen: Asunto­po­li­tiikan rooli merkittävä työlli­syy­dessä – kokoomus.fi
MENU
Antti Häkkänen: Asunto­po­li­tiikan rooli merkittävä työlli­syy­dessä

Antti Häkkänen: Asunto­po­li­tiikan rooli merkittävä työlli­syy­dessä

Julkaistu: 14.07.2017 Julkaisut Kannanotot Puheet

Oikeus­mi­nisteri Häkkäsen puhe Mikkelin asunto­mes­sujen avajai­sissa

Arvoisat asunto­mes­sujen raken­ta­ja­perheet, Suomen asunto­mes­sujen ja Mikkelin kaupungin edustajat, hyvät avajaisten kutsu­vieraat.

Nyt täytyy kyllä todeta, että olemme paikassa joka lähen­telee paratiisia. Yli kymme­nen­tu­hatta kesämökin Mikkelin seudulla omistavaa perhettä eivät voi olla väärässä. Olemme nimittäin aivan Järvi-suomen ytimessä, täällä Suomen luonto kohtaa ihmisen aidoim­millaan. Suoma­lainen puhdas luonto ja kirkas­ve­tiset järvet, yhdessä ne luovat olosuhteen, jossa ihminen rentoutuu ja voi hyvin.

Hyvät ystävät, etuoi­keu­tettu on hän, joka voi yhdistää järvi­mai­seman ja elämässään yhden tärkeimmän, eli kodin. Tänään juhlimme 48. kerran pidet­täviä asunto­messuja täällä Mikkelin Kirkon­var­kau­dessa. Täällä jos missä kohtaavat ihmisen elämisen laadun keskei­simmät tekijät, viihtyisät kodit luonnon ympäris­tössä ja kaiken helmenä edessämme kimal­televa Saimaa.

Suuren arvos­tukseni ja kiitokseni haluan osoittaa teille näiden asunto­mes­sujen omako­ti­ra­ken­tajat. Olette paiskineet kovasti töitä saadak­senne omat kotinne valmiiksi tähän päivään mennessä. Voin vain kuvitella viimeisten päivien tuntei­tanne, kellosta ovat tunnit loppuneet kesken. Panos­tuk­senne meille messu­vie­raille on kuitenkin korvaa­maton. Teidän mahdol­lis­tamana meillä on mahdol­lisuus tutustua muun muassa uusimpiin asumisen teknii­koihin. Energia­te­hokkuus ja asumista helpot­tavat uudet ratkaisut ovat tärkeä osa viisasta asumista.

Lämmin kiitos myös Suomen Asunto­mes­suille. Kohta jo 50-vuoden ajan olette olleet kehit­tä­mässä suoma­laista asumista. Tänä vuonna messut ovat keskit­tyneet erityi­sesti asumisen vaiku­tusten arviointiin osana ihmisen hyvin­vointia. Teema on hyvin valittu ja erittäin tärkeä. Kirkon­var­kauden ympäristö antaakin erinomaiset edelly­tykset arvioida asumisen ja luonnon yhteis­vai­ku­tusta meihin ihmisiin.

Kiitos myös Mikkelin kaupun­gille asunto­mes­sujen isännöi­mi­sestä. Olen vakuut­tunut siitä, että messut osaltaan tuovat Mikke­lille positii­vista virettä myös jatkoon. Kiitos myös kaikille teille raken­ta­jille, jotka olette osaltanne mahdol­lis­taneet messujen onnis­tu­misen.

Viime aikoina on käyty paljon keskus­telua Suomen perus­tus­laista. Säästän teidät nyt kuitenkin sote-maakun­ta­kat­sauk­selta. Mutta lainaan perus­tuslain 19 pykälää ”Oikeus sosiaa­li­turvaan” ja sen 4. momenttia: Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoi­mista järjes­tä­mistä.

Suurin osa ”asunto­po­liit­ti­sesta” keskus­te­lusta ja tuista pyörii ARA-vuokra-asuntojen ja asumis­tukien ympärillä. Omatoi­mi­suuteen kannus­ta­minen; säästä­minen, oman asunnon hankinnan edistä­minen, vastuun ottaminen itse perheen asumisen järjes­tä­mi­sestä, eivät ole juuri lainkaan esillä tämän päivän asunto­po­liit­ti­sessa keskus­te­lussa. Omista­miseen suhtau­dutaan välillä jopa ”negatii­vi­sesti”: pidetään hyvänä, että kunnat/kaupungit/suuret insti­tuutiot omistavat ja vuokraavat asuntoja.

Suoma­laisten ihmisten mielipide kertoo kuitenkin jotain aivan muuta. Kesäkuun lopulla julkaistun SYKE:n (Suomen ympäris­tö­kes­kuksen) asukas­ba­ro­metrin mukaan pienta­loa­su­misen suosio jatkuu. Pienta­lo­val­tainen asuminen on barometrin mukaan suosituin asumisen muoto. Taajamien reuna-alueiden väljästi raken­ne­tuilla omako­tia­lueilla ollaan erityisen tyyty­väisiä asuntoon ja pihaan. Näillä alueilla arvos­tetaan luonno­nym­pä­ristöä, rauhal­li­suutta ja raken­ta­misen väljyyttä.

Myös Kunnal­li­salan kehit­tä­mis­säätiö on vast´ikää selvit­tänyt suoma­laisten asumista. Huhti­kuussa valmis­tuneen tutki­muksen mukaan 56 prosenttia vastan­neista haluaisi asua mieluiten omako­ti­ta­lossa. Ja saman tutki­muksen mukaan kolmannes kerros­ta­loissa asuvista haluaisi asua tulevai­suu­dessa omako­ti­ta­lossa.

Hyvät ystävät, Mikkelin asunto­messut ovat suoma­laisten ihmisten asumisen toiveiden ytimessä.

Haluankin tässä yhtey­dessä painottaa mainit­se­maani perus­tuslain kohtaa, joka korostaa asumisen omatoi­misen järjes­tä­misen tukemista. Tällä hetkellä valtio tukee omistusa­su­mista paitsi verojär­jes­telmän kautta, eli asunto­lai­nojen korkojen verovä­hen­ny­soi­keu­della ja ensia­sunnon ostajien varain­siir­to­veron vapau­tuk­sella. Meillä on käytössä myös kaksi muuta tukijär­jes­telmää. Eli 15-39 vuotiaille ensia­sunnon ostajille tarkoi­tettu asunto­sääs­tö­palk­kio­jär­jes­telmä. Tämä ASP on erittäin suosi­teltava tapa säästää omara­hoi­tusosuus oman asunnon hankintaan, eli esimer­kiksi hyvää vastuun­ottoa nuorille oman asumisen järjes­tä­mi­seksi. Toisena tukimuotona on omistusa­su­mis­lai­nojen valtion­takaus, jonka voivat saada kaikki omistusa­sun­to­lainan ottavat.

Halli­tus­oh­jel­massa asunto­po­li­tiikka sai erityisen huomion. Asunto­po­li­tii­kalla on oma merkittävä roolinsa Suomen talouden kasvun ja työlli­syyden vahvis­ta­mi­sessa. Haluttiin löytää tekijöitä, joiden avulla asumisen laatua ja merki­tystä voidaan korostaa. Tavoit­teena oli löytää keinoja kohtuu­hin­taisen asumisen edistä­mi­seksi sekä asuntojen että tonttien tarjonnan merkit­tävään lisää­miseen. Tavoit­teissa on myös onnis­tuttu, tänä vuonna uusia asuntoja valmistuu ennätys­määrä, eli enemmän kuin kertaakaan 25-vuoteen. Myönteistä on myös se, että pienta­lo­ra­ken­ta­minen on elpymässä lamavuo­sista. Perheillä on siis rohkeutta toteuttaa omaa unelmaansa.

Arvoisa asunto­mes­sujen avajai­sy­leisö,

Halli­tus­oh­jelma haluaa painottaa sujuvaa raken­ta­mista ja luoda edelly­tykset vastata kaupun­gis­tu­miseen. Huomiota on kiinni­tetty laaduk­kaaseen raken­ta­miseen ja viihtyisiin asumi­sym­pä­ris­töihin. Hyvät palvelut, toimiva joukko­lii­kenne ja luonto ovat kaikki osaltaan elämisen laatua lisääviä tekijöitä. Haluan kuitenkin muistuttaa erityi­sesti kunta­päät­täjiä, että maapo­li­tiikan suunnit­te­lussa varmis­tetaan, että meillä on edelly­tykset myös laaduk­kaaseen omako­ti­ra­ken­ta­miseen. Tämä tarkoittaa omako­tia­lueiden riittävää kaavoit­ta­mista osaksi kaupun­kiym­pä­ristöä. Eli pidetään yhdessä huolta siitä, että suoma­laisten toive omasta asumi­sestaan mahdol­lis­tetaan kaavoi­tuk­sel­lisin keinoin.

Hyvät ystävät,

Olen etukäteen suurella mielen­kiin­nolla tutus­tunut näiden asunto­mes­sujen tarjontaan. Toinen toistaa mielen­kiin­toi­sempaa kohdetta, 31 hyvin erilaista omako­ti­taloa. Voin hyvin sanoa, että jokai­selle jotakin, wau-arkki­teh­tuu­rista siihen suoma­laiseen perus­i­han­teeseen. Mikä tärkeintä, asumiseen ei ole sitä oikeaa ratkaisua, vaan jokainen valitsee omaan elämän­ti­lan­teeseen sen sopivimman.

Valtio­vallan puolesta toivotan Mikkelin Kirkon­var­kauden asunto­mes­suille menes­tystä sekä aktii­vista keskus­telua asumi­sesta osana ihmisten hyvän elämän laatua ja hyvin­vointia! Ja teille hyvät asukkaat, toivotan hyvää elämää täällä Mikkelin Kirkon­var­kau­dessa, luonnon helmassa, Saimaan rannalla!


Kokoomus.fi