Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

Julkaistu:

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­sen mukaan uusi Kouvola-Kiina-junayh­teys paran­taa suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja avaa uusia kasvun mahdol­li­suuk­sia.

Ensim­mäi­nen kont­ti­juna Kouvo­lasta Kiinan Xi’aniin lähti matkaan tänään aamu­päi­vällä. Rail­gate Finland Kouvola China Express -reitti on nopein yhteys Euroo­pasta Kiinaan. Matka tait­tuu noin kymme­nessä päivässä. Valtio­val­lan puolesta junayh­teyttä Kouvo­lassa avaa­massa ollut oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen korosti, että junayh­teys Aasian mark­ki­noille on meriyh­tey­teen verrat­tuna merkit­tä­västi nopeampi ja hinnal­taan kilpai­lu­ky­kyi­nen. Kont­ti­juna liiken­nöi aluksi kerran viikossa.

­­­­­­­­– Rauta­tei­den maail­man­laa­jui­nen merki­tys kasvaa tämän uuden Kouvola–Kiina-yhteyden myötä. Monet toimi­jat etsi­vät ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja talou­del­li­sesti tehok­kaam­pia kulje­tus­rat­kai­suja Aasian ja Euroo­pan välillä. On erit­täin tärkeää kehit­tää yhteyk­siä Euroo­pan ja Kiinan välillä, sillä Kiina on EU:n toiseksi tärkein kaup­pa­kump­pani. Myös Suomen vien­nin ja tuon­nin sekä kansain­vä­li­sen kaupan näkö­kul­masta rauta­tie­yh­teys Kouvo­lan ja Kiinan välillä on erit­täin merki­tyk­sel­li­nen, totesi Häkkä­nen junayh­tey­den avajais­pu­heessa Kouvo­lassa perjan­taina.

Euroo­pan kont­ti­ju­na­lii­kenne Kiinaan on tällä hetkellä hyvin kuor­mit­tu­nutta, kalus­tosta ja jopa konteista on pulaa. Pohjois­maista avattu uusi yhteys Kiinaan on jopa 2000 kilo­met­riä lyhyempi kuin aikai­sem­mat yhtey­det. Neuvot­te­lut Kiinan, Kazaks­ta­nin ja Venä­jän viran­omais­ten kanssa uuden kulje­tus­käy­tä­vän luomi­seksi aloi­tet­tiin vuonna 2013 ja tänään lähti ensim­mäi­nen kont­ti­juna.

– Uusi silk­ki­tiek­si­kin kutsuttu raideyh­teys on hieno esimerkki siitä, miten määrä­tie­toi­nen työ tärkeän päämää­rän saavut­ta­mi­seksi tuo onnis­tu­mi­sia. Voin hyvillä mielin sanoa, että Kouvo­lan kaupun­gin, Kouvola Inno­va­tion Oy:n, alueen yritys­ten ja valtio­val­lan tekemä työ tämän uuden raideyh­tey­den avaa­mi­sen eteen on erin­omai­nen osoi­tus suoma­lai­sesta sisusta ja tahdosta menes­tyä ulko­maan­kau­passa, Häkkä­nen sanoi.

– Tämä on erit­täin tärkeä hanke koko Kaak­kois-Suomen elin­voi­malle. Kouvola on jatkossa raideyh­tey­den myötä Euroo­pan ja Aasian väli­sen tava­ra­lii­ken­teen yksi solmu­kohta. Toimi­van ja tehok­kaan rauta­tie­lo­gis­tii­kan kehit­tä­mi­seksi on tehtävä kaikki voitava. On tärkeää, että Kouvo­lan rauta­tie- ja maan­tie­ter­mi­naa­lin (Kouvola RRT) suun­ni­teltu laajen­ta­mi­nen toteu­tuu. Valtio­valta on sitou­tu­nut termi­naa­lia­lu­een kehit­tä­mi­seen yhdessä Kouvo­lan kaupun­gin kanssa.

Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Tapani Mäki­nen, puh. 050 5122 603

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content