• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Star­tup-oles­ke­lu­lupa on uusin monista halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­teoista
  Twiittaa

  Risikko: Star­tup-oles­ke­lu­lupa on uusin monista halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­teoista

  Julkaistu: 30.09.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko (kok.) sanoo halli­tuk­sen edis­tä­vän yrit­tä­jyyttä kaikilla rinta­milla. Risi­kon mukaan erityi­sesti kasvu­yrit­tä­jien saami­nen Suomeen on tällä hetkellä liian vaikeaa.

  Risikko puhui halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­toi­mista lauan­taina Kurun Yrit­tä­jien 60-vuotis­juh­lassa.

  ”Yrit­tä­jyys kantaa Suomea, joten olemme tällä kaudella joka välissä miet­ti­neet, millä tavoin voisimme pois­taa esteitä yritys­ten pärjää­mi­sen tieltä. Urak­kaa riit­tää edel­leen, mutta ilok­seni voin sanoa, että tällä kaudella on kyllä jo saatu aikaan­kin”, sanoi Risikko.

  Risikko nosti esiin, että perin­tei­sesti yrit­tä­jyy­s­asioita käsit­te­le­vien minis­te­riöi­den lisäksi myös sisä­mi­nis­te­riössä edis­te­tään yrit­tä­jyyttä. Tästä esimerk­kinä Risikko nosti tuoreen star­tup-oles­ke­lu­lu­van.

  Suomesta on viimeis­ten vuosien aikana kehit­ty­nyt yksi star­tup-yrit­tä­jyy­den kärki­maista.

  ”Suomesta on viimeis­ten vuosien aikana kehit­ty­nyt yksi star­tup-yrit­tä­jyy­den kärki­maista. Kult­tuu­rin muutos lähti ennen kaik­kea joukosta opis­ke­li­joita ja nopeasti reagoi­via korkea­kou­luja. Aaltoes, Slush sekä menes­ty­neet kasvu­yri­tyk­set, kuten Rovio tai Supercell ovat tehneet Suomesta keskei­sen pelaa­jan kasvu­yrit­tä­jyy­den saralla”, sanoi minis­teri Risikko.

  “Tavoit­tee­namme on, että maail­man parhaat osaa­jat tuli­si­vat liikei­deoi­neen Suomeen kasvat­ta­maan maamme kilpai­lu­ky­kyä ja yritys­ten arvoa. Siksi halli­tus on päät­tä­nyt luoda eril­li­sen oles­ke­lu­lu­van kasvu­yrit­tä­jiä varten”, sanoi Risikko.

  Risi­kon mukaan star­tup-oles­ke­lu­lu­van byro­kra­tia on pyritty vähen­tä­mään mini­miin, mutta väärin­käy­tök­set pysty­tään näillä ehdoin ehkäi­se­mään tehok­kaasti.

  ”Yhden­kään yrityk­sen kasvu ei saa jäädä myös­kään siitä kiinni, että lupaa­vat työn­te­ki­jät jäävät kiinni byro­kra­tian rattai­siin. Jos haluamme luoda uutta kasvua Suomeen, meidän on pyrit­tävä pois­ta­maan kaikki yritys­ten kasvun pullon­kau­lat mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Tästä syystä myös erityis­asian­tun­ti­joi­den oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­sia on viime vuosina kehi­tetty”, Risikko totesi.

  Halli­tus antoi esityk­sen ulko­maa­lais­lain muut­ta­mi­sesta tors­taina 28. syys­kuuta.