Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Sanni Grahn-Laaso­nen: Monta lois­ta­vaa uutista lapsi­per­heille

Sanni Grahn-Laaso­nen: Monta lois­ta­vaa uutista lapsi­per­heille

Julkaistu:

Halli­tus sopi perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sesta jo tällä halli­tus­kau­della.

Se on Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen tavoite ja lapsi­per­heille erit­täin tärkeä uudis­tus, iloit­see opetus­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen.

“Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sen lisäksi halli­tus alen­taa varhais­kas­va­tus­mak­suja tuntu­vasti ensi vuoden alusta, käyn­nis­tää kokei­lun 5-vuotiai­den maksut­to­masta varhais­kas­va­tuk­sesta,  lisää rahoi­tusta äitiys­pak­kauk­sen kehit­tä­mi­seen ja panos­taa lisä­ra­hoi­tuk­sella perus­kou­lun tasa-arvoon. Lapsi­per­heet ovat tämän budjet­ti­rii­hen suurim­pia voit­ta­jia, ja se on juuri oikein”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Kokoo­mus on pitä­nyt tärkeänä, että perhe­va­paa­uu­dis­tus toteu­te­taan jo tällä halli­tus­kau­della. Uudis­tusta valmis­te­le­maan nimi­tet­tiin minis­te­rit Annika Saarikko, Sanni Grahn-Laaso­nen ja Pirkko Mattila.

“Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella vahvis­te­taan työelä­män tasa-arvoa, nais­ten työl­li­syyttä, lasten osal­lis­tu­mista varhais­kas­va­tuk­seen ja lapsi­per­hei­den jous­ta­vam­paa, suju­vam­paa arkea”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella vahvis­te­taan työelä­män tasa-arvoa

Varhais­kas­va­tuk­sen maksuja alen­ne­taan merkit­tä­västi ensi vuoden alusta. Toisen lapsen sisa­ra­len­nus noste­taan 50 prosent­tiin. Keski­tu­loi­selle perheelle jää käteen toista tuhatta euroa vuodessa, ja yhä useampi lapsi pääsee varhais­kas­va­tuk­sen piiriin. Valtio kompen­soi maksu­tu­lo­jen vähe­ne­mi­sen kunnille.

Halli­tus käyn­nis­tää ensi vuonna myös laajan kokei­lun viisi­vuo­tiai­den maksut­to­masta varhais­kas­va­tuk­sesta. Yhdessä haluk­kai­den kuntien kanssa tehtä­vään kokei­luun käyte­tään 5 miljoo­naa euroa valtion rahaa.

Perus­koulu on koulu­tus­jär­jes­tel­mämme kruu­nun­ja­lo­kivi, ja halli­tus vahvis­taa perus­kou­lun tasa-arvoa ja oppi­mis­tu­lok­sia uusin panos­tuk­sin. Tasa-arvoa koulu­jen ja aluei­den välillä vahvis­te­taan kahdella keinolla. Ensin­nä­kin haas­ta­vien aluei­den koulu­jen tuki kaksin­ker­tais­te­taan 15:sta 30:een miljoo­naan euroon, ja eril­li­sellä rahoi­tuk­sella tuetaan niitä kouluja, jotka eri syistä ovat vaarassa jäädä kehit­tä­mis­toi­min­nan ulko­puo­lelle. Luon­non­tie­tei­den ja mate­ma­tii­kan opetusta tuetaan 5 miljoo­nan euron määrä­ra­halla.

“Äitiys­pak­kaus on suoma­lai­nen kansal­li­nen ylpeys. On hieno Suomi 100 -teko, että äitiy­sa­vus­tuk­seen tulee 30 euron koro­tus. Näin äitiys­pak­kauk­sen laatua ja koti­mai­suusas­tetta voidaan nostaa enti­ses­tään”, minis­teri Grahn-Laaso­nen sanoo. Äitiys­pak­kauk­siin varat­tui­hin määrä­ra­hoi­hin tehdään 1,65 miljoo­nan euron lisäys.

Opis­ke­le­via lapsi­per­heitä tuetaan nosta­malla opin­to­tuen huol­ta­ja­ko­ro­tusta 10 miljoo­nalla eurolla. Myös lapsi­li­sän yksin­huol­ta­ja­ko­ro­tusta koro­te­taan (9,5 miljoo­naa), tämä tarkoit­taa noin 5 euron taso­ko­ro­tusta. Lisäksi pikku­lap­si­per­hei­den vanhem­pain­päi­vä­raha nousee.

“Etuus­ko­ro­tus­ten ja varhais­kas­va­tus­mak­su­jen yhteis­vai­ku­tus on perheille erit­täin hyvä uuti­nen. Arki helpot­tuu! Halli­tus panos­taa lapsi­per­hei­siin”, minis­teri Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisä­tie­toja:

Erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, +58 50 302 8246

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

Skip to content