Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto: On varau­duttava sadon­me­ne­tyksiin – kokoomus.fi
MENU
Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto: On varau­duttava sadon­me­ne­tyksiin

Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto: On varau­duttava sadon­me­ne­tyksiin

Julkaistu: 15.09.2017 Maaseutupolitiikan verkosto Verkostoblogit

Suomessa on tänä syksynä varau­duttava siihen, että merkittävä osa syksyn sadosta jää korjaa­matta, arvioi Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta. Maaseu­tu­val­tuus­kunta oli koolla Helsin­gissä perjan­taina.

– Puinnit ovat viiväs­tyneet koko maassa. Monin paikoin peltojen kantokyky on jatkuvien sateiden johdosta heiken­tynyt niin merkit­tä­västi, että koneilla ei päästä pelloille,  vaikka vilja olisi tuleen­tu­nutta ja muuten puinti­kun­toista, sanoo Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan puheen­johtaja ja puolueen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo.

Maaseu­tu­val­tuus­kunnan mukaan mahdol­linen kato osuu maata­louden kannalta pahaan aikaan. Eri rahoi­tus­lai­tok­sista on tullut viestiä, että kuluneen vuoden aikana monien maati­lojen talou­del­linen tilanne on tuotan­to­suun­nasta riippu­matta heiken­tynyt merkit­tä­västi. Valtuus­kunta pitää erittäin huoles­tut­tavana tietoja, joiden mukaan vaikeuk­sissa ovat toimin­taansa laajen­taneet ja tehos­taneet tilat. Valtuus­kunta muistuttaa, että niiden varassa lepää suurilta osin myös suoma­lainen ruuan­tuo­tanto.

– Meidän on käytettävä kaikki keinot, jotta autamme katovuo­desta kärsiviä tiloja jatkamaan tuotantoa. Tärkein keinoista on vilje­lijän oikeu­den­mu­kainen osuus elintar­vik­keiden hinnasta, Sankelo sanoo.

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan mielestä ruuan­tuo­tannon tulevaisuus vaatii yhä enemmän panos­tusta elintar­vi­ke­vientiin. Erityisen lupaa­vilta vaikut­tavat Kaukoidän markkinat.

Suoma­laisen elintar­vi­ke­teol­li­suuden on yhdis­tettävä voimiaan ja panos­tettava korkeaan jalos­tusas­teeseen bulkki­ruuan sijaan. Mahdol­li­suuksia on paljon, mutta rahkeet eivät riitä valta­villa markki­noilla ilman sauma­tonta yhteis­työtä, Sankelo toteaa.

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan puheen­joh­tajana jatkaa puolueen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo Kauha­valta. Varapu­heen­joh­tajana jatkaa Marko Mäki-Hakola Ylöjär­veltä. Toiseksi varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin perjan­taina rovanie­me­läinen Heikki Autto.

Lisätiedot:
Janne Sankelo
+358 50 512 0519

 


Kokoomus.fi