Jouni Markkanen vahvis­tamaan kokoo­muksen tiimiä – kokoomus.fi
MENU
Jouni Markkanen vahvis­tamaan kokoo­muksen tiimiä

Jouni Markkanen vahvis­tamaan kokoo­muksen tiimiä

Julkaistu: 13.11.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Yrittäjä Jouni Markkanen, 30, on valittu vahvis­tamaan kokoo­muksen tiimiä. Markkanen aloittaa kokoo­muksen puolue­toi­mis­tossa poliit­tisena sihteerinä 1. joulu­kuuta.

Hänen vastuu­alueitaan ovat erityi­sesti kaupun­ki­po­li­tiikka sekä työelämä- ja palkan­saaja-asiat. Koulu­tuk­seltaan Markkanen on kauppa­tie­teiden maisteri.
Työmark­ki­na­ken­tästä Markka­sella on kokemusta muun muassa Akavan opiske­li­joiden puheen­joh­tajana (2013–2014). Hän on kokoo­muksen kaupun­gin­val­tuu­tettu Tampe­reella ja kokoo­muksen puolue­val­tuuston jäsen.

Kokoo­muk­selle on tärkeää olla taval­listen, työtä tekevien suoma­laisten ykkös­puolue. Nyt löysimme aktii­visen tekijän pohtimaan työelä­mä­ky­sy­myksiä ja vauhdit­tamaan puolueen palkan­saa­ja­toi­mintaa. Samalla saamme Jounista rivei­himme modernin kaupun­ki­po­li­tiikan osaajan. Tehtyyn rekry­tointiin on helppo olla tyyty­väinen, sanoo kokoo­muksen puolue­sih­teeri Janne Pesonen.

Lisätiedot:
Jouni Markkanen p. +358 40 542 9514


Kokoomus.fi