Kokoomus uudisti periaa­teoh­jel­mansa – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus uudisti periaa­teoh­jel­mansa

Kokoomus uudisti periaa­teoh­jel­mansa

Julkaistu: 10.06.2018 EU Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka Ympäristö

Kokoo­muksen puolue­kokous on hyväk­synyt puolu­eelle uuden periaa­teoh­jelman. Ohjelman otsikko on ”Avoin tulevai­suus­puolue, joka luottaa ihmiseen.”

Otsikossa tiivistyy ajatus ihmisestä kokoo­mus­laisen aatteen lähtö­kohtana ja päämääränä. Kokoomus määrit­telee itsensä puolu­eeksi, joka suhtautuu tulevai­suuteen myöntei­sesti. Kokoomus luottaa siihen, että ihmiset lähtö­koh­tai­sesti haluavat tehdä hyvää ja toimia oikein.

Ennen kaikkea uskomme ihmisen hyvyyteen, myötä­tuntoon ja empatiaan. Niiden pohjalta raken­tuvat hyvä elämä, hyvä Suomi ja hyvä maailma.

Uudessa periaa­teoh­jel­massa on ihmis­kes­keisen lähtö­kohdan ohella vahva painotus sivis­tyksen laajaan merki­tykseen sekä ympäris­töstä ja luonnosta huoleh­ti­miseen. Kokoomus tukee voimak­kaasti länsi­maista yhteis­kun­ta­jär­jes­tystä, johon kuuluvat muun muassa demokratia, vahva oikeus­valtio, markki­na­talous sekä ihmisoi­keuksien kunnioit­ta­minen. Ohjelma päättyy sanoihin: ”Ennen kaikkea uskomme ihmisen hyvyyteen, myötä­tuntoon ja empatiaan. Niiden pohjalta raken­tuvat hyvä elämä, hyvä Suomi ja hyvä maailma.”

Ohjelmaa on valmis­teltu täysin uuden­lai­sella tavalla. Lähes vuoden kestäneen maanlaa­juisen kiertueen yhtey­dessä on järjes­tetty avoimet keskus­te­lu­ti­lai­suudet kaikissa maakun­ta­kes­kuk­sissa ja suurim­missa kaupun­geissa. Kussakin tilai­suu­dessa on käsitelty jotain tiettyä arvoteemaa. Puhujina on ollut sekä kokoo­mus­laisia vaikut­tajia että ulkopuo­lisia asian­tun­ti­joita. Kokoomus on halunnut tehdä aatteel­lisen uudis­tuk­sensa vuoro­vai­ku­tuk­sessa ympäröivän yhteis­kunnan kanssa. Tilai­suuksiin on osallis­tunut muun muassa yliopis­tojen profes­so­reita ja tutki­joita sekä muita asian­tun­ti­joita. Myös muiden puolueiden edustajat ovat olleet terve­tul­leita haastamaan kokoo­mus­laisia arvokes­kus­te­luissa.

Uuden­laisia osallis­tu­mis­mah­dol­li­suuksia on käytetty laajasti. Periaa­teoh­jelman pohja­pa­pe­reita ovat olleet laati­massa puolueen ohjel­matyön verkostot, joihin kaikki kokoo­muksen jäsenet voivat vapaasti ilmoit­tautua mukaan. Lisäksi on toteu­tettu täysin avoin verkko­kysely, jonka kautta ohjel­ma­luon­nosta on päässyt kommen­toimaan ja siihen muuto­seh­do­tuksia tekemään kuka tahansa.

Lue tästä uusi periaa­teoh­jelma

Lisätiedot:

Antti Vesala, ohjel­ma­pääl­likköp. 050-3396814


Kokoomus.fi