Ihmisiä koolla
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Uudistuneiden verkostojen puheenjohtajat valittu

Uudis­tu­nei­den verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen aihea­lueita on uudis­tettu aiem­paa selkeäm­miksi. Ne vastaa­vat uudessa jaot­te­lussa pääsään­töi­sesti edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tarkoi­tuk­sena on ollut tuoda edus­kun­ta­ryh­mää lähem­mäs verkos­to­jen jäse­niä, madal­taa yhtey­den­pi­don kynnystä ja vahvis­taa siten tiedon­kul­kua sekä toimin­nan avoi­muutta.

Puolue­hal­li­tus on 5.6.2020 valin­nut uudis­te­tuille verkos­toille puheen­joh­ta­jat alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle. Kussa­kin verkos­tossa on kaksi puheen­joh­ta­jaa, joista toinen on kansan­edus­taja ja toinen avoi­mella haulla puolu­een aktii­vien keskuu­desta valittu verkos­ton aihea­lu­ee­seen pereh­ty­nyt henkilö. Tästä poik­keuk­sena on Toimin­ta­foo­rumi, joka keskit­tyy puolue­toi­min­nan uuden­lais­ten tapo­jen kehit­tä­mi­seen. Verkos­to­jen jäse­niksi pääsy on puolu­een jäse­nille avointa, eikä siihen ole mitään eril­listä haku­me­net­te­lyä.

Valit­tu­jen puheen­joh­ta­jien nimet:

Verkosto PJ (kansan­edus­taja) Puheen­joh­taja
Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto Sinuhe Wallin­heimo Miia Lindell
Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto Pia Kauma Anssi Enne­vaara
Eurooppa-verkosto Ville Kaunisto Janika Taka­talo
Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto Mia Laiho Sari Raas­sina
Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto Anna-Kaisa Ikonen Sari Rautio
Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto Matias Mart­ti­nen Alvar Euro
Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto Janne Sankelo Tiina Perho
Oikeus­po­li­tii­kan verkosto Pihla Keto-Huovi­nen Jere­mias Nurmela
Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto Ilkka Kanerva Hannu Sipilä
Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto Jukka Kopra Veli-Pekka Nurmi
Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto Sari Multala Kirsi Siira
Talous­po­li­tii­kan verkosto Juhana Vartiai­nen Petri Olki­nuora
Työelä­mä­ver­kosto Mari-Leena Talvi­tie Veikka-Petteri Kuusisto
Ulko­po­li­tii­kan verkosto Sofia Vikman Lauri Tierala
Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto Saara-Sofia Siren Martti Esala
Senio­ri­foo­rumi Sari Sarko­maa Helena Pesola
Toimin­ta­foo­rumi (--) Jenni Vartiai­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

20.8.2020

Vuoden 2020 puolue­ko­kous­aloit­teet ja aloi­te­vas­tauk­set on julkaistu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 17.8.2020 hyväk­sy­nyt viimei­set vastauk­set vuoden 2020 puolue­ko­kouk­selle jätet­tyi­hin aloit­tei­siin. Aloit­teita jätet­tiin määrä­ai­kaan mennessä kaik­ki­aan 179 kappa­letta.

6.2.2020

Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Kiitos keskus­te­luista Kuopio, nähdään taas! Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi viiden­nen kier­tue­päi­vän aamuna Kuopioon. Kuopiossa kier­tue­ta­pah­tu­man yhtey­dessä pidet­tiin tavoi­teoh­jel­ma­ti­lai­suus jonka aiheena oli