Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

Männistö ja Kauma: Digi­mark­ki­nat hyötyi­si­vät jous­ta­vam­masta teki­jä­noi­keu­desta

Julkaistu:

?Tänään edus­kun­nassa julkaistu raportti Maailma digi­taa­li­sessa murrok­sessa antaa konkreet­ti­sia toimen­pide-ehdo­tuk­sia digi­taa­li­suu­den hyödyn­tä­mi­seksi. Ehdo­tuk­set tulee hyödyn­tää suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja kasvun luomi­seksi?, rapor­tin kirjoit­ta­jat, Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma totea­vat.

Uudet tekno­lo­giat, kasva­vat tiedon­siir­to­no­peu­det sekä niiden pohjalta synty­vät palve­lut kosket­ta­vat jokaista. Liioit­te­le­matta voidaan sanoa, että joka päivä jokin aiem­min mahdo­ton muut­tuu mahdol­li­seksi. Säädö­sym­pä­ristö ei kuiten­kaan ole muut­tu­nut teknii­kan mukana.

?Nykyi­nen hyvi­tys­mak­su­jär­jes­telmä on raskas, ei palvele tiedon hyödyn­tä­mistä eikä tehok­kaasti ehkäise pira­tis­mia. Näemme, että vaiheit­tain käyt­töö­no­tet­tava kalas­tus­lupa -malli toimisi parem­min. Yhdellä maksulla voisi ladata omaan käyt­töön ja levit­tää pieni­muo­toi­sesti omia teos­muun­nel­mia. Tahal­lista tai laaja­mit­taista pira­tis­mia lupa ei tekisi luval­li­seksi ? ei kalas­tus­lu­val­la­kaan saa troo­lata. Uudis­tuk­sella voitai­siin paran­taa luovan työn teki­jöi­den asemaa ja rajata pira­tis­min ongel­maa?, edus­ta­jat Männistö ja Kauma totea­vat.

?Pien­ten yritys­ten toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­seksi pitäisi teki­jä­noi­keus­kor­vaus­ten maksu­vel­vol­li­suu­den alka­mi­selle olla liike­vaih­toon sidottu alaraja. Esimer­kiksi arvo­li­sä­vel­vol­li­suus alkaa 8500 eurosta. Yritys­toi­min­nan aloit­tai­nen ei ole aina help­poa. Maksu­va­pau­tuk­sella pyrit­täi­siin anta­maan alkusy­säys teki­jä­noi­keuk­siin perus­tu­valle liike­toi­min­nalle. Suoma­lai­nen työ lisään­tyisi ja tästä seurauk­sena myös oikeu­den­hal­ti­joi­den tulot?, Kauma esit­tää.

?Suomi on tilas­to­jen ja tieto­kan­to­jen luvattu maa. Julki­sen datan avaa­mi­nen on tuonut jo nyt muka­naan paljon hyvää, mutta poten­ti­aa­lia olisi paljon enem­män. Datan avaa­mi­nen palve­lee myös demo­kraat­tista päätök­sen­te­koa?, Männistö jatkaa.

?Euroo­pan tasolla meillä on paljon kirit­tä­vää suhteessa Yhdys­val­toi­hin. Meillä on Euroo­passa hyvä poten­ti­aali, mutta pirs­ta­lei­nen säädö­sym­pä­ristö. Siinä missä esimer­kiksi Yhdys­val­loissa yrityk­sille on tarjolla 300 miljoo­nan ihmi­sen sisä­mark­ki­nat, Euroo­pan unio­nissa 27 jäsen­val­tion toisis­taan poik­keava lain­sää­däntö on tarpee­ton kompas­tus­kivi. Tarvit­semme uudis­tuk­sia, joilla voisi esimer­kiksi ostaa teki­jä­noi­keuk­sia koko Unio­nin alueella. Nyt joudu­taan pahim­massa tapauk­sessa etene­mään maa kerral­laan. Myös kulut­ta­jille yhte­ne­vät sään­nöt EU:ssa olisi­vat eduksi?, Männistö kertoo.

?EU:ssa työ digi­taa­lis­ten sisä­mark­ki­noi­den pystyt­tä­mi­seksi on käyn­nissä ja edis­tyy. Kuten rapor­tis­sa­kin tode­taan, pika­voit­toja ei ole näky­vissä, mutta josta­kin on aloi­tet­tava. Suomella on tässä kehi­tyk­sessä paljon voitet­ta­vaa. Suomi, jos joku, pärjää digi­mark­ki­noilla; koulu­tus­taso on korkea, pääsy nettiin help­poa eikä syrjäi­nen sijainti ei ole tässä asiassa ongelma. On hienoa, että Kokoo­muk­sessa on tähän aihee­seen paneu­duttu?, totesi rapor­tin vastaa­not­ta­nut Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Lasse Männistö ja Pia Kauma luovut­ti­vat tänään edus­kun­nassa rapor­tin digi­taa­li­sen maail­man murrok­sesta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Rapor­tin vastaa­not­ti­vat Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka.

Lisä­tie­toja
Lasse Männistö 044 0160 382
Pia Kauma 050 574 6764

Lue Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män raportti digi­taa­li­sesta murrok­sesta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content