Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Lisää teki­jöitä kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin

Lisää teki­jöitä kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den joukko täyden­tyi jälleen, kun puolue­hal­li­tus nimesi tiis­tain kokouk­ses­saan vaikut­ta­ja­ryh­mille puheen­joh­ta­jia ja jäse­niä. Nyt valit­tiin teki­jöitä erityi­sesti ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­siin ryhmiin. Ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set nimet­tiin kesä­kuun alussa.

Vaikut­ta­ja­ryh­mät ovat kokoo­muk­sen verkos­toissa toimi­via pienem­piä, aktii­vi­sia työryh­miä. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Vaikut­ta­ja­ryh­mät toimi­vat tiiviissä yhteis­työssä puolu­een johdon ja edus­kun­ta­ryh­män kanssa. 

Vaikut­ta­ja­ryh­mien jäse­net ovat kokoo­muk­sen luot­ta­mus­hen­ki­löitä ja heidät vali­taan hake­mus­ten perus­teella aktii­vis­ten kokoo­mus­lais­ten joukosta. Vaikut­ta­ja­ryh­mien kokoa­mi­sessa on pyritty huoleh­ti­maan moni­nai­suu­desta ja saamaan mukaan eri ikäi­siä, eri taus­tai­sia, eri suku­puolta ja ammat­ti­kun­tia edus­ta­via kokoo­mus­lai­sia maan­tie­teel­li­sesti mahdol­li­sim­man laajalta alueelta. Verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat ovat valmis­tel­leet esityk­set ryhmien kokoon­pa­noista puolue­hal­li­tuk­selle.

Katso puolue­hal­li­tuk­sen 21.6. nimeä­mät vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set tästä. Osa vali­tuista ei halun­nut nime­ään julkais­ta­van. Heille on ilmoi­tettu valin­nasta sähkö­pos­titse.

 

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content