Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto / Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: puhu­taanko kaupun­geista vielä­kään riit­tä­västi?

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: puhu­taanko kaupun­geista vielä­kään riit­tä­västi?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi

Suomi kaupun­gis­tuu kiih­ty­vällä tahdilla, viimei­sen 25 vuoden aikana kaupun­kia­lu­eet ovat kasva­neet noin 650 000 henki­löllä.

Oletet­ta­vaa on, että tämä jatkuu kiih­ty­vässä tahdissa tule­vina vuosi­kym­me­ninä. VTT:n julkai­se­man Asun­to­tuo­tan­to­tarve 2040 -tutki­muk­sen mukaan Suomeen tulee raken­taa noin 35 000 asun­toa vuosit­tain, yhteensä 760 000 asun­toa vuoteen 2040 mennessä, jotta kaupun­gis­tu­mi­sen haas­tee­seen olisi mahdol­lista vastata.

Globaali kehi­tys määrit­tää Suomen kehi­tystä ja kaupun­gis­tu­mi­nen on maail­man­laa­jui­nen ilmiö. Suomi kulkee itsea­siassa jälki­ju­nassa. Maail­man väes­töstä yli puolet asuu kaupun­geissa, ja määrä kasvaa edel­leen. Globaa­lissa talou­dessa kilpai­lua ei käydä kansa­kun­tien, vaan kaupun­ki­seu­tu­jen kesken.

Talou­den dyna­miik­kaa ja työl­li­syyttä onkin nyky­ään olen­nai­sem­paa tarkas­tella kaupun­ki­seu­tu­jen kuin esimer­kiksi kansal­lis­val­tioi­den välillä.

Kaupun­ki­seu­tu­jen kehi­tys on avai­na­se­massa Suomen menes­tyk­sessä. Uudet työpai­kat synty­vät tule­vai­suu­dessa kaupun­kei­hin ja kaupun­ki­seu­duille. Vuosina 2000–2012 koko maan uusista työpai­koista noin 90 prosent­tia uusista työpai­koista syntyi kymme­nen suurim­man kaupun­gin alueelle. Kehi­tys­suunta on vääjää­mä­tön.

Valtion ja kaupun­kien tiiviim­pää yhteis­työtä

Asun­to­tar­jon­taa pitää olla kaupun­ki­seu­dulla riit­tä­västi, jotta kasva­vaan väki­mää­rään voidaan vastata. Tämä tarkoit­taa erityi­sesti kaavoi­tus­pro­ses­sien nopeut­ta­mista. Suoma­lai­set kaupun­git ovat euroop­pa­lai­sessa mitta­kaa­vassa väljään raken­net­tuja, joten täyden­nys­kaa­voit­ta­mi­seen pitää panos­taa, jotta saadaan aikaan tiiviim­pää kaupun­ki­ra­ken­netta.

Valtion pitää keksiä keinoja, jotta kuntien kaavoi­tus­pro­ses­seja saadaan vauh­di­tet­tua. Erityi­sesti turhista kaava­va­li­tuk­sista olisi pääs­tävä eroon ja niiden kohdalla pitäisi voida edetä nopeam­massa menet­te­lyssä. Tämä olisi järke­vää, koska kaupun­ki­suun­nit­te­lun näkö­kul­masta joskus aivan täysin selvät ja kaupun­ki­lais­ten kannalta tärkeät raken­nus­hank­keet viiväs­ty­vät vali­tus­ten takia kohtuut­to­masti. Demo­kra­tian näkö­kul­masta vali­tusoi­keutta ei pidä rajoit­taa, mutta nyky­ään nämä kiusa­va­li­tuk­set työl­lis­tä­vät vain oikeus­as­teita ja hidas­ta­vat kaupun­kien kehi­tystä. Samalla pitää ottaa käyt­töön uusia keinoja asun­to­tuo­tan­nossa, koska tarvi­taan moni­puo­li­sia asumis­rat­kai­suja entistä moni­puo­li­sim­piin tarpei­siin.

Liiken­nein­ves­toin­neilla vauh­tia asun­to­tuo­tan­toon

Jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­suissa pitää olla ennak­ko­luu­lo­ton, koska asumi­sen saavu­tet­ta­vuus on työpaik­ko­jen, työl­li­syy­den sekä asumis­viih­ty­vyy­den näkö­kul­masta olen­naista. Valtion ja suurim­pien kaupun­kien pitää satsata erityi­sesti jouk­ko­lii­ken­nein­ves­toin­tei­hin, jotta asun­toja syntyisi. Järke­vät ja kauas­kan­toi­set inves­toin­nit hyödyt­tä­vät hyvin suun­ni­tel­tuina myös olemassa olevia asui­na­lueita. Monet hank­keet vaati­vat luon­nol­li­sesti kaupun­kien ja valtion tiiviim­pää yhteis­työtä. Suur­ten kaupun­kien pitää hyödyn­tää tois­tensa tieto­tai­toa uusissa hank­keissa.

Kaupun­gis­tu­mi­nen on niin merkit­tävä trendi, että asun­to­tuo­tan­non lisää­mistä tarvi­taan väis­tä­mättä. Työelämä muut­tuu digi­ta­li­saa­tion myötä, joten asumis­muo­to­jen pitää muut­tua myös näiden tarpei­den mukaan. Varsin­kin nuorem­mat suku­pol­vet kaipaa­vat help­poutta ja vapautta vaih­taa asuin­paik­kaa nopeas­ti­kin uusien mahdol­li­suuk­sien myötä. Vuokra-asumi­sen merki­tys tulee kaupun­gis­tu­mi­sen myötä kasva­maan, koska työvoi­man liik­ku­mi­sen näkö­kul­masta vuokra-asumi­nen on jous­tava tapa vaih­taa kotia tarpeen mukaan.

Uudet työpai­kat synty­vät kaupun­geissa. Veto­vas­tuu talou­den kehi­tyk­sestä on entistä enem­män kaupun­ki­seu­tu­jen vastuulla. Kaik­kien mitta­rei­den mukaan väes­tö­mää­rän ja -tihey­den lisään­ty­mi­nen vaikut­taa posi­tii­vi­sesti tuot­ta­vuu­teen. Vain menes­ty­vät kaupun­git takaa­vat koko Suomen menes­tyk­sen tule­vai­suu­dessa.

Kaupun­gis­tu­mi­nen pitää ottaa poli­tii­kan teke­mi­sen ydin­a­lu­eeksi ja suoma­lai­sen poli­tii­kan ajat­te­lu­mal­liksi. Se on koko Suomen etu. Vain menes­ty­vät kaupun­git takaa­vat tule­vai­suu­dessa elin­voi­mai­sen maaseu­dun.

Tuomas Vilja­maa
VTM, kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja

Kuva: Helsin­gin kaupun­gin­museo /​ Signe Bran­der, 1907

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content