Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Tule mukaan uudis­ta­maan Suomea kokoo­mus­lai­selta arvo­poh­jalta

Verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien puheen­joh­ta­jien ja sihtee­rei­den tehtä­vät kaudelle 2018-2020 ovat haet­ta­vina.

Kokoo­muk­sella on 11 ohjel­ma­työn verkos­toa ja niiden alla yhteensä 28 vaikut­ta­ja­ryh­mää.

Verkos­ton tehtä­vänä on toimia mata­lan kynnyk­sen väylänä Kokoo­muk­sen jäse­nille päästä suoraan mukaan poliit­tis­ten sisäl­tö­jen käsit­te­lyyn ja muuhun mielek­kää­seen teke­mi­seen ilman yhdis­tys­hal­lin­non rasit­teita. Lisäksi ne toteut­ta­vat puolue­toi­mis­ton tuella ja toimek­sian­nosta puolu­een ohjel­mal­li­seen valmis­te­luun liit­ty­viä tehtä­viä ja järjes­tä­vät aihe­pii­riinsä liit­ty­vää toimin­taa kuten vierai­luja, semi­naa­reja ja muita tilai­suuk­sia.

Osassa verkos­toja toimii vaikut­ta­ja­ryh­miä. Ne ovat tark­ka­ra­jai­sem­piin aihea­luei­siin keskit­ty­viä asian­tun­ti­ja­ryh­miä, joihin voidaan kutsua myös puolu­ee­seen kuulu­mat­to­mia henki­löitä.

Jos olet Kokoo­muk­sen jäsen ja kiin­nos­tu­nut muut­ta­maan Suomea ja maail­maa parem­maksi kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man suun­tai­sesti, lähetä hake­mus viimeis­tään 13.5. sähkö­pos­tilla ohjel­ma­pääl­likkö Antti Vesa­lalle, os. antti.vesala@kokoomus.fi. Lisä­tie­dot saat samasta osoit­teesta.

Hake­muk­sesta (pituus max. 1 A4) tulee ilmetä seuraa­vat asiat:

 • Minkä verkoston/​vaikuttajaryhmä puheenjohtajaksi/​sihteeriksi hakee (lista kohteista alla)
 • Haki­jan nimi ja toimiva sähkö­pos­tio­soite
 • Minkä kokoo­musyh­dis­tyk­sen jäsen hakija on
 • Haki­jan koulu­tus, työko­ke­mus ja muut merii­tit, jotka suoraan tuke­vat haet­ta­van tehtä­vän menes­tyk­se­kästä hoita­mista
 • Kuvaus moti­vaa­tiosta ja muut vapaa­muo­toi­set perus­te­lut (käytet­tä­vissä olevan tilan - max. 1A4 - puit­teissa)

Valin­noista päät­tää puolue­hal­li­tus kesä­kuussa 2018. Valin­nan tulok­sista tiedo­te­taan kaikille haki­joille päätök­sen jälkeen. Vali­tuille henki­löille järjes­te­tään kesän 2018 aikana pereh­dy­tys tehtä­viin. Samassa yhtey­dessä sovi­taan toimin­nan keskei­sim­mät tavoit­teet alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle.

Verkos­tot ja niiden alai­set vaikut­ta­ja­ryh­mät kaudella 2018-2020 ovat seuraa­vat:

 • Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto 
  • Varhais­kas­va­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Lukion ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Korkea­kou­lu­tuk­sen, tutki­muk­sen ja TKI-toimin­nan vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Elini­käi­sen oppi­mi­sen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Kult­tuuri-, liikunta- ja nuori­so­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Tule­vai­suus­ryhmä (pitkän aika­vä­lin ja poik­ki­hal­lin­nol­li­set teemat kuten digi­ta­li­saa­tio)
  • Kirkol­lis­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto 
  • Sote-uudis­tuk­sen toimeen­pa­non vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Perhe­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto 
  • Sisäi­sen turval­li­suu­den vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Ulkoi­sen turval­li­suu­den vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Ulko­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä (ml. EU-asiat)
  • Kansain­vä­li­sen krii­sin­hal­lin­nan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto 
  • Tule­vai­suu­den kunta
  • Tule­vai­suu­den maakunta
  • Maan­käyttö, asumi­nen ja liikenne
 • Elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto
  • PK- ja kasvu­yrit­tä­jyys­vai­kut­ta­ja­ryhmä
  • TKI- ja vien­ni­ne­dis­tä­mis­vai­kut­ta­ja­ryhmä
 • Työelä­mä­ver­kosto 
 • Talous­po­li­tii­kan verkosto 
 • Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto 
  • Ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Kier­to­ta­lous­vai­kut­ta­ja­ryhmä
  • Itämeri-vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Maaseu­tu­val­tuus­kunta (maaseu­tu­po­li­tii­kan verkos­tona) 
  • Maaseu­tu­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Senio­ri­ver­kosto
 • Järjes­tö­toi­min­nan verkosto
  • Yhdis­tysklubi
  • Jäsenklubi
  • Vaaliklubi
  • Parhaat palat -klubi
  • Svenska Grup­pen
  • Digi­ta­li­saa­tioklubi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content