Ohjelmatyö

19.8.2016

Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tu­loa teke­mään kokoo­muk­sesta parem­paa!

Kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­missä pääset osal­lis­tu­maan itseäsi kiin­nos­ta­van poli­tii­kan alan valmis­te­luun, seuraa­maan päätök­sen­te­koa läheltä ja vaikut­ta­maan kokoo­muk­sen linjoi­hin. Ryhmiin haetaan sekä alansa

22.6.2016

Lisää teki­jöitä kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin

Kokoo­muk­sen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den joukko täyden­tyi jälleen, kun puolue­hal­li­tus nimesi tiis­tain kokouk­ses­saan vaikut­ta­ja­ryh­mille puheen­joh­ta­jia ja jäse­niä. Nyt valit­tiin teki­jöitä erityi­sesti ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­siin ryhmiin. Ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set

13.6.2016

Puolue­ko­kous käsit­teli 247 aloi­tetta - katso päätök­set!

Kokoo­musyh­dis­tyk­set toimit­ti­vat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­selle 248 aloi­tetta. Aloit­teista yksi vedet­tiin takai­sin, joten puolue­ko­kouse­dus­ta­jat pääsi­vät käsit­te­le­mään kaik­ki­aan 247 erilaista aloi­tetta, joilla tavoi­tel­tiin

12.6.2016

Kokoo­muk­sen ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set valittu

Ensi kertaa järjes­te­tyssä avoi­messa haussa kokoo­muk­sen poliit­ti­siin ja järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­miin haki noin tuhat kiin­nos­tu­nutta kokoo­mus­laista. Puolue­hal­li­tus nimitti ensim­mäi­set jäse­net ja puheen­joh­ta­jat

7.6.2016

Aktii­vi­nen vaikut­ta­mi­nen kiin­nos­taa kokoo­mus­lai­sia - tuhat haki vaikut­ta­ja­ryh­miin

Ensi kertaa järjes­te­tyssä avoi­messa haussa puolu­een poliit­ti­siin ja järjes­tö­toi­min­nan vaikut­ta­ja­ryh­miin haki noin tuhat kiin­nos­tu­nutta kokoo­mus­laista. “Olen tosi iloi­nen ja ylpeä

3.6.2016

Kokoo­mus ryhtyy valmis­te­le­maan kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan!

Kokoo­mus osal­lis­tuu kestä­vän kehi­tyk­sen toimi­kun­nan Sitou­mus 2050 -ohjel­maan, joka kannus­taa yhteis­kun­nan eri toimi­joita edis­tä­mään kestä­vää kehi­tystä omassa toimin­nas­saan. Toimen­pi­de­si­tou­muk­sessa määri­tel­lään

27.5.2016

Haku kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin on nyt auki - löydä oma paik­kasi!

Jotta yhä useam­malla kokoo­mus­lai­sella olisi mahdol­li­suus vaikut­taa puolu­een toimin­taan ja linjauk­siin, ohjel­ma­työ on järjes­täy­ty­nyt uusiin verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin kevään 2016

27.5.2016

Julki­sen liiken­teen vapaut­ta­mi­nen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­si­neen

Kokoo­musyh­dis­tyk­set toimit­ti­vat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­selle kaik­ki­aan 248 aloi­tetta, mikä on 2000-luvulla ennä­tys­määrä. Puolue­hal­li­tus on laati­nut aloit­tei­siin vastauk­sensa, joissa esite­tään joko aloit­teen hyväk­sy­mistä,

27.5.2016

Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­te­taan kokoo­mus­lai­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan, sivis­tys­po­li­tii­kan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan suun­taa

Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään kolme asia­kir­jaa: ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen, sivis­tys­po­liit­ti­nen sekä kunta- ja kaupun­ki­po­liit­ti­nen. Asia­kir­jat määrit­tä­vät kokoo­mus­lai­sen poli­tii­kan peri­aat­teita ja tule­vien

16.5.2016

Osal­listu kokoo­muk­sen perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­luun

Puolue­hal­li­tus päätti kokouk­ses­saan 12.5. käyn­nis­tää puolu­een perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­lu­työn. Valmis­te­lua johta­maan nimet­tiin kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen sekä