Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Julkaistu:

Yrit­täjä Jouni Mark­ka­nen, 30, on valittu vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä. Mark­ka­nen aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa poliit­ti­sena sihtee­rinä 1. joulu­kuuta.

Hänen vastuu­aluei­taan ovat erityi­sesti kaupun­ki­po­li­tiikka sekä työelämä- ja palkan­saaja-asiat. Koulu­tuk­sel­taan Mark­ka­nen on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri.
Työmark­ki­na­ken­tästä Mark­ka­sella on koke­musta muun muassa Akavan opis­ke­li­joi­den puheen­joh­ta­jana (2013–2014). Hän on kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu Tampe­reella ja kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäsen.

Kokoo­muk­selle on tärkeää olla taval­lis­ten, työtä teke­vien suoma­lais­ten ykkös­puo­lue. Nyt löysimme aktii­vi­sen teki­jän pohti­maan työelä­mä­ky­sy­myk­siä ja vauh­dit­ta­maan puolu­een palkan­saa­ja­toi­min­taa. Samalla saamme Jounista rivei­himme moder­nin kaupun­ki­po­li­tii­kan osaa­jan. Tehtyyn rekry­toin­tiin on helppo olla tyyty­väi­nen, sanoo kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen.

Lisä­tie­dot:
Jouni Mark­ka­nen p. +358 40 542 9514

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content