Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Risikko: Star­tup-oles­ke­lu­lupa on uusin monista halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­teoista

Risikko: Star­tup-oles­ke­lu­lupa on uusin monista halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­teoista

Julkaistu:

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko (kok.) sanoo halli­tuk­sen edis­tä­vän yrit­tä­jyyttä kaikilla rinta­milla. Risi­kon mukaan erityi­sesti kasvu­yrit­tä­jien saami­nen Suomeen on tällä hetkellä liian vaikeaa.

Risikko puhui halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­toi­mista lauan­taina Kurun Yrit­tä­jien 60-vuotis­juh­lassa.

”Yrit­tä­jyys kantaa Suomea, joten olemme tällä kaudella joka välissä miet­ti­neet, millä tavoin voisimme pois­taa esteitä yritys­ten pärjää­mi­sen tieltä. Urak­kaa riit­tää edel­leen, mutta ilok­seni voin sanoa, että tällä kaudella on kyllä jo saatu aikaan­kin”, sanoi Risikko.

Risikko nosti esiin, että perin­tei­sesti yrit­tä­jyy­s­asioita käsit­te­le­vien minis­te­riöi­den lisäksi myös sisä­mi­nis­te­riössä edis­te­tään yrit­tä­jyyttä. Tästä esimerk­kinä Risikko nosti tuoreen star­tup-oles­ke­lu­lu­van.

Suomesta on viimeis­ten vuosien aikana kehit­ty­nyt yksi star­tup-yrit­tä­jyy­den kärki­maista.

”Suomesta on viimeis­ten vuosien aikana kehit­ty­nyt yksi star­tup-yrit­tä­jyy­den kärki­maista. Kult­tuu­rin muutos lähti ennen kaik­kea joukosta opis­ke­li­joita ja nopeasti reagoi­via korkea­kou­luja. Aaltoes, Slush sekä menes­ty­neet kasvu­yri­tyk­set, kuten Rovio tai Supercell ovat tehneet Suomesta keskei­sen pelaa­jan kasvu­yrit­tä­jyy­den saralla”, sanoi minis­teri Risikko.

“Tavoit­tee­namme on, että maail­man parhaat osaa­jat tuli­si­vat liikei­deoi­neen Suomeen kasvat­ta­maan maamme kilpai­lu­ky­kyä ja yritys­ten arvoa. Siksi halli­tus on päät­tä­nyt luoda eril­li­sen oles­ke­lu­lu­van kasvu­yrit­tä­jiä varten”, sanoi Risikko.

Risi­kon mukaan star­tup-oles­ke­lu­lu­van byro­kra­tia on pyritty vähen­tä­mään mini­miin, mutta väärin­käy­tök­set pysty­tään näillä ehdoin ehkäi­se­mään tehok­kaasti.

”Yhden­kään yrityk­sen kasvu ei saa jäädä myös­kään siitä kiinni, että lupaa­vat työn­te­ki­jät jäävät kiinni byro­kra­tian rattai­siin. Jos haluamme luoda uutta kasvua Suomeen, meidän on pyrit­tävä pois­ta­maan kaikki yritys­ten kasvun pullon­kau­lat mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Tästä syystä myös erityis­asian­tun­ti­joi­den oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­sia on viime vuosina kehi­tetty”, Risikko totesi.

Halli­tus antoi esityk­sen ulko­maa­lais­lain muut­ta­mi­sesta tors­taina 28. syys­kuuta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content