Ministeri Häkkänen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loikan yrityk­sille – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Häkkänen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loikan yrityk­sille

Ministeri Häkkänen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loikan yrityk­sille

Julkaistu: 10.11.2017 Puheet Työ

Oikeus­mi­nisteri Antti Häkkäsen mukaan uusi Kouvola-Kiina-junayhteys parantaa suoma­laisten yritysten kilpai­lu­kykyä ja avaa uusia kasvun mahdol­li­suuksia.

Ensim­mäinen konttijuna Kouvo­lasta Kiinan Xi’aniin lähti matkaan tänään aamupäi­vällä. Railgate Finland Kouvola China Express -reitti on nopein yhteys Euroo­pasta Kiinaan. Matka taittuu noin kymme­nessä päivässä. Valtio­vallan puolesta junayh­teyttä Kouvo­lassa avaamassa ollut oikeus­mi­nisteri Antti Häkkänen korosti, että junayhteys Aasian markki­noille on meriyh­teyteen verrattuna merkit­tä­västi nopeampi ja hinnaltaan kilpai­lu­ky­kyinen. Konttijuna liikennöi aluksi kerran viikossa.

­­­­­­­­– Rauta­teiden maail­man­laa­juinen merkitys kasvaa tämän uuden Kouvola–Kiina-yhteyden myötä. Monet toimijat etsivät ympäris­töys­tä­väl­lisiä ja talou­del­li­sesti tehok­kaampia kulje­tus­rat­kaisuja Aasian ja Euroopan välillä. On erittäin tärkeää kehittää yhteyksiä Euroopan ja Kiinan välillä, sillä Kiina on EU:n toiseksi tärkein kauppa­kumppani. Myös Suomen viennin ja tuonnin sekä kansain­vä­lisen kaupan näkökul­masta rauta­tie­yhteys Kouvolan ja Kiinan välillä on erittäin merki­tyk­sel­linen, totesi Häkkänen junayh­teyden avajais­pu­heessa Kouvo­lassa perjan­taina.

Euroopan kontti­ju­na­lii­kenne Kiinaan on tällä hetkellä hyvin kuormit­tu­nutta, kalus­tosta ja jopa konteista on pulaa. Pohjois­maista avattu uusi yhteys Kiinaan on jopa 2000 kilometriä lyhyempi kuin aikai­semmat yhteydet. Neuvot­telut Kiinan, Kazaks­tanin ja Venäjän viran­omaisten kanssa uuden kulje­tus­käy­tävän luomi­seksi aloitettiin vuonna 2013 ja tänään lähti ensim­mäinen konttijuna.

– Uusi silkki­tiek­sikin kutsuttu raideyhteys on hieno esimerkki siitä, miten määrä­tie­toinen työ tärkeän päämäärän saavut­ta­mi­seksi tuo onnis­tu­misia. Voin hyvillä mielin sanoa, että Kouvolan kaupungin, Kouvola Innovation Oy:n, alueen yritysten ja valtio­vallan tekemä työ tämän uuden raideyh­teyden avaamisen eteen on erinomainen osoitus suoma­lai­sesta sisusta ja tahdosta menestyä ulkomaan­kau­passa, Häkkänen sanoi.

– Tämä on erittäin tärkeä hanke koko Kaakkois-Suomen elinvoi­malle. Kouvola on jatkossa raideyh­teyden myötä Euroopan ja Aasian välisen tavara­lii­kenteen yksi solmu­kohta. Toimivan ja tehokkaan rauta­tie­lo­gis­tiikan kehit­tä­mi­seksi on tehtävä kaikki voitava. On tärkeää, että Kouvolan rautatie- ja maantie­ter­mi­naalin (Kouvola RRT) suunni­teltu laajen­ta­minen toteutuu. Valtio­valta on sitou­tunut termi­naa­lia­lueen kehit­tä­miseen yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa.

Lisätietoja: erityi­sa­vustaja Tapani Mäkinen, puh. 050 5122 603


Kokoomus.fi