Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Ohjelmatyö

10.6.2018

Kokoo­mus uudisti peri­aa­teoh­jel­mansa

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on hyväk­sy­nyt puolu­eelle uuden peri­aa­teoh­jel­man. Ohjel­man otsikko on ”Avoin tule­vai­suus­puo­lue, joka luot­taa ihmi­seen.” Otsi­kossa tiivis­tyy ajatus ihmi­sestä kokoo­mus­lai­sen

19.4.2018

Haku verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien vastuu­teh­tä­viin

Tule mukaan uudis­ta­maan Suomea kokoo­mus­lai­selta arvo­poh­jalta Verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien puheen­joh­ta­jien ja sihtee­rei­den tehtä­vät kaudelle 2018-2020 ovat haet­ta­vina. Kokoo­muk­sella on 11

19.3.2018

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

”Mitä­hän minis­teri tarkoitti anta­mas­saan haas­tat­te­lussa sillä, että noin miljoona suoma­laista pitäisi uudel­leen koulut­taa? Ketä uudel­leen koulut­ta­mi­nen tarkoit­taa ja miten se

17.11.2017

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 – yläta­solta jalkau­tuk­seen pika­mars­silla

Kokoo­muk­sen sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön julkis­tama korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 julkais­tiin muutama viikko sitten ja sitä on

20.6.2017

Petteri Orpo: kokoo­mus­lai­suu­teen kuuluu ihmis­ten väli­nen tasa-arvo

Puheen­joh­taja Orpon puhe peri­aa­teoh­jel­ma­se­mi­naa­rissa Hyvät kuuli­jat, mikä olisi hienompi tapa suun­nata kohti juhan­nusta kuin kokoon­tua tänne Helsin­kiin puhu­maan arvoista ja aatteesta?

10.3.2017

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit julkai­si­vat kasvuoh­jel­man: Suomi tarvit­see joukon rohkeita uudis­tuk­sia

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä julkaisi perjan­taina laajan kasvuoh­jel­man, jossa he käyvät läpi näke­myk­si­ään maail­man muutok­sesta ja Suomen tule­van menes­tyk­sen eväistä. Ohjel­ma­pa­peri tähtää

29.8.2016

Saara-Sofia Sirén kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­ta­jaksi

Puolue­hal­li­tus on valin­nut kansan­edus­taja Saara-Sofia Siré­nin kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi yhdessä Chris­tof­fer Wiikin ja Lauri Kopo­sen kanssa. Verkos­ton sihtee­riksi valit­tiin

19.8.2016

Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tu­loa teke­mään kokoo­muk­sesta parem­paa!

Kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­missä pääset osal­lis­tu­maan itseäsi kiin­nos­ta­van poli­tii­kan alan valmis­te­luun, seuraa­maan päätök­sen­te­koa läheltä ja vaikut­ta­maan kokoo­muk­sen linjoi­hin. Ryhmiin haetaan sekä alansa

22.6.2016

Lisää teki­jöitä kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin

Kokoo­muk­sen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den joukko täyden­tyi jälleen, kun puolue­hal­li­tus nimesi tiis­tain kokouk­ses­saan vaikut­ta­ja­ryh­mille puheen­joh­ta­jia ja jäse­niä. Nyt valit­tiin teki­jöitä erityi­sesti ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­siin ryhmiin. Ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set

13.6.2016

Puolue­ko­kous käsit­teli 247 aloi­tetta - katso päätök­set!

Kokoo­musyh­dis­tyk­set toimit­ti­vat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­selle 248 aloi­tetta. Aloit­teista yksi vedet­tiin takai­sin, joten puolue­ko­kouse­dus­ta­jat pääsi­vät käsit­te­le­mään kaik­ki­aan 247 erilaista aloi­tetta, joilla tavoi­tel­tiin

Skip to content