Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 – yläta­solta jalkau­tuk­seen pika­mars­silla

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 – yläta­solta jalkau­tuk­seen pika­mars­silla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön julkis­tama korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 julkais­tiin muutama viikko sitten ja sitä on käsi­telty asiaan vihkiy­ty­nei­den parissa antau­muk­sella.

Kantaa visioon ovat muodossa tai toisessa otta­neet niin UNIFI ja Arene kuin Ekono­mit, SYL, SAMOK, Suomen Yrit­tä­jät, ja moni muukin orga­ni­saa­tio Suomessa.

Kokoo­muk­sen sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton alla toimi­vasta korkea­kou­lu­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryh­mästä käsin tarkas­tel­tuna Korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 sisäl­tää paljon hyvää, mutta jättää myös paljon toivot­ta­vaa vision jalkau­tus­suun­ni­tel­maan. Sivis­tys­puo­lu­een näkö­kul­masta on pakko alle­vii­vata panos­tuk­sia elini­käi­seen oppi­mi­seen ja suoma­lai­sen koulu­tus­ta­son nostoon sekä tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nan inves­toin­tei­hin. Visio suoma­lais­ten korkea­kou­lu­jen muodos­ta­masta tasa­pai­noi­sesta oppi­mis-, tutki­mus- ja inno­vaa­tio­ver­kos­tosta on perus­teltu ja kanna­tet­tava.

Vision selvästi tärkein anti suoma­lai­selle korkea­kou­lu­tuk­selle on keskus­te­lun raamit­ta­mi­nen. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on opetus­mi­nis­te­rin johdolla muodos­ta­nut suoma­lai­selle korkea­kou­lu­tuk­selle hyvin laaja-alai­sesti valmis­tel­lun vision, joka aset­taa tavoit­teita ja samalla rajaa tule­vaa poliit­tista keskus­te­lua, puhu­mat­ta­kaan eri intres­si­ryh­mien vaikut­ta­mis­pai­no­tuk­sista. Tämä läpi­nä­ky­vyys on suoma­lai­sen demo­kra­tian ja päätök­sen­teon kannalta keskei­nen arvo.

Vision suurin haaste on kuiten­kin tietyn­lai­nen jämäh­tä­mi­nen stra­te­gi­selle yläta­solle. Kunnian­hi­mon puut­teesta visiota ei voi syyt­tää, mutta jalkau­tus­suun­ni­tel­man laati­mi­nen tulee olemaan melkoi­nen savotta, mikäli se tehdään läpi­nä­ky­västi eikä virka­mies­työnä tai poliit­ti­sena valmis­te­luna kabi­ne­teissa. Erityi­sen tärkeää olisi tarken­taa kirjauk­sia elini­käi­sestä oppi­mi­sesta, eikä globaa­lien megat­ren­dien, kuten työn globaa­lin murrok­sen tai digi­ta­li­saa­tion, aset­ta­mien haas­tei­den ratkai­suja kannata jättää avoi­miksi.

Koko väes­tön osaa­mis­pää­oman kasvat­ta­mi­nen on vision selkeästi konkreet­ti­sin lupaus, ja tähän lupauk­seen on helppo yhtyä. Pienen maan etu on korkea koulut­tau­tu­mi­sen taso, sillä alku­tuo­tan­nolla ei BKT pysy korkealla ja hyvin­voin­ti­val­tion laskua makseta - on kyet­tävä inno­voi­maan uutta ja erikois­tu­maan niin palvelu- kuin tuotan­to­puo­lella. Myös globaa­lit megat­ren­dit tuke­vat ajatusta koulu­tus­ta­son nosta­mi­sesta, mutta herät­tä­vät jälleen kerran kysy­myk­sen korkea­kou­lu­tuk­sen massi­fi­kaa­tioon liit­ty­vien ongel­mien ratkai­susta. Aloi­tus­paik­ka­mää­rät eivät nykyi­sel­lään riitä tavoit­teen täyt­tä­mi­seen, mutta uudet aloi­tus­pai­kat maksa­vat – miten kunnian­hi­moi­nen visio aiotaan rahoit­taa vuoteen 2030 mennessä? Tiekart­taan olisi syytä kirjata ylös myös keinoja rahoi­tuk­sen varmis­ta­mi­seksi, ellei ratkai­suna ole suoma­lais­ten koulut­ta­mi­nen muualla Euroo­passa.

Tiekartta vision toteut­ta­mi­seen tarvi­taan nopeasti. Toivot­ta­vaa on, että ne tahot, jotka osal­lis­tui­vat alku­pe­räi­sen vision laati­mi­seen, olisi­vat aktii­vi­sesti mukana myös lopul­li­sen tiekar­tan laadin­nassa. Vain siten voidaan lopulta toteut­taa OKM:n korkea­kou­lu­vi­sio ja kehit­tää suoma­lai­sille parasta korkea­kou­lu­jär­jes­tel­mää.

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton korkea­kou­lu­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryhmä

Kuva: Eric Sund­ström /​ Helsin­gin kaupun­gin­museo, Promoo­tio­akti, yliopis­ton juhla­sali. Itse­näi­sen Suomen ensim­mäi­set mais­te­rin­vih­kiäi­set tapah­tui­vat 31.5.1919.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content