• FI
 • SV
 • MENU
  Sanni Grahn-Laaso­nen: Monta lois­ta­vaa uutista lapsi­per­heille

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Monta lois­ta­vaa uutista lapsi­per­heille

  Julkaistu: 31.08.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Halli­tus sopi perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sesta jo tällä halli­tus­kau­della.

  Se on Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen tavoite ja lapsi­per­heille erit­täin tärkeä uudis­tus, iloit­see opetus­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen.

  “Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sen lisäksi halli­tus alen­taa varhais­kas­va­tus­mak­suja tuntu­vasti ensi vuoden alusta, käyn­nis­tää kokei­lun 5-vuotiai­den maksut­to­masta varhais­kas­va­tuk­sesta,  lisää rahoi­tusta äitiys­pak­kauk­sen kehit­tä­mi­seen ja panos­taa lisä­ra­hoi­tuk­sella perus­kou­lun tasa-arvoon. Lapsi­per­heet ovat tämän budjet­ti­rii­hen suurim­pia voit­ta­jia, ja se on juuri oikein”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

  Kokoo­mus on pitä­nyt tärkeänä, että perhe­va­paa­uu­dis­tus toteu­te­taan jo tällä halli­tus­kau­della. Uudis­tusta valmis­te­le­maan nimi­tet­tiin minis­te­rit Annika Saarikko, Sanni Grahn-Laaso­nen ja Pirkko Mattila.

  “Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella vahvis­te­taan työelä­män tasa-arvoa, nais­ten työl­li­syyttä, lasten osal­lis­tu­mista varhais­kas­va­tuk­seen ja lapsi­per­hei­den jous­ta­vam­paa, suju­vam­paa arkea”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

  Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella vahvis­te­taan työelä­män tasa-arvoa

  Varhais­kas­va­tuk­sen maksuja alen­ne­taan merkit­tä­västi ensi vuoden alusta. Toisen lapsen sisa­ra­len­nus noste­taan 50 prosent­tiin. Keski­tu­loi­selle perheelle jää käteen toista tuhatta euroa vuodessa, ja yhä useampi lapsi pääsee varhais­kas­va­tuk­sen piiriin. Valtio kompen­soi maksu­tu­lo­jen vähe­ne­mi­sen kunnille.

  Halli­tus käyn­nis­tää ensi vuonna myös laajan kokei­lun viisi­vuo­tiai­den maksut­to­masta varhais­kas­va­tuk­sesta. Yhdessä haluk­kai­den kuntien kanssa tehtä­vään kokei­luun käyte­tään 5 miljoo­naa euroa valtion rahaa.

  Perus­koulu on koulu­tus­jär­jes­tel­mämme kruu­nun­ja­lo­kivi, ja halli­tus vahvis­taa perus­kou­lun tasa-arvoa ja oppi­mis­tu­lok­sia uusin panos­tuk­sin. Tasa-arvoa koulu­jen ja aluei­den välillä vahvis­te­taan kahdella keinolla. Ensin­nä­kin haas­ta­vien aluei­den koulu­jen tuki kaksin­ker­tais­te­taan 15:sta 30:een miljoo­naan euroon, ja eril­li­sellä rahoi­tuk­sella tuetaan niitä kouluja, jotka eri syistä ovat vaarassa jäädä kehit­tä­mis­toi­min­nan ulko­puo­lelle. Luon­non­tie­tei­den ja mate­ma­tii­kan opetusta tuetaan 5 miljoo­nan euron määrä­ra­halla.

  “Äitiys­pak­kaus on suoma­lai­nen kansal­li­nen ylpeys. On hieno Suomi 100 -teko, että äitiy­sa­vus­tuk­seen tulee 30 euron koro­tus. Näin äitiys­pak­kauk­sen laatua ja koti­mai­suusas­tetta voidaan nostaa enti­ses­tään”, minis­teri Grahn-Laaso­nen sanoo. Äitiys­pak­kauk­siin varat­tui­hin määrä­ra­hoi­hin tehdään 1,65 miljoo­nan euron lisäys.

  Opis­ke­le­via lapsi­per­heitä tuetaan nosta­malla opin­to­tuen huol­ta­ja­ko­ro­tusta 10 miljoo­nalla eurolla. Myös lapsi­li­sän yksin­huol­ta­ja­ko­ro­tusta koro­te­taan (9,5 miljoo­naa), tämä tarkoit­taa noin 5 euron taso­ko­ro­tusta. Lisäksi pikku­lap­si­per­hei­den vanhem­pain­päi­vä­raha nousee.

  “Etuus­ko­ro­tus­ten ja varhais­kas­va­tus­mak­su­jen yhteis­vai­ku­tus on perheille erit­täin hyvä uuti­nen. Arki helpot­tuu! Halli­tus panos­taa lapsi­per­hei­siin”, minis­teri Grahn-Laaso­nen sanoo.

  Lisä­tie­toja:

  Erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, +58 50 302 8246