Ohjelmatyö

27.6.2018

Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Minun kirk­koni on meitä jokaista varten Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018 Tästä vaali­si­vulle   Tästä vaali­ma­te­ri­aa­lei­hin Minun kirk­koni toimii yhtei­sön raken­ta­jana Kokoo­mus

15.6.2018

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

Tiedote puolue­hal­li­tuk­sen päätök­sistä Puolue­hal­li­tus on puolue­ko­kous­vii­kon­lop­puna pitä­mäs­sään kokouk­sessa nimen­nyt Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen tehtä­vänä on toimek­sian­toi­hin perus­tuen

10.6.2018

Kokoo­mus uudisti peri­aa­teoh­jel­mansa

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on hyväk­sy­nyt puolu­eelle uuden peri­aa­teoh­jel­man. Ohjel­man otsikko on ”Avoin tule­vai­suus­puo­lue, joka luot­taa ihmi­seen.” Otsi­kossa tiivis­tyy ajatus ihmi­sestä kokoo­mus­lai­sen

19.4.2018

Haku verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien vastuu­teh­tä­viin

Tule mukaan uudis­ta­maan Suomea kokoo­mus­lai­selta arvo­poh­jalta Verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien puheen­joh­ta­jien ja sihtee­rei­den tehtä­vät kaudelle 2018-2020 ovat haet­ta­vina. Kokoo­muk­sella on 11

19.3.2018

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

”Mitä­hän minis­teri tarkoitti anta­mas­saan haas­tat­te­lussa sillä, että noin miljoona suoma­laista pitäisi uudel­leen koulut­taa? Ketä uudel­leen koulut­ta­mi­nen tarkoit­taa ja miten se

17.11.2017

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 – yläta­solta jalkau­tuk­seen pika­mars­silla

Kokoo­muk­sen sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön julkis­tama korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 julkais­tiin muutama viikko sitten ja sitä on

20.6.2017

Petteri Orpo: kokoo­mus­lai­suu­teen kuuluu ihmis­ten väli­nen tasa-arvo

Puheen­joh­taja Orpon puhe peri­aa­teoh­jel­ma­se­mi­naa­rissa Hyvät kuuli­jat, mikä olisi hienompi tapa suun­nata kohti juhan­nusta kuin kokoon­tua tänne Helsin­kiin puhu­maan arvoista ja aatteesta?

10.3.2017

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit julkai­si­vat kasvuoh­jel­man: Suomi tarvit­see joukon rohkeita uudis­tuk­sia

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä julkaisi perjan­taina laajan kasvuoh­jel­man, jossa he käyvät läpi näke­myk­si­ään maail­man muutok­sesta ja Suomen tule­van menes­tyk­sen eväistä. Ohjel­ma­pa­peri tähtää

29.8.2016

Saara-Sofia Sirén kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­ta­jaksi

Puolue­hal­li­tus on valin­nut kansan­edus­taja Saara-Sofia Siré­nin kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen verkos­ton puheen­joh­ta­jaksi yhdessä Chris­tof­fer Wiikin ja Lauri Kopo­sen kanssa. Verkos­ton sihtee­riksi valit­tiin

19.8.2016

Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tu­loa teke­mään kokoo­muk­sesta parem­paa!

Kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­missä pääset osal­lis­tu­maan itseäsi kiin­nos­ta­van poli­tii­kan alan valmis­te­luun, seuraa­maan päätök­sen­te­koa läheltä ja vaikut­ta­maan kokoo­muk­sen linjoi­hin. Ryhmiin haetaan sekä alansa