Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Lisää teki­jöitä kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin

Lisää teki­jöitä kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den joukko täyden­tyi jälleen, kun puolue­hal­li­tus nimesi tiis­tain kokouk­ses­saan vaikut­ta­ja­ryh­mille puheen­joh­ta­jia ja jäse­niä. Nyt valit­tiin teki­jöitä erityi­sesti ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­siin ryhmiin. Ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set nimet­tiin kesä­kuun alussa.

Vaikut­ta­ja­ryh­mät ovat kokoo­muk­sen verkos­toissa toimi­via pienem­piä, aktii­vi­sia työryh­miä. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Vaikut­ta­ja­ryh­mät toimi­vat tiiviissä yhteis­työssä puolu­een johdon ja edus­kun­ta­ryh­män kanssa. 

Vaikut­ta­ja­ryh­mien jäse­net ovat kokoo­muk­sen luot­ta­mus­hen­ki­löitä ja heidät vali­taan hake­mus­ten perus­teella aktii­vis­ten kokoo­mus­lais­ten joukosta. Vaikut­ta­ja­ryh­mien kokoa­mi­sessa on pyritty huoleh­ti­maan moni­nai­suu­desta ja saamaan mukaan eri ikäi­siä, eri taus­tai­sia, eri suku­puolta ja ammat­ti­kun­tia edus­ta­via kokoo­mus­lai­sia maan­tie­teel­li­sesti mahdol­li­sim­man laajalta alueelta. Verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat ovat valmis­tel­leet esityk­set ryhmien kokoon­pa­noista puolue­hal­li­tuk­selle.

Katso puolue­hal­li­tuk­sen 21.6. nimeä­mät vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set tästä. Osa vali­tuista ei halun­nut nime­ään julkais­ta­van. Heille on ilmoi­tettu valin­nasta sähkö­pos­titse.

 

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.8.2020

Vuoden 2020 puolue­ko­kous­aloit­teet ja aloi­te­vas­tauk­set on julkaistu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 17.8.2020 hyväk­sy­nyt viimei­set vastauk­set vuoden 2020 puolue­ko­kouk­selle jätet­tyi­hin aloit­tei­siin. Aloit­teita jätet­tiin määrä­ai­kaan mennessä kaik­ki­aan 179 kappa­letta.

5.6.2020

Uudis­tu­nei­den verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen aihea­lueita on uudis­tettu aiem­paa selkeäm­miksi. Ne vastaa­vat uudessa jaot­te­lussa pääsään­töi­sesti edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tarkoi­tuk­sena on ollut tuoda edus­kun­ta­ryh­mää lähem­mäs

6.2.2020

Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Kiitos keskus­te­luista Kuopio, nähdään taas! Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi viiden­nen kier­tue­päi­vän aamuna Kuopioon. Kuopiossa kier­tue­ta­pah­tu­man yhtey­dessä pidet­tiin tavoi­teoh­jel­ma­ti­lai­suus jonka aiheena oli