• FI
 • SV
 • MENU
  Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

  Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

  Julkaistu: 10.11.2017 Puheet Työ

  Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­sen mukaan uusi Kouvola-Kiina-junayh­teys paran­taa suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja avaa uusia kasvun mahdol­li­suuk­sia.

  Ensim­mäi­nen kont­ti­juna Kouvo­lasta Kiinan Xi’aniin lähti matkaan tänään aamu­päi­vällä. Rail­gate Finland Kouvola China Express -reitti on nopein yhteys Euroo­pasta Kiinaan. Matka tait­tuu noin kymme­nessä päivässä. Valtio­val­lan puolesta junayh­teyttä Kouvo­lassa avaa­massa ollut oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen korosti, että junayh­teys Aasian mark­ki­noille on meriyh­tey­teen verrat­tuna merkit­tä­västi nopeampi ja hinnal­taan kilpai­lu­ky­kyi­nen. Kont­ti­juna liiken­nöi aluksi kerran viikossa.

  ­­­­­­­­– Rauta­tei­den maail­man­laa­jui­nen merki­tys kasvaa tämän uuden Kouvola–Kiina-yhteyden myötä. Monet toimi­jat etsi­vät ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja talou­del­li­sesti tehok­kaam­pia kulje­tus­rat­kai­suja Aasian ja Euroo­pan välillä. On erit­täin tärkeää kehit­tää yhteyk­siä Euroo­pan ja Kiinan välillä, sillä Kiina on EU:n toiseksi tärkein kaup­pa­kump­pani. Myös Suomen vien­nin ja tuon­nin sekä kansain­vä­li­sen kaupan näkö­kul­masta rauta­tie­yh­teys Kouvo­lan ja Kiinan välillä on erit­täin merki­tyk­sel­li­nen, totesi Häkkä­nen junayh­tey­den avajais­pu­heessa Kouvo­lassa perjan­taina.

  Euroo­pan kont­ti­ju­na­lii­kenne Kiinaan on tällä hetkellä hyvin kuor­mit­tu­nutta, kalus­tosta ja jopa konteista on pulaa. Pohjois­maista avattu uusi yhteys Kiinaan on jopa 2000 kilo­met­riä lyhyempi kuin aikai­sem­mat yhtey­det. Neuvot­te­lut Kiinan, Kazaks­ta­nin ja Venä­jän viran­omais­ten kanssa uuden kulje­tus­käy­tä­vän luomi­seksi aloi­tet­tiin vuonna 2013 ja tänään lähti ensim­mäi­nen kont­ti­juna.

  – Uusi silk­ki­tiek­si­kin kutsuttu raideyh­teys on hieno esimerkki siitä, miten määrä­tie­toi­nen työ tärkeän päämää­rän saavut­ta­mi­seksi tuo onnis­tu­mi­sia. Voin hyvillä mielin sanoa, että Kouvo­lan kaupun­gin, Kouvola Inno­va­tion Oy:n, alueen yritys­ten ja valtio­val­lan tekemä työ tämän uuden raideyh­tey­den avaa­mi­sen eteen on erin­omai­nen osoi­tus suoma­lai­sesta sisusta ja tahdosta menes­tyä ulko­maan­kau­passa, Häkkä­nen sanoi.

  – Tämä on erit­täin tärkeä hanke koko Kaak­kois-Suomen elin­voi­malle. Kouvola on jatkossa raideyh­tey­den myötä Euroo­pan ja Aasian väli­sen tava­ra­lii­ken­teen yksi solmu­kohta. Toimi­van ja tehok­kaan rauta­tie­lo­gis­tii­kan kehit­tä­mi­seksi on tehtävä kaikki voitava. On tärkeää, että Kouvo­lan rauta­tie- ja maan­tie­ter­mi­naa­lin (Kouvola RRT) suun­ni­teltu laajen­ta­mi­nen toteu­tuu. Valtio­valta on sitou­tu­nut termi­naa­lia­lu­een kehit­tä­mi­seen yhdessä Kouvo­lan kaupun­gin kanssa.

  Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Tapani Mäki­nen, puh. 050 5122 603