Haku verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien vastuu­teh­tä­viin

Julkaistu: 19.04.2018

Tule mukaan uudis­ta­maan Suomea kokoo­mus­lai­selta arvo­poh­jalta

Verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien puheen­joh­ta­jien ja sihtee­rei­den tehtä­vät kaudelle 2018-2020 ovat haet­ta­vina.

Kokoo­muk­sella on 11 ohjel­ma­työn verkos­toa ja niiden alla yhteensä 28 vaikut­ta­ja­ryh­mää.

Verkos­ton tehtä­vänä on toimia mata­lan kynnyk­sen väylänä Kokoo­muk­sen jäse­nille päästä suoraan mukaan poliit­tis­ten sisäl­tö­jen käsit­te­lyyn ja muuhun mielek­kää­seen teke­mi­seen ilman yhdis­tys­hal­lin­non rasit­teita. Lisäksi ne toteut­ta­vat puolue­toi­mis­ton tuella ja toimek­sian­nosta puolu­een ohjel­mal­li­seen valmis­te­luun liit­ty­viä tehtä­viä ja järjes­tä­vät aihe­pii­riinsä liit­ty­vää toimin­taa kuten vierai­luja, semi­naa­reja ja muita tilai­suuk­sia.

Osassa verkos­toja toimii vaikut­ta­ja­ryh­miä. Ne ovat tark­ka­ra­jai­sem­piin aihea­luei­siin keskit­ty­viä asian­tun­ti­ja­ryh­miä, joihin voidaan kutsua myös puolu­ee­seen kuulu­mat­to­mia henki­löitä.

Jos olet Kokoo­muk­sen jäsen ja kiin­nos­tu­nut muut­ta­maan Suomea ja maail­maa parem­maksi kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man suun­tai­sesti, lähetä hake­mus viimeis­tään 13.5. sähkö­pos­tilla ohjel­ma­pääl­likkö Antti Vesa­lalle, os. antti.vesala@kokoomus.fi. Lisä­tie­dot saat samasta osoit­teesta.

Hake­muk­sesta (pituus max. 1 A4) tulee ilmetä seuraa­vat asiat:

 • Minkä verkoston/​vaikuttajaryhmä puheenjohtajaksi/​sihteeriksi hakee (lista kohteista alla)
 • Haki­jan nimi ja toimiva sähkö­pos­tio­soite
 • Minkä kokoo­musyh­dis­tyk­sen jäsen hakija on
 • Haki­jan koulu­tus, työko­ke­mus ja muut merii­tit, jotka suoraan tuke­vat haet­ta­van tehtä­vän menes­tyk­se­kästä hoita­mista
 • Kuvaus moti­vaa­tiosta ja muut vapaa­muo­toi­set perus­te­lut (käytet­tä­vissä olevan tilan - max. 1A4 - puit­teissa)

Valin­noista päät­tää puolue­hal­li­tus kesä­kuussa 2018. Valin­nan tulok­sista tiedo­te­taan kaikille haki­joille päätök­sen jälkeen. Vali­tuille henki­löille järjes­te­tään kesän 2018 aikana pereh­dy­tys tehtä­viin. Samassa yhtey­dessä sovi­taan toimin­nan keskei­sim­mät tavoit­teet alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle.

Verkos­tot ja niiden alai­set vaikut­ta­ja­ryh­mät kaudella 2018-2020 ovat seuraa­vat:

 • Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto 
  • Varhais­kas­va­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Lukion ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Korkea­kou­lu­tuk­sen, tutki­muk­sen ja TKI-toimin­nan vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Elini­käi­sen oppi­mi­sen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Kult­tuuri-, liikunta- ja nuori­so­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Tule­vai­suus­ryhmä (pitkän aika­vä­lin ja poik­ki­hal­lin­nol­li­set teemat kuten digi­ta­li­saa­tio)
  • Kirkol­lis­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto 
  • Sote-uudis­tuk­sen toimeen­pa­non vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sen vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Perhe­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto 
  • Sisäi­sen turval­li­suu­den vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Ulkoi­sen turval­li­suu­den vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Ulko­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä (ml. EU-asiat)
  • Kansain­vä­li­sen krii­sin­hal­lin­nan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto 
  • Tule­vai­suu­den kunta
  • Tule­vai­suu­den maakunta
  • Maan­käyttö, asumi­nen ja liikenne
 • Elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto
  • PK- ja kasvu­yrit­tä­jyys­vai­kut­ta­ja­ryhmä
  • TKI- ja vien­ni­ne­dis­tä­mis­vai­kut­ta­ja­ryhmä
 • Työelä­mä­ver­kosto 
 • Talous­po­li­tii­kan verkosto 
 • Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto 
  • Ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
  • Kier­to­ta­lous­vai­kut­ta­ja­ryhmä
  • Itämeri-vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Maaseu­tu­val­tuus­kunta (maaseu­tu­po­li­tii­kan verkos­tona) 
  • Maaseu­tu­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä
 • Senio­ri­ver­kosto
 • Järjes­tö­toi­min­nan verkosto
  • Yhdis­tysklubi
  • Jäsenklubi
  • Vaaliklubi
  • Parhaat palat -klubi
  • Svenska Grup­pen
  • Digi­ta­li­saa­tioklubi