Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

Julkaistu:

?Tänään edus­kun­nassa julkaistu raportti Maailma digi­taa­li­sessa murrok­sessa antaa konkreet­ti­sia toimen­pide-ehdo­tuk­sia digi­taa­li­suu­den hyödyn­tä­mi­seksi. Ehdo­tuk­set tulee hyödyn­tää suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja kasvun luomi­seksi?, rapor­tin kirjoit­ta­jat, Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma totea­vat.

Uudet tekno­lo­giat, kasva­vat tiedon­siir­to­no­peu­det sekä niiden pohjalta synty­vät palve­lut kosket­ta­vat jokaista. Liioit­te­le­matta voidaan sanoa, että joka päivä jokin aiem­min mahdo­ton muut­tuu mahdol­li­seksi. Säädö­sym­pä­ristö ei kuiten­kaan ole muut­tu­nut teknii­kan mukana.

?Nykyi­nen hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä on raskas, ei palvele tiedon hyödyn­tä­mistä eikä tehok­kaasti ehkäise pira­tis­mia. Näemme, että vaiheit­tain käyt­töö­no­tet­tava kalas­tus­lupa -malli toimisi parem­min. Yhdellä maksulla voisi ladata omaan käyt­töön ja levit­tää pieni­muo­toi­sesti omia teos­muun­nel­mia. Tahal­lista tai laaja­mit­taista pira­tis­mia lupa ei tekisi luval­li­seksi ? ei kalas­tus­lu­val­la­kaan saa troo­lata. Uudis­tuk­sella voitai­siin paran­taa luovan työn teki­jöi­den asemaa ja rajata pira­tis­min ongel­maa?, edus­ta­jat Männistö ja Kauma totea­vat.

?Pien­ten yritys­ten toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­seksi pitäisi teki­jä­noi­keus­kor­vaus­ten maksu­vel­vol­li­suu­den alka­mi­selle olla liike­vaih­toon sidottu alaraja. Esimer­kiksi arvo­li­sä­vel­vol­li­suus alkaa 8500 eurosta. Yritys­toi­min­nan aloit­tai­nen ei ole aina help­poa. Maksu­va­pau­tuk­sella pyrit­täi­siin anta­maan alkusy­säys teki­jä­noi­keuk­siin perus­tu­valle liike­toi­min­nalle. Suoma­lai­nen työ lisään­tyisi ja tästä seurauk­sena myös oikeu­den­hal­ti­joi­den tulot?, Kauma esit­tää.

?Suomi on tilas­to­jen ja tieto­kan­to­jen luvattu maa. Julki­sen datan avaa­mi­nen on tuonut jo nyt muka­naan paljon hyvää, mutta poten­ti­aa­lia olisi paljon enem­män. Datan avaa­mi­nen palve­lee myös demo­kraat­tista päätök­sen­te­koa?, Männistö jatkaa.

?Euroo­pan tasolla meillä on paljon kirit­tä­vää suhteessa Yhdys­val­toi­hin. Meillä on Euroo­passa hyvä poten­ti­aali, mutta pirs­ta­lei­nen säädö­sym­pä­ristö. Siinä missä esimer­kiksi Yhdys­val­loissa yrityk­sille on tarjolla 300 miljoo­nan ihmi­sen sisä­mark­ki­nat, Euroo­pan unio­nissa 27 jäsen­val­tion toisis­taan poik­keava lain­sää­däntö on tarpee­ton kompas­tus­kivi. Tarvit­semme uudis­tuk­sia, joilla voisi esimer­kiksi ostaa teki­jä­noi­keuk­sia koko Unio­nin alueella. Nyt joudu­taan pahim­massa tapauk­sessa etene­mään maa kerral­laan. Myös kulut­ta­jille yhte­ne­vät sään­nöt EU:ssa olisi­vat eduksi?, Männistö kertoo.

?EU:ssa työ digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den pystyt­tä­mi­seksi on käyn­nissä ja edis­tyy. Kuten rapor­tis­sa­kin tode­taan, pika­voit­toja ei ole näky­vissä, mutta josta­kin on aloi­tet­tava. Suomella on tässä kehi­tyk­sessä paljon voitet­ta­vaa. Suomi, jos joku, pärjää digi­mark­ki­noilla; koulu­tus­taso on korkea, pääsy nettiin help­poa eikä syrjäi­nen sijainti ei ole tässä asiassa ongelma. On hienoa, että Kokoo­muk­sessa on tähän aihee­seen paneu­duttu?, totesi rapor­tin vastaa­not­ta­nut Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma luovut­ti­vat tänään edus­kun­nassa rapor­tin digi­taa­li­sen maail­man murrok­sesta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Rapor­tin vastaa­not­ti­vat Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka.

Lisä­tie­toja
Lasse Männistö 044 0160 382
Pia Kauma 050 574 6764

Lue Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män raportti digi­taa­li­sesta murrok­sesta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content