• FI
 • SV
 • MENU
  Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä
  Twiittaa

  Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

  Julkaistu: 13.11.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Yrit­täjä Jouni Mark­ka­nen, 30, on valittu vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä. Mark­ka­nen aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa poliit­ti­sena sihtee­rinä 1. joulu­kuuta.

  Hänen vastuu­aluei­taan ovat erityi­sesti kaupun­ki­po­li­tiikka sekä työelämä- ja palkan­saaja-asiat. Koulu­tuk­sel­taan Mark­ka­nen on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri.
  Työmark­ki­na­ken­tästä Mark­ka­sella on koke­musta muun muassa Akavan opis­ke­li­joi­den puheen­joh­ta­jana (2013–2014). Hän on kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu Tampe­reella ja kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäsen.

  Kokoo­muk­selle on tärkeää olla taval­lis­ten, työtä teke­vien suoma­lais­ten ykkös­puo­lue. Nyt löysimme aktii­vi­sen teki­jän pohti­maan työelä­mä­ky­sy­myk­siä ja vauh­dit­ta­maan puolu­een palkan­saa­ja­toi­min­taa. Samalla saamme Jounista rivei­himme moder­nin kaupun­ki­po­li­tii­kan osaa­jan. Tehtyyn rekry­toin­tiin on helppo olla tyyty­väi­nen, sanoo kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen.

  Lisä­tie­dot:
  Jouni Mark­ka­nen p. +358 40 542 9514