• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit julkai­si­vat kasvuoh­jel­man: Suomi tarvit­see joukon rohkeita uudis­tuk­sia
  Twiittaa

  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit julkai­si­vat kasvuoh­jel­man: Suomi tarvit­see joukon rohkeita uudis­tuk­sia

  Julkaistu: 10.03.2017 Ohjelmatyö

  Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä julkaisi perjan­taina laajan kasvuoh­jel­man, jossa he käyvät läpi näke­myk­si­ään maail­man muutok­sesta ja Suomen tule­van menes­tyk­sen eväistä. Ohjel­ma­pa­peri tähtää lähi­tu­le­vai­suutta kauem­mas ja sisäl­tää 34 muutos­ko­ko­nai­suutta. Teks­tissä käsi­tel­lään työn muutosta, yrit­tä­jyy­den uusia muotoja, tule­vai­suu­den osaa­mista, kestä­vää ympä­ris­tö­suh­detta sekä oikeu­den­mu­kaista talous­kas­vua.

  ”Maail­man muut­tuu niin nopeasti, että turval­li­set, hyvin harki­tut mutta rohkeat tietoon perus­tu­vat uudis­tuk­set ovat ainoa tie eteen­päin. Muutok­sen ei nimit­täin tarvitse olla pelot­tava asia. Tarkoi­tus on, että asiat tehdään aina parem­min kuin ennen”, summaa Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo.

  Orpo nostaa esimer­kiksi työn muutok­sen. Tekno­lo­gia on aina muut­ta­nut työtä, mutta nyt muutos­vauhti alkaa olla ihmi­sille niin nopea, että sopeu­tu­mi­nen vaatii erityistä huomiota koko yhteis­kun­nalta. Orpon mukaan tarvi­taan kette­ryyttä. Työpaik­ka­koh­taista sopi­mista pitää lisätä ja yhteis­toi­min­ta­laki uudis­taa.

  Kokoo­muk­sen sosi­aa­li­tur­vasta vastaava minis­teri, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko tahtoo, että Suomessa siir­ry­tään osal­lis­ta­vaan sosi­aa­li­tur­vaan. ”Uudis­tuk­sen tavoit­teena on vähen­tää syrjäy­ty­mistä ja edis­tää työl­lis­ty­mistä. Työt­tö­mien sosi­aa­li­tur­van perus­taksi tulee ottaa ihmi­sen osal­lis­tu­mi­nen. Tämä voi olla työn­ha­kua, opis­ke­lua tai vapaa­eh­tois­työtä”, Risikko linjaa.

  Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen taas painot­taa kansain­vä­li­syy­den tärkeyttä. ”Tule­vai­suus on entistä kansain­vä­li­sempi ja kilpai­lussa pärjää­vät ne, jotka suhtau­tu­vat siihen mahdol­li­suu­tena, eivät ne, jotka koit­ta­vat piilou­tua siltä. Suomen on esimer­kiksi taat­tava, että kaikki yrityk­set voivat saada palve­lunsa englan­niksi”, Mykkä­nen kertoo.

  ”Vahva koulu­tus­jär­jes­telmä on Suomen menes­tyk­sen perusta. Näinä aikoina myös koulu­tus­sek­to­rilla on tehtävä aktii­vi­sesti työtä avoi­men, kansain­vä­li­sen ja suvait­se­vai­sen Suomen puolesta”, toteaa Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.  Jokai­sella suoma­lai­sella tulisi olla koulu­tuk­sensa aikana kansain­vä­lis­ty­mis­jakso joko vaih­tona tai koti­kan­sain­vä­lis­ty­mi­senä, ja vierai­den kiel­ten opis­kelu pitää aloit­taa jo ensim­mäi­sellä luokalla, Grahn-Laaso­nen ehdot­taa.

  Ohjelma on luet­ta­vissa täältä: https://issuu.com/kokoomus/docs/kok_kasvuohjelma_issuu