Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

Julkaistu:

Yrit­täjä Jouni Mark­ka­nen, 30, on valittu vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä. Mark­ka­nen aloit­taa kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa poliit­ti­sena sihtee­rinä 1. joulu­kuuta.

Hänen vastuu­aluei­taan ovat erityi­sesti kaupun­ki­po­li­tiikka sekä työelämä- ja palkan­saaja-asiat. Koulu­tuk­sel­taan Mark­ka­nen on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri.
Työmark­ki­na­ken­tästä Mark­ka­sella on koke­musta muun muassa Akavan opis­ke­li­joi­den puheen­joh­ta­jana (2013–2014). Hän on kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu Tampe­reella ja kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäsen.

Kokoo­muk­selle on tärkeää olla taval­lis­ten, työtä teke­vien suoma­lais­ten ykkös­puo­lue. Nyt löysimme aktii­vi­sen teki­jän pohti­maan työelä­mä­ky­sy­myk­siä ja vauh­dit­ta­maan puolu­een palkan­saa­ja­toi­min­taa. Samalla saamme Jounista rivei­himme moder­nin kaupun­ki­po­li­tii­kan osaa­jan. Tehtyyn rekry­toin­tiin on helppo olla tyyty­väi­nen, sanoo kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen.

Lisä­tie­dot:
Jouni Mark­ka­nen p. +358 40 542 9514

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content