Lisää tekijöitä kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ryhmiin – kokoomus.fi
MENU
Lisää tekijöitä kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ryhmiin

Lisää tekijöitä kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ryhmiin

Julkaistu: 22.06.2016 Ohjelmatyö

Kokoo­muksen luotta­mus­hen­ki­löiden joukko täydentyi jälleen, kun puolue­hal­litus nimesi tiistain kokouk­sessaan vaikut­ta­ja­ryh­mille puheen­joh­tajia ja jäseniä. Nyt valittiin tekijöitä erityi­sesti ulko- ja turval­li­suus­po­liit­tisiin ryhmiin. Ensim­mäiset vaikut­ta­ja­ryh­mä­läiset nimettiin kesäkuun alussa.

Vaikut­ta­ja­ryhmät ovat kokoo­muksen verkos­toissa toimivia pienempiä, aktii­visia työryhmiä. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolueen kantoja, tehdä uusia avauksia tai muutoin herättää yhteis­kun­nal­lista keskus­telua. Vaikut­ta­ja­ryhmät toimivat tiiviissä yhteis­työssä puolueen johdon ja eduskun­ta­ryhmän kanssa. 

Vaikut­ta­ja­ryhmien jäsenet ovat kokoo­muksen luotta­mus­hen­ki­löitä ja heidät valitaan hakemusten perus­teella aktii­visten kokoo­mus­laisten joukosta. Vaikut­ta­ja­ryhmien kokoa­mi­sessa on pyritty huoleh­timaan moninai­suu­desta ja saamaan mukaan eri ikäisiä, eri taustaisia, eri sukupuolta ja ammat­ti­kuntia edustavia kokoo­mus­laisia maantie­teel­li­sesti mahdol­li­simman laajalta alueelta. Verkos­tojen puheen­joh­tajat ovat valmis­telleet esitykset ryhmien kokoon­pa­noista puolue­hal­li­tuk­selle.

Katso puolue­hal­li­tuksen 21.6. nimeämät vaikut­ta­ja­ryh­mä­läiset tästä. Osa valituista ei halunnut nimeään julkais­tavan. Heille on ilmoi­tettu valin­nasta sähkö­pos­titse.

 

Lisätiedot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi


Kokoomus.fi