Sanni Grahn-Laasonen: Monta loistavaa uutista lapsi­per­heille – kokoomus.fi
MENU
Sanni Grahn-Laasonen: Monta loistavaa uutista lapsi­per­heille

Sanni Grahn-Laasonen: Monta loistavaa uutista lapsi­per­heille

Julkaistu: 31.08.2017 Julkaisut Kannanotot Puheet

Hallitus sopi perhe­va­paa­uu­dis­tuksen toteut­ta­mi­sesta jo tällä halli­tus­kau­della.

Se on Kokoo­muksen pitkä­ai­kainen tavoite ja lapsi­per­heille erittäin tärkeä uudistus, iloitsee opetus­mi­nisteri, kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sanni Grahn-Laasonen.

“Perhe­va­paa­uu­dis­tuksen toteut­ta­misen lisäksi hallitus alentaa varhais­kas­va­tus­maksuja tuntu­vasti ensi vuoden alusta, käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksut­to­masta varhais­kas­va­tuk­sesta,  lisää rahoi­tusta äitiys­pak­kauksen kehit­tä­miseen ja panostaa lisära­hoi­tuk­sella perus­koulun tasa-arvoon. Lapsi­perheet ovat tämän budjet­ti­riihen suurimpia voittajia, ja se on juuri oikein”, Grahn-Laasonen sanoo.

Kokoomus on pitänyt tärkeänä, että perhe­va­paa­uu­distus toteu­tetaan jo tällä halli­tus­kau­della. Uudis­tusta valmis­te­lemaan nimitettiin minis­terit Annika Saarikko, Sanni Grahn-Laasonen ja Pirkko Mattila.

“Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella vahvis­tetaan työelämän tasa-arvoa, naisten työlli­syyttä, lasten osallis­tu­mista varhais­kas­va­tukseen ja lapsi­per­heiden jousta­vampaa, sujuvampaa arkea”, Grahn-Laasonen sanoo.

Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella vahvis­tetaan työelämän tasa-arvoa

Varhais­kas­va­tuksen maksuja alennetaan merkit­tä­västi ensi vuoden alusta. Toisen lapsen sisara­lennus nostetaan 50 prosenttiin. Keski­tu­loi­selle perheelle jää käteen toista tuhatta euroa vuodessa, ja yhä useampi lapsi pääsee varhais­kas­va­tuksen piiriin. Valtio kompensoi maksu­tu­lojen vähene­misen kunnille.

Hallitus käynnistää ensi vuonna myös laajan kokeilun viisi­vuo­tiaiden maksut­to­masta varhais­kas­va­tuk­sesta. Yhdessä haluk­kaiden kuntien kanssa tehtävään kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa valtion rahaa.

Perus­koulu on koulu­tus­jär­jes­tel­mämme kruunun­ja­lokivi, ja hallitus vahvistaa perus­koulun tasa-arvoa ja oppimis­tu­loksia uusin panos­tuksin. Tasa-arvoa koulujen ja alueiden välillä vahvis­tetaan kahdella keinolla. Ensin­näkin haastavien alueiden koulujen tuki kaksin­ker­tais­tetaan 15:sta 30:een miljoonaan euroon, ja erilli­sellä rahoi­tuk­sella tuetaan niitä kouluja, jotka eri syistä ovat vaarassa jäädä kehit­tä­mis­toi­minnan ulkopuo­lelle. Luonnon­tie­teiden ja matema­tiikan opetusta tuetaan 5 miljoonan euron määrä­ra­halla.

“Äitiys­pakkaus on suoma­lainen kansal­linen ylpeys. On hieno Suomi 100 -teko, että äitiy­sa­vus­tukseen tulee 30 euron korotus. Näin äitiys­pak­kauksen laatua ja kotimai­suusas­tetta voidaan nostaa entisestään”, ministeri Grahn-Laasonen sanoo. Äitiys­pak­kauksiin varat­tuihin määrä­ra­hoihin tehdään 1,65 miljoonan euron lisäys.

Opiske­levia lapsi­per­heitä tuetaan nosta­malla opintotuen huolta­ja­ko­ro­tusta 10 miljoo­nalla eurolla. Myös lapsi­lisän yksin­huol­ta­ja­ko­ro­tusta korotetaan (9,5 miljoonaa), tämä tarkoittaa noin 5 euron tasoko­ro­tusta. Lisäksi pikku­lap­si­per­heiden vanhem­pain­päi­väraha nousee.

“Etuus­ko­ro­tusten ja varhais­kas­va­tus­mak­sujen yhteis­vai­kutus on perheille erittäin hyvä uutinen. Arki helpottuu! Hallitus panostaa lapsi­per­heisiin”, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Lisätietoja:

Erityi­sa­vustaja Heikki Kuutti Uusitalo, +58 50 302 8246


Kokoomus.fi