Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Ihmisiä koolla
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Uudis­tu­nei­den verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Uudis­tu­nei­den verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen aihea­lueita on uudis­tettu aiem­paa selkeäm­miksi. Ne vastaa­vat uudessa jaot­te­lussa pääsään­töi­sesti edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tarkoi­tuk­sena on ollut tuoda edus­kun­ta­ryh­mää lähem­mäs verkos­to­jen jäse­niä, madal­taa yhtey­den­pi­don kynnystä ja vahvis­taa siten tiedon­kul­kua sekä toimin­nan avoi­muutta.

Puolue­hal­li­tus on 5.6.2020 valin­nut uudis­te­tuille verkos­toille puheen­joh­ta­jat alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle. Kussa­kin verkos­tossa on kaksi puheen­joh­ta­jaa, joista toinen on kansan­edus­taja ja toinen avoi­mella haulla puolu­een aktii­vien keskuu­desta valittu verkos­ton aihea­lu­ee­seen pereh­ty­nyt henkilö. Tästä poik­keuk­sena on Toimin­ta­foo­rumi, joka keskit­tyy puolue­toi­min­nan uuden­lais­ten tapo­jen kehit­tä­mi­seen. Verkos­to­jen jäse­niksi pääsy on puolu­een jäse­nille avointa, eikä siihen ole mitään eril­listä haku­me­net­te­lyä.

Valit­tu­jen puheen­joh­ta­jien nimet:

Verkosto PJ (kansan­edus­taja) Puheen­joh­taja
Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto Sinuhe Wallin­heimo Miia Lindell
Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto Pia Kauma Anssi Enne­vaara
Eurooppa-verkosto Ville Kaunisto Janika Taka­talo
Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto Mia Laiho Sari Raas­sina
Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto Anna-Kaisa Ikonen Sari Rautio
Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto Matias Mart­ti­nen Alvar Euro
Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto Janne Sankelo Tiina Perho
Oikeus­po­li­tii­kan verkosto Pihla Keto-Huovi­nen Jere­mias Nurmela
Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto Ilkka Kanerva Hannu Sipilä
Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto Jukka Kopra Veli-Pekka Nurmi
Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto Sari Multala Kirsi Siira
Talous­po­li­tii­kan verkosto Juhana Vartiai­nen Petri Olki­nuora
Työelä­mä­ver­kosto Mari-Leena Talvi­tie Veikka-Petteri Kuusisto
Ulko­po­li­tii­kan verkosto Sofia Vikman Lauri Tierala
Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto Saara-Sofia Siren Martti Esala
Senio­ri­foo­rumi Sari Sarko­maa Helena Pesola
Toimin­ta­foo­rumi (--) Jenni Vartiai­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content