• FI
 • SV
 • MENU
  Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto: On varau­dut­tava sadon­me­ne­tyk­siin
  Twiittaa

  Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto: On varau­dut­tava sadon­me­ne­tyk­siin

  Julkaistu: 15.09.2017 Maaseutupolitiikan verkosto Verkostoblogit

  Suomessa on tänä syksynä varau­dut­tava siihen, että merkit­tävä osa syksyn sadosta jää korjaa­matta, arvioi Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta. Maaseu­tu­val­tuus­kunta oli koolla Helsin­gissä perjan­taina.

  – Puin­nit ovat viiväs­ty­neet koko maassa. Monin paikoin pelto­jen kanto­kyky on jatku­vien satei­den johdosta heiken­ty­nyt niin merkit­tä­västi, että koneilla ei päästä pelloille,  vaikka vilja olisi tuleen­tu­nutta ja muuten puin­ti­kun­toista, sanoo Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja ja puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo.

  Maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mukaan mahdol­li­nen kato osuu maata­lou­den kannalta pahaan aikaan. Eri rahoi­tus­lai­tok­sista on tullut vies­tiä, että kulu­neen vuoden aikana monien maati­lo­jen talou­del­li­nen tilanne on tuotan­to­suun­nasta riip­pu­matta heiken­ty­nyt merkit­tä­västi. Valtuus­kunta pitää erit­täin huoles­tut­ta­vana tietoja, joiden mukaan vaikeuk­sissa ovat toimin­taansa laajen­ta­neet ja tehos­ta­neet tilat. Valtuus­kunta muis­tut­taa, että niiden varassa lepää suurilta osin myös suoma­lai­nen ruuan­tuo­tanto.

  – Meidän on käytet­tävä kaikki keinot, jotta autamme kato­vuo­desta kärsi­viä tiloja jatka­maan tuotan­toa. Tärkein keinoista on vilje­li­jän oikeu­den­mu­kai­nen osuus elin­tar­vik­kei­den hinnasta, Sankelo sanoo.

  Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mielestä ruuan­tuo­tan­non tule­vai­suus vaatii yhä enem­män panos­tusta elin­tar­vi­ke­vien­tiin. Erityi­sen lupaa­vilta vaikut­ta­vat Kaukoi­dän mark­ki­nat.

  Suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den on yhdis­tet­tävä voimi­aan ja panos­tet­tava korke­aan jalos­tusas­tee­seen bulk­ki­ruuan sijaan. Mahdol­li­suuk­sia on paljon, mutta rahkeet eivät riitä valta­villa mark­ki­noilla ilman sauma­tonta yhteis­työtä, Sankelo toteaa.

  Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­ta­jana jatkaa puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo Kauha­valta. Vara­pu­heen­joh­ta­jana jatkaa Marko Mäki-Hakola Ylöjär­veltä. Toiseksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin perjan­taina rova­nie­me­läi­nen Heikki Autto.

  Lisä­tie­dot:
  Janne Sankelo
  +358 50 512 0519