Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto

Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto

kaupunkimaisema
14.9.2020

Kuntien talous hyvin­voin­nin takaa­jana

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio Kunnat ympäri Suomen valmis­te­le­vat parhail­laan talous­ar­vioi­taan histo­rial­li­sen

30.8.2019

Uusia nimiä verkos­to­jen johtoon

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on tors­taina 22.8. nimit­tä­nyt uusia henki­löitä puolu­een verkos­to­jen puheen­joh­ta­jis­toon. Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jis­toon on nimi­tetty Kuopion kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja, erikois­lää­käri

5.2.2018

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: Kaupun­kien pitää vahvis­taa rooli­aan kaupun­ki­po­li­tii­kan teke­mi­sessä

Talous ja työl­li­syy­saste ovat lähte­neet vihdoin nousuun. Työl­li­syy­saste on nous­sut jo yli 70 prosen­tin. Hyvä talous­ke­hi­tys sekä halli­tuk­sen onnis­tu­nut työl­li­syys­po­li­tiikka

10.11.2017

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: puhu­taanko kaupun­geista vielä­kään riit­tä­västi?

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Suomi kaupun­gis­tuu kiih­ty­vällä tahdilla, viimei­sen 25 vuoden aikana kaupun­kia­lu­eet ovat kasva­neet noin 650 000 henki­löllä.