Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tu­loa teke­mään kokoo­muk­sesta parem­paa!

Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tu­loa teke­mään kokoo­muk­sesta parem­paa!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­missä pääset osal­lis­tu­maan itseäsi kiin­nos­ta­van poli­tii­kan alan valmis­te­luun, seuraa­maan päätök­sen­te­koa läheltä ja vaikut­ta­maan kokoo­muk­sen linjoi­hin. Ryhmiin haetaan sekä alansa kovim­pia osaa­jia että sellai­siksi tähtää­viä kokoo­mus­lai­sia. Puolue­hal­li­tus valit­see ryhmien jäse­net ja puheen­joh­ta­jat.

Verkosto taas on laajempi ryhmä, johon voi liit­tyä kuka tahansa aiheesta kiin­nos­tu­nut ja kevyem­mästä vaikut­ta­mi­sesta innos­tu­nut kokoo­mus­lai­nen. Omat verkos­tosi pääset valit­se­maan suoraan jäsen­si­vuilla, katso ohjeet täältä.

Hae mukaan talous­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryh­miin!

Talous­po­li­tii­kan ryhmissä haetaan kunnian­hi­moi­sia ja rohkeita, mutta kuiten­kin toteu­tet­ta­vissa olevia ratkai­suja aikamme talous­po­liit­ti­siin haas­tei­siin. Lue vaikut­ta­ja­ryh­mien kuvauk­set ja hae mukaan! Viimei­nen haku­päivä talous­po­li­tii­kan ryhmiin on 30.8.

Sinus­tako ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja?

Kestävä kehi­tys, Itämeri, kier­to­ta­lous, ilmasto ja ener­gia - kiin­nos­tai­siko kasvat­taa kokoo­muk­sesta näiden teemo­jen ykkös­osaaja? Nyt haemme puolu­een ympä­ris­tö­po­liit­ti­selle verkos­tolle kahta luot­ta­mus­toi­mista vetä­jää, jotka toimi­vat puheen­joh­ta­jina yhdessä kansan­edus­ta­jan kanssa. Kokoo­mus­pol­kusi voi olla pitkä tai lyhyt - tärkeintä on halu tehdä kokoo­mus­lai­sesta ympä­ris­tö­po­li­tii­kasta parem­paa sekä kyky orga­ni­soida uutta toimin­taa ja johtaa vapaa­eh­toi­sia toimi­joita. Kerro kiin­nos­tuk­ses­tasi viimeis­tään 26.8. ohjel­ma­pääl­li­kölle: anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Puolue­hal­li­tus valit­see puheen­joh­ta­jat haki­joi­den joukosta.

Vielä ehdit hakea maaseutu- ja kirk­ko­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryh­miin

Haku maaseu­tu­ver­kos­ton (valtuus­kun­nan) alai­siin vaikut­ta­ja­ryh­miin sekä kirk­ko­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryh­mään on auki vielä maanan­taina 22.8.

Maaseu­dun monia­lay­rit­tä­jyy­den vaikut­ta­ja­ryhmä
Bio- ja metsä­ta­lou­den vaikut­ta­ja­ryhmä
Maaseu­tu­po­li­tii­kan hallinto & sään­tely -vaikut­ta­ja­ryhmä
Kirk­ko­asioi­den vaikut­ta­ja­ryhmä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content