Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tuloa tekemään kokoo­muk­sesta parempaa! – kokoomus.fi
MENU
Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tuloa tekemään kokoo­muk­sesta parempaa!

Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tuloa tekemään kokoo­muk­sesta parempaa!

Julkaistu: 19.08.2016 Programarbete

Kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ryh­missä pääset osallis­tumaan itseäsi kiinnos­tavan politiikan alan valmis­teluun, seuraamaan päätök­sen­tekoa läheltä ja vaikut­tamaan kokoo­muksen linjoihin. Ryhmiin haetaan sekä alansa kovimpia osaajia että sellai­siksi tähtääviä kokoo­mus­laisia. Puolue­hal­litus valitsee ryhmien jäsenet ja puheen­joh­tajat.

Verkosto taas on laajempi ryhmä, johon voi liittyä kuka tahansa aiheesta kiinnos­tunut ja kevyem­mästä vaikut­ta­mi­sesta innos­tunut kokoo­mus­lainen. Omat verkostosi pääset valit­semaan suoraan jäsen­si­vuilla, katso ohjeet täältä.

Hae mukaan talous­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmiin!

Talous­po­li­tiikan ryhmissä haetaan kunnian­hi­moisia ja rohkeita, mutta kuitenkin toteu­tet­ta­vissa olevia ratkaisuja aikamme talous­po­liit­tisiin haasteisiin. Lue vaikut­ta­ja­ryhmien kuvaukset ja hae mukaanViimeinen hakupäivä talous­po­li­tiikan ryhmiin on 30.8.

Sinustako ympäris­tö­ver­koston puheen­johtaja?

Kestävä kehitys, Itämeri, kierto­talous, ilmasto ja energia - kiinnos­taisiko kasvattaa kokoo­muk­sesta näiden teemojen ykkös­osaaja? Nyt haemme puolueen ympäris­tö­po­liit­ti­selle verkos­tolle kahta luotta­mus­toi­mista vetäjää, jotka toimivat puheen­joh­tajina yhdessä kansan­edus­tajan kanssa. Kokoo­mus­polkusi voi olla pitkä tai lyhyt - tärkeintä on halu tehdä kokoo­mus­lai­sesta ympäris­tö­po­li­tii­kasta parempaa sekä kyky organi­soida uutta toimintaa ja johtaa vapaa­eh­toisia toimi­joita. Kerro kiinnos­tuk­sestasi viimeistään 26.8. ohjel­ma­pääl­li­kölle: anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Puolue­hal­litus valitsee puheen­joh­tajat hakijoiden joukosta.

Vielä ehdit hakea maaseutu- ja kirkko­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmiin

Haku maaseu­tu­ver­koston (valtuus­kunnan) alaisiin vaikut­ta­ja­ryhmiin sekä kirkko­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmään on auki vielä maanan­taina 22.8.

Maaseudun monia­lay­rit­tä­jyyden vaikut­ta­ja­ryhmä
Bio- ja metsä­ta­louden vaikut­ta­ja­ryhmä
Maaseu­tu­po­li­tiikan hallinto & sääntely -vaikut­ta­ja­ryhmä
Kirkko­asioiden vaikut­ta­ja­ryhmä


Kokoomus.fi