Männistö ja Kauma: Digimark­kinat hyötyi­sivät jousta­vam­masta tekijä­noi­keu­desta – kokoomus.fi
MENU
Männistö ja Kauma: Digimark­kinat hyötyi­sivät jousta­vam­masta tekijä­noi­keu­desta

Männistö ja Kauma: Digimark­kinat hyötyi­sivät jousta­vam­masta tekijä­noi­keu­desta

Julkaistu: 19.03.2013 Julkaisut

?Tänään eduskun­nassa julkaistu raportti Maailma digitaa­li­sessa murrok­sessa antaa konkreet­tisia toimenpide-ehdotuksia digitaa­li­suuden hyödyn­tä­mi­seksi. Ehdotukset tulee hyödyntää suoma­laisten työpaik­kojen ja kasvun luomi­seksi?, raportin kirjoit­tajat, Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Lasse Männistö ja Pia Kauma toteavat.

Uudet tekno­logiat, kasvavat tiedon­siir­to­no­peudet sekä niiden pohjalta syntyvät palvelut kosket­tavat jokaista. Liioit­te­le­matta voidaan sanoa, että joka päivä jokin aiemmin mahdoton muuttuu mahdol­li­seksi. Säädö­sym­pä­ristö ei kuitenkaan ole muuttunut tekniikan mukana.

?Nykyinen hyvitys­mak­su­jär­jes­telmä on raskas, ei palvele tiedon hyödyn­tä­mistä eikä tehok­kaasti ehkäise piratismia. Näemme, että vaiheittain käyttöö­no­tettava kalas­tuslupa -malli toimisi paremmin. Yhdellä maksulla voisi ladata omaan käyttöön ja levittää pieni­muo­toi­sesti omia teosmuun­nelmia. Tahal­lista tai laaja­mit­taista piratismia lupa ei tekisi luval­li­seksi ? ei kalas­tus­lu­val­lakaan saa troolata. Uudis­tuk­sella voitaisiin parantaa luovan työn tekijöiden asemaa ja rajata piratismin ongelmaa?, edustajat Männistö ja Kauma toteavat.

?Pienten yritysten toimin­tae­del­ly­tysten paran­ta­mi­seksi pitäisi tekijä­noi­keus­kor­vausten maksu­vel­vol­li­suuden alkami­selle olla liike­vaihtoon sidottu alaraja. Esimer­kiksi arvoli­sä­vel­vol­lisuus alkaa 8500 eurosta. Yritys­toi­minnan aloit­tainen ei ole aina helppoa. Maksu­va­pau­tuk­sella pyrit­täisiin antamaan alkusysäys tekijä­noi­keuksiin perus­tu­valle liike­toi­min­nalle. Suoma­lainen työ lisään­tyisi ja tästä seurauksena myös oikeu­den­hal­ti­joiden tulot?, Kauma esittää.

?Suomi on tilas­tojen ja tieto­kan­tojen luvattu maa. Julkisen datan avaaminen on tuonut jo nyt mukanaan paljon hyvää, mutta poten­ti­aalia olisi paljon enemmän. Datan avaaminen palvelee myös demokraat­tista päätök­sen­tekoa?, Männistö jatkaa.

?Euroopan tasolla meillä on paljon kirit­tävää suhteessa Yhdys­val­toihin. Meillä on Euroo­passa hyvä poten­tiaali, mutta pirsta­leinen säädö­sym­pä­ristö. Siinä missä esimer­kiksi Yhdys­val­loissa yrityk­sille on tarjolla 300 miljoonan ihmisen sisämark­kinat, Euroopan unionissa 27 jäsen­valtion toisistaan poikkeava lainsää­däntö on tarpeeton kompas­tuskivi. Tarvit­semme uudis­tuksia, joilla voisi esimer­kiksi ostaa tekijä­noi­keuksia koko Unionin alueella. Nyt joudutaan pahim­massa tapauk­sessa etenemään maa kerrallaan. Myös kulut­ta­jille yhtenevät säännöt EU:ssa olisivat eduksi?, Männistö kertoo.

?EU:ssa työ digitaa­listen sisämark­ki­noiden pystyt­tä­mi­seksi on käynnissä ja edistyy. Kuten rapor­tis­sakin todetaan, pikavoittoja ei ole näkyvissä, mutta jostakin on aloitettava. Suomella on tässä kehityk­sessä paljon voitet­tavaa. Suomi, jos joku, pärjää digimark­ki­noilla; koulu­tustaso on korkea, pääsy nettiin helppoa eikä syrjäinen sijainti ei ole tässä asiassa ongelma. On hienoa, että Kokoo­muk­sessa on tähän aiheeseen paneu­duttu?, totesi raportin vastaa­not­tanut Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Alexander Stubb.

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Lasse Männistö ja Pia Kauma luovut­tivat tänään eduskun­nassa raportin digitaa­lisen maailman murrok­sesta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Raportin vastaa­not­tivat Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Alexander Stubb sekä Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka.

Lisätietoja
Lasse Männistö 044 0160 382
Pia Kauma 050 574 6764

Lue Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän raportti digitaa­li­sesta murrok­sesta


Kokoomus.fi