Kokoomus.fi / Julkaisut / Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

Julkaistu:

?Tänään edus­kun­nassa julkaistu raportti Maailma digi­taa­li­sessa murrok­sessa antaa konkreet­ti­sia toimen­pide-ehdo­tuk­sia digi­taa­li­suu­den hyödyn­tä­mi­seksi. Ehdo­tuk­set tulee hyödyn­tää suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja kasvun luomi­seksi?, rapor­tin kirjoit­ta­jat, Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma totea­vat.

Uudet tekno­lo­giat, kasva­vat tiedon­siir­to­no­peu­det sekä niiden pohjalta synty­vät palve­lut kosket­ta­vat jokaista. Liioit­te­le­matta voidaan sanoa, että joka päivä jokin aiem­min mahdo­ton muut­tuu mahdol­li­seksi. Säädö­sym­pä­ristö ei kuiten­kaan ole muut­tu­nut teknii­kan mukana.

?Nykyi­nen hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä on raskas, ei palvele tiedon hyödyn­tä­mistä eikä tehok­kaasti ehkäise pira­tis­mia. Näemme, että vaiheit­tain käyt­töö­no­tet­tava kalas­tus­lupa -malli toimisi parem­min. Yhdellä maksulla voisi ladata omaan käyt­töön ja levit­tää pieni­muo­toi­sesti omia teos­muun­nel­mia. Tahal­lista tai laaja­mit­taista pira­tis­mia lupa ei tekisi luval­li­seksi ? ei kalas­tus­lu­val­la­kaan saa troo­lata. Uudis­tuk­sella voitai­siin paran­taa luovan työn teki­jöi­den asemaa ja rajata pira­tis­min ongel­maa?, edus­ta­jat Männistö ja Kauma totea­vat.

?Pien­ten yritys­ten toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­seksi pitäisi teki­jä­noi­keus­kor­vaus­ten maksu­vel­vol­li­suu­den alka­mi­selle olla liike­vaih­toon sidottu alaraja. Esimer­kiksi arvo­li­sä­vel­vol­li­suus alkaa 8500 eurosta. Yritys­toi­min­nan aloit­tai­nen ei ole aina help­poa. Maksu­va­pau­tuk­sella pyrit­täi­siin anta­maan alkusy­säys teki­jä­noi­keuk­siin perus­tu­valle liike­toi­min­nalle. Suoma­lai­nen työ lisään­tyisi ja tästä seurauk­sena myös oikeu­den­hal­ti­joi­den tulot?, Kauma esit­tää.

?Suomi on tilas­to­jen ja tieto­kan­to­jen luvattu maa. Julki­sen datan avaa­mi­nen on tuonut jo nyt muka­naan paljon hyvää, mutta poten­ti­aa­lia olisi paljon enem­män. Datan avaa­mi­nen palve­lee myös demo­kraat­tista päätök­sen­te­koa?, Männistö jatkaa.

?Euroo­pan tasolla meillä on paljon kirit­tä­vää suhteessa Yhdys­val­toi­hin. Meillä on Euroo­passa hyvä poten­ti­aali, mutta pirs­ta­lei­nen säädö­sym­pä­ristö. Siinä missä esimer­kiksi Yhdys­val­loissa yrityk­sille on tarjolla 300 miljoo­nan ihmi­sen sisä­mark­ki­nat, Euroo­pan unio­nissa 27 jäsen­val­tion toisis­taan poik­keava lain­sää­däntö on tarpee­ton kompas­tus­kivi. Tarvit­semme uudis­tuk­sia, joilla voisi esimer­kiksi ostaa teki­jä­noi­keuk­sia koko Unio­nin alueella. Nyt joudu­taan pahim­massa tapauk­sessa etene­mään maa kerral­laan. Myös kulut­ta­jille yhte­ne­vät sään­nöt EU:ssa olisi­vat eduksi?, Männistö kertoo.

?EU:ssa työ digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den pystyt­tä­mi­seksi on käyn­nissä ja edis­tyy. Kuten rapor­tis­sa­kin tode­taan, pika­voit­toja ei ole näky­vissä, mutta josta­kin on aloi­tet­tava. Suomella on tässä kehi­tyk­sessä paljon voitet­ta­vaa. Suomi, jos joku, pärjää digi­mark­ki­noilla; koulu­tus­taso on korkea, pääsy nettiin help­poa eikä syrjäi­nen sijainti ei ole tässä asiassa ongelma. On hienoa, että Kokoo­muk­sessa on tähän aihee­seen paneu­duttu?, totesi rapor­tin vastaa­not­ta­nut Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma luovut­ti­vat tänään edus­kun­nassa rapor­tin digi­taa­li­sen maail­man murrok­sesta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Rapor­tin vastaa­not­ti­vat Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka.

Lisä­tie­toja
Lasse Männistö 044 0160 382
Pia Kauma 050 574 6764

Lue Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män raportti digi­taa­li­sesta murrok­sesta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

9.8.2019

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa. Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo

25.7.2019

Saara-Sofia Sirén: Sini­levä muis­tu­tus Itäme­ren huonosta tilasta

Sini­levä muis­tut­taa rehe­vöi­ty­mi­sestä virtaa­malla rannoille ja aiheut­ta­malla siten uima­kiel­toja kauniina kesä­päi­vinä. Sini­levä on muis­tu­tus meille jokai­selle Itäme­ren huonosta tilasta, kirjoit­taa

12.3.2019

Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Edus­kunta on hyväk­sy­nyt yksi­mie­li­sesti esityk­sen lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sestä. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on tyyty­väi­nen edus­kun­nan anta­masta