Saara-Sofia Sirén kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston puheen­joh­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Saara-Sofia Sirén kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston puheen­joh­ta­jaksi

Saara-Sofia Sirén kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 29.08.2016 Programarbete

Saara-Sofia-300x300@2x

Puolue­hal­litus on valinnut kansan­edustaja Saara-Sofia Sirénin kokoo­muksen ympäris­tö­po­liit­tisen verkoston puheen­joh­ta­jaksi yhdessä Chris­toffer Wiikin ja Lauri Koposen kanssa. Verkoston sihtee­riksi valittiin Juhani Rantanen. Ympäris­tö­po­li­tiikan verkoston tehtävänä on tehdä uusia avauksia, laatia esityksiä puolueen kannoiksi ja koota entistä enemmän kokoo­mus­laista ympäris­tö­osaa­mista puolue­johdon ja eduskun­ta­ryhmän tueksi. Samalla verkosto tarjoaa merkit­täviä vaikut­ta­misen paikkoja yhä useam­mille ympäris­tö­po­liit­ti­sista kysymyk­sistä kiinnos­tu­neille kokoo­mus­lai­sille.

“Olen todella ilahtunut, että verkostoon on hakeu­tunut jo nyt niin iso joukko kokoo­mus­laisia - se kertoo siitä, että ympäris­tö­po­li­tiikkaa pidetään meillä tärkeänä. Ympäristöön ja luontoon liittyvät teemat tulevat saamaan jatkossa yhä vahvemman painoarvon puolu­ees­samme”, Sirén linjaa.

“Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitava kaikessa päätök­sen­teossa. Olen erittäin motivoinut kehit­tämään ja hyödyn­tämään esimer­kiksi kierto­ta­louden laajaa poten­ti­aalia Suomessa.”

Ympäris­tö­po­li­tiikan verkostoon perus­tetaan aluksi kolme vaikut­ta­ja­ryhmää: ilmasto- ja energia­po­li­tiikan ryhmä, kierto­ta­louden vaikut­ta­ja­ryhmä sekä Itämeri-vaikut­ta­ja­ryhmä. Lisäksi verkoston yhtey­dessä toimii Kokoo­muksen Luonnon­suo­je­lijat -ryhmä, jota johtaa kansan­edustaja Pertti Salolainen. Kaikkiin ryhmiin voi hakea jäseneksi tai puheen­joh­ta­jaksi 11.9. mennessä. Myös alkukesän haussa lähetetyt hakemukset huomioidaan valintoja tehdessä.

Uusia luotta­mus­hen­ki­löitä maaseu­tu­po­li­tiikkaa sekä työ- ja elinkei­no­po­li­tiikkaa tekemään

Puolue­hal­litus nimitti uusia jäseniä myös muihin vaikut­ta­ja­ryhmiin. Maaseudun monia­lay­rit­tä­jyys­ryhmän puheen­joh­ta­jaksi valittiin Heikki Autto, bio- ja metsä­ta­lous­ryhmän puheen­joh­ta­jaksi Marko Mäki-Hakola ja maatalouden hallinto ja säätely -ryhmän puheen­joh­ta­jaksi Janne SankeloTyö- ja elinkei­no­po­li­tiikan verkos­tossa toimivaan TKI- ja vienti­ryhmään nimettiin uusiksi jäseniksi Timo Hämäläinen, Mikko Kara, Seppo Saarinen ja Jenni Pajunen sekä työmark­ki­na­ryhmään Tuomo Luoma ja Leena Hoppania.

Lisätietoa verkos­toista ja vaikut­ta­ja­ryh­mistä.

 


Kokoomus.fi