Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

Julkaistu:

?Tänään edus­kun­nassa julkaistu raportti Maailma digi­taa­li­sessa murrok­sessa antaa konkreet­ti­sia toimen­pide-ehdo­tuk­sia digi­taa­li­suu­den hyödyn­tä­mi­seksi. Ehdo­tuk­set tulee hyödyn­tää suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja kasvun luomi­seksi?, rapor­tin kirjoit­ta­jat, Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma totea­vat.

Uudet tekno­lo­giat, kasva­vat tiedon­siir­to­no­peu­det sekä niiden pohjalta synty­vät palve­lut kosket­ta­vat jokaista. Liioit­te­le­matta voidaan sanoa, että joka päivä jokin aiem­min mahdo­ton muut­tuu mahdol­li­seksi. Säädö­sym­pä­ristö ei kuiten­kaan ole muut­tu­nut teknii­kan mukana.

?Nykyi­nen hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä on raskas, ei palvele tiedon hyödyn­tä­mistä eikä tehok­kaasti ehkäise pira­tis­mia. Näemme, että vaiheit­tain käyt­töö­no­tet­tava kalas­tus­lupa -malli toimisi parem­min. Yhdellä maksulla voisi ladata omaan käyt­töön ja levit­tää pieni­muo­toi­sesti omia teos­muun­nel­mia. Tahal­lista tai laaja­mit­taista pira­tis­mia lupa ei tekisi luval­li­seksi ? ei kalas­tus­lu­val­la­kaan saa troo­lata. Uudis­tuk­sella voitai­siin paran­taa luovan työn teki­jöi­den asemaa ja rajata pira­tis­min ongel­maa?, edus­ta­jat Männistö ja Kauma totea­vat.

?Pien­ten yritys­ten toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­seksi pitäisi teki­jä­noi­keus­kor­vaus­ten maksu­vel­vol­li­suu­den alka­mi­selle olla liike­vaih­toon sidottu alaraja. Esimer­kiksi arvo­li­sä­vel­vol­li­suus alkaa 8500 eurosta. Yritys­toi­min­nan aloit­tai­nen ei ole aina help­poa. Maksu­va­pau­tuk­sella pyrit­täi­siin anta­maan alkusy­säys teki­jä­noi­keuk­siin perus­tu­valle liike­toi­min­nalle. Suoma­lai­nen työ lisään­tyisi ja tästä seurauk­sena myös oikeu­den­hal­ti­joi­den tulot?, Kauma esit­tää.

?Suomi on tilas­to­jen ja tieto­kan­to­jen luvattu maa. Julki­sen datan avaa­mi­nen on tuonut jo nyt muka­naan paljon hyvää, mutta poten­ti­aa­lia olisi paljon enem­män. Datan avaa­mi­nen palve­lee myös demo­kraat­tista päätök­sen­te­koa?, Männistö jatkaa.

?Euroo­pan tasolla meillä on paljon kirit­tä­vää suhteessa Yhdys­val­toi­hin. Meillä on Euroo­passa hyvä poten­ti­aali, mutta pirs­ta­lei­nen säädö­sym­pä­ristö. Siinä missä esimer­kiksi Yhdys­val­loissa yrityk­sille on tarjolla 300 miljoo­nan ihmi­sen sisä­mark­ki­nat, Euroo­pan unio­nissa 27 jäsen­val­tion toisis­taan poik­keava lain­sää­däntö on tarpee­ton kompas­tus­kivi. Tarvit­semme uudis­tuk­sia, joilla voisi esimer­kiksi ostaa teki­jä­noi­keuk­sia koko Unio­nin alueella. Nyt joudu­taan pahim­massa tapauk­sessa etene­mään maa kerral­laan. Myös kulut­ta­jille yhte­ne­vät sään­nöt EU:ssa olisi­vat eduksi?, Männistö kertoo.

?EU:ssa työ digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den pystyt­tä­mi­seksi on käyn­nissä ja edis­tyy. Kuten rapor­tis­sa­kin tode­taan, pika­voit­toja ei ole näky­vissä, mutta josta­kin on aloi­tet­tava. Suomella on tässä kehi­tyk­sessä paljon voitet­ta­vaa. Suomi, jos joku, pärjää digi­mark­ki­noilla; koulu­tus­taso on korkea, pääsy nettiin help­poa eikä syrjäi­nen sijainti ei ole tässä asiassa ongelma. On hienoa, että Kokoo­muk­sessa on tähän aihee­seen paneu­duttu?, totesi rapor­tin vastaa­not­ta­nut Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma luovut­ti­vat tänään edus­kun­nassa rapor­tin digi­taa­li­sen maail­man murrok­sesta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Rapor­tin vastaa­not­ti­vat Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka.

Lisä­tie­toja
Lasse Männistö 044 0160 382
Pia Kauma 050 574 6764

Lue Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män raportti digi­taa­li­sesta murrok­sesta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content