Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

Julkaistu:

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­sen mukaan uusi Kouvola-Kiina-junayh­teys paran­taa suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja avaa uusia kasvun mahdol­li­suuk­sia.

Ensim­mäi­nen kont­ti­juna Kouvo­lasta Kiinan Xi’aniin lähti matkaan tänään aamu­päi­vällä. Rail­gate Finland Kouvola China Express -reitti on nopein yhteys Euroo­pasta Kiinaan. Matka tait­tuu noin kymme­nessä päivässä. Valtio­val­lan puolesta junayh­teyttä Kouvo­lassa avaa­massa ollut oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen korosti, että junayh­teys Aasian mark­ki­noille on meriyh­tey­teen verrat­tuna merkit­tä­västi nopeampi ja hinnal­taan kilpai­lu­ky­kyi­nen. Kont­ti­juna liiken­nöi aluksi kerran viikossa.

­­­­­­­­– Rauta­tei­den maail­man­laa­jui­nen merki­tys kasvaa tämän uuden Kouvola–Kiina-yhteyden myötä. Monet toimi­jat etsi­vät ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja talou­del­li­sesti tehok­kaam­pia kulje­tus­rat­kai­suja Aasian ja Euroo­pan välillä. On erit­täin tärkeää kehit­tää yhteyk­siä Euroo­pan ja Kiinan välillä, sillä Kiina on EU:n toiseksi tärkein kaup­pa­kump­pani. Myös Suomen vien­nin ja tuon­nin sekä kansain­vä­li­sen kaupan näkö­kul­masta rauta­tie­yh­teys Kouvo­lan ja Kiinan välillä on erit­täin merki­tyk­sel­li­nen, totesi Häkkä­nen junayh­tey­den avajais­pu­heessa Kouvo­lassa perjan­taina.

Euroo­pan kont­ti­ju­na­lii­kenne Kiinaan on tällä hetkellä hyvin kuor­mit­tu­nutta, kalus­tosta ja jopa konteista on pulaa. Pohjois­maista avattu uusi yhteys Kiinaan on jopa 2000 kilo­met­riä lyhyempi kuin aikai­sem­mat yhtey­det. Neuvot­te­lut Kiinan, Kazaks­ta­nin ja Venä­jän viran­omais­ten kanssa uuden kulje­tus­käy­tä­vän luomi­seksi aloi­tet­tiin vuonna 2013 ja tänään lähti ensim­mäi­nen kont­ti­juna.

– Uusi silk­ki­tiek­si­kin kutsuttu raideyh­teys on hieno esimerkki siitä, miten määrä­tie­toi­nen työ tärkeän päämää­rän saavut­ta­mi­seksi tuo onnis­tu­mi­sia. Voin hyvillä mielin sanoa, että Kouvo­lan kaupun­gin, Kouvola Inno­va­tion Oy:n, alueen yritys­ten ja valtio­val­lan tekemä työ tämän uuden raideyh­tey­den avaa­mi­sen eteen on erin­omai­nen osoi­tus suoma­lai­sesta sisusta ja tahdosta menes­tyä ulko­maan­kau­passa, Häkkä­nen sanoi.

– Tämä on erit­täin tärkeä hanke koko Kaak­kois-Suomen elin­voi­malle. Kouvola on jatkossa raideyh­tey­den myötä Euroo­pan ja Aasian väli­sen tava­ra­lii­ken­teen yksi solmu­kohta. Toimi­van ja tehok­kaan rauta­tie­lo­gis­tii­kan kehit­tä­mi­seksi on tehtävä kaikki voitava. On tärkeää, että Kouvo­lan rauta­tie- ja maan­tie­ter­mi­naa­lin (Kouvola RRT) suun­ni­teltu laajen­ta­mi­nen toteu­tuu. Valtio­valta on sitou­tu­nut termi­naa­lia­lu­een kehit­tä­mi­seen yhdessä Kouvo­lan kaupun­gin kanssa.

Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Tapani Mäki­nen, puh. 050 5122 603

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content