Kokoo­mus­mi­nis­terit julkai­sivat kasvuoh­jelman: Suomi tarvitsee joukon rohkeita uudis­tuksia – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­mi­nis­terit julkai­sivat kasvuoh­jelman: Suomi tarvitsee joukon rohkeita uudis­tuksia

Kokoo­mus­mi­nis­terit julkai­sivat kasvuoh­jelman: Suomi tarvitsee joukon rohkeita uudis­tuksia

Julkaistu: 10.03.2017 Ohjelmatyö

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä julkaisi perjan­taina laajan kasvuoh­jelman, jossa he käyvät läpi näkemyk­siään maailman muutok­sesta ja Suomen tulevan menes­tyksen eväistä. Ohjel­ma­paperi tähtää lähitu­le­vai­suutta kauemmas ja sisältää 34 muutos­ko­ko­nai­suutta. Tekstissä käsitellään työn muutosta, yrittä­jyyden uusia muotoja, tulevai­suuden osaamista, kestävää ympäris­tö­suh­detta sekä oikeu­den­mu­kaista talous­kasvua.

”Maailman muuttuu niin nopeasti, että turval­liset, hyvin harkitut mutta rohkeat tietoon perus­tuvat uudis­tukset ovat ainoa tie eteenpäin. Muutoksen ei nimittäin tarvitse olla pelottava asia. Tarkoitus on, että asiat tehdään aina paremmin kuin ennen”, summaa Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo.

Orpo nostaa esimer­kiksi työn muutoksen. Tekno­logia on aina muuttanut työtä, mutta nyt muutos­vauhti alkaa olla ihmisille niin nopea, että sopeu­tu­minen vaatii erityistä huomiota koko yhteis­kun­nalta. Orpon mukaan tarvitaan kette­ryyttä. Työpaik­ka­koh­taista sopimista pitää lisätä ja yhteis­toi­min­talaki uudistaa.

Kokoo­muksen sosiaa­li­tur­vasta vastaava ministeri, sisämi­nisteri Paula Risikko tahtoo, että Suomessa siirrytään osallis­tavaan sosiaa­li­turvaan. ”Uudis­tuksen tavoit­teena on vähentää syrjäy­ty­mistä ja edistää työllis­ty­mistä. Työttömien sosiaa­li­turvan perus­taksi tulee ottaa ihmisen osallis­tu­minen. Tämä voi olla työnhakua, opiskelua tai vapaa­eh­tois­työtä”, Risikko linjaa.

Ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkänen taas painottaa kansain­vä­li­syyden tärkeyttä. ”Tulevaisuus on entistä kansain­vä­li­sempi ja kilpai­lussa pärjäävät ne, jotka suhtau­tuvat siihen mahdol­li­suutena, eivät ne, jotka koittavat piiloutua siltä. Suomen on esimer­kiksi taattava, että kaikki yritykset voivat saada palve­lunsa englan­niksi”, Mykkänen kertoo.

”Vahva koulu­tus­jär­jes­telmä on Suomen menes­tyksen perusta. Näinä aikoina myös koulu­tus­sek­to­rilla on tehtävä aktii­vi­sesti työtä avoimen, kansain­vä­lisen ja suvait­se­vaisen Suomen puolesta”, toteaa Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja ja opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen.  Jokai­sella suoma­lai­sella tulisi olla koulu­tuk­sensa aikana kansain­vä­lis­ty­mis­jakso joko vaihtona tai kotikan­sain­vä­lis­ty­misenä, ja vieraiden kielten opiskelu pitää aloittaa jo ensim­mäi­sellä luokalla, Grahn-Laasonen ehdottaa.

Ohjelma on luetta­vissa täältä: https://issuu.com/kokoomus/docs/kok_kasvuohjelma_issuu


Kokoomus.fi