Kokoo­mus hakee EPP-kongres­sia Suomeen

Julkaistu: 08.11.2017

Kokoo­mus hakee Suomeen ja Helsin­kiin Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n kongres­sia. EPP:n kongressi pide­tään marras­kuussa 2018.

EPP:n puolue­ko­kous olisi yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista. Se toisi Helsin­kiin kaik­kien euroop­pa­lais­ten EPP-puoluei­den puheen­joh­ta­jat ja kaik­ki­aan 2000-3000 kokous­vie­rasta. Suomeen tulisi useita euroop­pa­lai­sia päämi­nis­te­reitä ja valtio­joh­toa liit­to­kans­leri Angela Merke­listä lähtien.

Kongres­sista on perin­tei­sesti kilpailtu EPP:n sisällä. Sitä ei ole koskaan järjes­tetty Pohjois-Euroo­passa. Päätök­sen kokouk­sen pito­pai­kasta tekee EPP:n puolue­val­tuusto 4. joulu­kuuta Brys­se­lissä.

EPP on Euroo­pan parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta.

Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka, kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­dot:
Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri, p. 050 574 2162