Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Lisää teki­jöitä kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin

Lisää teki­jöitä kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den joukko täyden­tyi jälleen, kun puolue­hal­li­tus nimesi tiis­tain kokouk­ses­saan vaikut­ta­ja­ryh­mille puheen­joh­ta­jia ja jäse­niä. Nyt valit­tiin teki­jöitä erityi­sesti ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­siin ryhmiin. Ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set nimet­tiin kesä­kuun alussa.

Vaikut­ta­ja­ryh­mät ovat kokoo­muk­sen verkos­toissa toimi­via pienem­piä, aktii­vi­sia työryh­miä. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Vaikut­ta­ja­ryh­mät toimi­vat tiiviissä yhteis­työssä puolu­een johdon ja edus­kun­ta­ryh­män kanssa. 

Vaikut­ta­ja­ryh­mien jäse­net ovat kokoo­muk­sen luot­ta­mus­hen­ki­löitä ja heidät vali­taan hake­mus­ten perus­teella aktii­vis­ten kokoo­mus­lais­ten joukosta. Vaikut­ta­ja­ryh­mien kokoa­mi­sessa on pyritty huoleh­ti­maan moni­nai­suu­desta ja saamaan mukaan eri ikäi­siä, eri taus­tai­sia, eri suku­puolta ja ammat­ti­kun­tia edus­ta­via kokoo­mus­lai­sia maan­tie­teel­li­sesti mahdol­li­sim­man laajalta alueelta. Verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat ovat valmis­tel­leet esityk­set ryhmien kokoon­pa­noista puolue­hal­li­tuk­selle.

Katso puolue­hal­li­tuk­sen 21.6. nimeä­mät vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set tästä. Osa vali­tuista ei halun­nut nime­ään julkais­ta­van. Heille on ilmoi­tettu valin­nasta sähkö­pos­titse.

 

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content