Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto: On varau­dut­tava sadon­me­ne­tyk­siin

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto: On varau­dut­tava sadon­me­ne­tyk­siin

Julkaistu:

Suomessa on tänä syksynä varau­dut­tava siihen, että merkit­tävä osa syksyn sadosta jää korjaa­matta, arvioi Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta. Maaseu­tu­val­tuus­kunta oli koolla Helsin­gissä perjan­taina.

– Puin­nit ovat viiväs­ty­neet koko maassa. Monin paikoin pelto­jen kanto­kyky on jatku­vien satei­den johdosta heiken­ty­nyt niin merkit­tä­västi, että koneilla ei päästä pelloille,  vaikka vilja olisi tuleen­tu­nutta ja muuten puin­ti­kun­toista, sanoo Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja ja puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo.

Maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mukaan mahdol­li­nen kato osuu maata­lou­den kannalta pahaan aikaan. Eri rahoi­tus­lai­tok­sista on tullut vies­tiä, että kulu­neen vuoden aikana monien maati­lo­jen talou­del­li­nen tilanne on tuotan­to­suun­nasta riip­pu­matta heiken­ty­nyt merkit­tä­västi. Valtuus­kunta pitää erit­täin huoles­tut­ta­vana tietoja, joiden mukaan vaikeuk­sissa ovat toimin­taansa laajen­ta­neet ja tehos­ta­neet tilat. Valtuus­kunta muis­tut­taa, että niiden varassa lepää suurilta osin myös suoma­lai­nen ruuan­tuo­tanto.

– Meidän on käytet­tävä kaikki keinot, jotta autamme kato­vuo­desta kärsi­viä tiloja jatka­maan tuotan­toa. Tärkein keinoista on vilje­li­jän oikeu­den­mu­kai­nen osuus elin­tar­vik­kei­den hinnasta, Sankelo sanoo.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mielestä ruuan­tuo­tan­non tule­vai­suus vaatii yhä enem­män panos­tusta elin­tar­vi­ke­vien­tiin. Erityi­sen lupaa­vilta vaikut­ta­vat Kaukoi­dän mark­ki­nat.

Suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den on yhdis­tet­tävä voimi­aan ja panos­tet­tava korke­aan jalos­tusas­tee­seen bulk­ki­ruuan sijaan. Mahdol­li­suuk­sia on paljon, mutta rahkeet eivät riitä valta­villa mark­ki­noilla ilman sauma­tonta yhteis­työtä, Sankelo toteaa.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­ta­jana jatkaa puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo Kauha­valta. Vara­pu­heen­joh­ta­jana jatkaa Marko Mäki-Hakola Ylöjär­veltä. Toiseksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin perjan­taina rova­nie­me­läi­nen Heikki Autto.

Lisä­tie­dot:
Janne Sankelo
+358 50 512 0519

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content