Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus hakee EPP-kongres­sia Suomeen

Kokoo­mus hakee EPP-kongres­sia Suomeen

Julkaistu:

Kokoo­mus hakee Suomeen ja Helsin­kiin Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n kongres­sia. EPP:n kongressi pide­tään marras­kuussa 2018.

EPP:n puolue­ko­kous olisi yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista. Se toisi Helsin­kiin kaik­kien euroop­pa­lais­ten EPP-puoluei­den puheen­joh­ta­jat ja kaik­ki­aan 2000-3000 kokous­vie­rasta. Suomeen tulisi useita euroop­pa­lai­sia päämi­nis­te­reitä ja valtio­joh­toa liit­to­kans­leri Angela Merke­listä lähtien.

Kongres­sista on perin­tei­sesti kilpailtu EPP:n sisällä. Sitä ei ole koskaan järjes­tetty Pohjois-Euroo­passa. Päätök­sen kokouk­sen pito­pai­kasta tekee EPP:n puolue­val­tuusto 4. joulu­kuuta Brys­se­lissä.

EPP on Euroo­pan parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta.

Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka, kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­dot:
Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri, p. 050 574 2162

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

Skip to content