Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­mus hakee EPP-kongres­sia Suomeen

Kokoo­mus hakee EPP-kongres­sia Suomeen

Julkaistu:

Kokoo­mus hakee Suomeen ja Helsin­kiin Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n kongres­sia. EPP:n kongressi pide­tään marras­kuussa 2018.

EPP:n puolue­ko­kous olisi yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista. Se toisi Helsin­kiin kaik­kien euroop­pa­lais­ten EPP-puoluei­den puheen­joh­ta­jat ja kaik­ki­aan 2000-3000 kokous­vie­rasta. Suomeen tulisi useita euroop­pa­lai­sia päämi­nis­te­reitä ja valtio­joh­toa liit­to­kans­leri Angela Merke­listä lähtien.

Kongres­sista on perin­tei­sesti kilpailtu EPP:n sisällä. Sitä ei ole koskaan järjes­tetty Pohjois-Euroo­passa. Päätök­sen kokouk­sen pito­pai­kasta tekee EPP:n puolue­val­tuusto 4. joulu­kuuta Brys­se­lissä.

EPP on Euroo­pan parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta.

Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka, kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­dot:
Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri, p. 050 574 2162

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content