Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Julkaistu: 06.02.2020

Kiitos keskus­te­luista Kuopio, nähdään taas!

Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi viiden­nen kier­tue­päi­vän aamuna Kuopioon. Kuopiossa kier­tue­ta­pah­tu­man yhtey­dessä pidet­tiin tavoi­teoh­jel­ma­ti­lai­suus jonka aiheena oli “Ikään­tyvä väestö, laskeva synty­vyys – millai­nen tule­vai­suus?”. Tavoi­teoh­jel­maa valmis­tel­laan nyt keväällä hyväk­syt­tä­väksi kesän 2020 puolue­ko­kouk­sessa Porissa.

Tilai­suu­den alun lähes­tyessä paikal­li­set aktii­vit huoma­si­vat, että isoon väki­mää­rään varau­tu­mi­nen ei riit­tä­nyt – tuoleja piti hakea lisää. Kokoo­muk­sen Savo-Karja­lan järjes­tö­koor­di­naat­tori Ville Blom kuvaili tilan­netta tuoreel­taan: “Kyllä­hän se yllätti, että tuolit loppui­vat kesken. Lisää­kin haet­tiin, vaan loppui­vat ne lisä­tuo­lit­kin. Tästä huoli­matta keskus­te­lua riitti ja olisi riit­tä­nyt pidem­mäk­si­kin aikaa. Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa jäse­niä.”

Ylei­söstä muis­tu­tet­tiin, että senio­reista ei pidä puhua ongel­mana. He ovat aktii­vi­sia kansa­lai­sia ja yhtei­sö­jensä kanta­via voimia, harras­tus- ja vapaa­eh­tois­toi­min­nan pyörit­täjä sekä suuri kulut­taja-, äänes­täjä- ja vaikut­ta­ja­joukko.

Kuopiossa paikalla olivat puolu­een puheen­joh­taja Petteri Orpo ja kansan­edus­ta­jat Jukka Kopra, Markku Eestilä, Marko Kilpi, Kai Mykkä­nen, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sekä kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja Matias Pajula.

Puolue­johto ja kansan­edus­ta­jat kier­si­vät yhteensä 22 paik­ka­kun­taa viikon sisällä.

Pysäh­dyk­siä oli Kemi­jär­vellä, Rova­nie­mellä, Kemissä, Oulussa, Kokko­lassa, Vaasassa, Seinä­joella, Porissa, Turussa, Jyväs­ky­lässä, Mikke­lissä, Lahdessa, Kouvo­lassa, Lappeen­ran­nassa, Joen­suussa, Kuopiossa, Kajaa­nissa, Tampe­reella, Hämeen­lin­nassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsin­gissä. Kuopion ja Oulun kier­tue­ta­pah­tu­mien yhtey­dessä järjes­tet­tiin kesän 2020 puolue­ko­kouk­seen tehtä­vän tavoi­teoh­jel­man julki­nen keskus­te­lu­ti­lai­suus.

Kier­tu­eella oli mukana myös pöytä­lätkä ja kuten mainok­sis­sa­kin luvat­tiin, nyt oli mahdol­li­suus haas­taa kansan­edus­taja joko poli­tii­kassa tai pöytä­lät­kässä!

Kiitos keskus­te­luista Kuopio, nähdään taas!