Haku verkos­tojen ja vaikut­ta­ja­ryhmien vastuu­teh­täviin – kokoomus.fi
MENU
Haku verkos­tojen ja vaikut­ta­ja­ryhmien vastuu­teh­täviin

Haku verkos­tojen ja vaikut­ta­ja­ryhmien vastuu­teh­täviin

Julkaistu: 19.04.2018 Programarbete

Tule mukaan uudis­tamaan Suomea kokoo­mus­lai­selta arvopoh­jalta

Verkos­tojen ja vaikut­ta­ja­ryhmien puheen­joh­tajien ja sihtee­reiden tehtävät kaudelle 2018-2020 ovat haettavina.

Kokoo­muk­sella on 11 ohjel­matyön verkostoa ja niiden alla yhteensä 28 vaikut­ta­ja­ryhmää.

Verkoston tehtävänä on toimia matalan kynnyksen väylänä Kokoo­muksen jäsenille päästä suoraan mukaan poliit­tisten sisäl­töjen käsit­telyyn ja muuhun mielek­kääseen tekemiseen ilman yhdis­tys­hal­linnon rasit­teita. Lisäksi ne toteut­tavat puolue­toi­miston tuella ja toimek­sian­nosta puolueen ohjel­mal­liseen valmis­teluun liittyviä tehtäviä ja järjes­tävät aihepii­riinsä liittyvää toimintaa kuten vierailuja, seminaareja ja muita tilai­suuksia.

Osassa verkostoja toimii vaikut­ta­ja­ryhmiä. Ne ovat tarkka­ra­jai­sempiin aihea­lueisiin keskit­tyviä asian­tun­ti­ja­ryhmiä, joihin voidaan kutsua myös puolu­eeseen kuulu­mat­tomia henki­löitä.

Jos olet Kokoo­muksen jäsen ja kiinnos­tunut muuttamaan Suomea ja maailmaa parem­maksi kokoo­mus­laisen arvomaa­ilman suuntai­sesti, lähetä hakemus viimeistään 13.5. sähkö­pos­tilla ohjel­ma­pääl­likkö Antti Vesalalle, os. antti.vesala@kokoomus.fi. Lisätiedot saat samasta osoit­teesta.

Hakemuk­sesta (pituus max. 1 A4) tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Minkä verkoston/vaikuttajaryhmä puheenjohtajaksi/sihteeriksi hakee (lista kohteista alla)
 • Hakijan nimi ja toimiva sähkö­pos­tio­soite
 • Minkä kokoo­musyh­dis­tyksen jäsen hakija on
 • Hakijan koulutus, työko­kemus ja muut meriitit, jotka suoraan tukevat haettavan tehtävän menes­tyk­se­kästä hoita­mista
 • Kuvaus motivaa­tiosta ja muut vapaa­muo­toiset perus­telut (käytet­tä­vissä olevan tilan - max. 1A4 - puitteissa)

Valin­noista päättää puolue­hal­litus kesäkuussa 2018. Valinnan tulok­sista tiedo­tetaan kaikille hakijoille päätöksen jälkeen. Valituille henki­löille järjes­tetään kesän 2018 aikana pereh­dytys tehtäviin. Samassa yhtey­dessä sovitaan toiminnan keskei­simmät tavoitteet alkavalle kaksi­vuo­tis­kau­delle.

Verkostot ja niiden alaiset vaikut­ta­ja­ryhmät kaudella 2018-2020 ovat seuraavat:

 • Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto 
  • Varhais­kas­va­tuksen ja perus­o­pe­tuksen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Lukion ja ammatil­lisen koulu­tuksen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Korkea­kou­lu­tuksen, tutki­muksen ja TKI-toiminnan vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Elini­käisen oppimisen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Kulttuuri-, liikunta- ja nuori­so­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Tulevai­suus­ryhmä (pitkän aikavälin ja poikki­hal­lin­nol­liset teemat kuten digita­li­saatio)
  • Kirkol­lis­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto 
  • Sote-uudis­tuksen toimeen­panon vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Sosiaa­li­turvan uudis­ta­misen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Perhe­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto 
  • Sisäisen turval­li­suuden vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Ulkoisen turval­li­suuden vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Ulkopo­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmä (ml. EU-asiat)
  • Kansain­vä­lisen kriisin­hal­linnan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto 
  • Tulevai­suuden kunta
  • Tulevai­suuden maakunta
  • Maankäyttö, asuminen ja liikenne
 • Elinkei­no­po­li­tiikan verkosto
  • PK- ja kasvu­yrit­tä­jyys­vai­kut­ta­ja­ryhmä
  • TKI- ja vienni­ne­dis­tä­mis­vai­kut­ta­ja­ryhmä
 • Työelä­mä­ver­kosto 
 • Talous­po­li­tiikan verkosto 
 • Ympäris­tö­po­li­tiikan verkosto 
  • Ilmasto- ja energia­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Kierto­ta­lous­vai­kut­ta­ja­ryhmä
  • Itämeri-vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Maaseu­tu­val­tuus­kunta (maaseu­tu­po­li­tiikan verkostona) 
  • Maaseu­tu­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Senio­ri­ver­kosto
 • Järjes­tö­toi­minnan verkosto
  • Yhdis­tysklubi
  • Jäsenklubi
  • Vaaliklubi
  • Parhaat palat -klubi
  • Svenska Gruppen
  • Digita­li­saa­tioklubi

Kokoomus.fi