Ihmisiä koolla
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Uudistuneiden verkostojen puheenjohtajat valittu

Uudis­tu­nei­den verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen aihea­lueita on uudis­tettu aiem­paa selkeäm­miksi. Ne vastaa­vat uudessa jaot­te­lussa pääsään­töi­sesti edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tarkoi­tuk­sena on ollut tuoda edus­kun­ta­ryh­mää lähem­mäs verkos­to­jen jäse­niä, madal­taa yhtey­den­pi­don kynnystä ja vahvis­taa siten tiedon­kul­kua sekä toimin­nan avoi­muutta.

Puolue­hal­li­tus on 5.6.2020 valin­nut uudis­te­tuille verkos­toille puheen­joh­ta­jat alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle. Kussa­kin verkos­tossa on kaksi puheen­joh­ta­jaa, joista toinen on kansan­edus­taja ja toinen avoi­mella haulla puolu­een aktii­vien keskuu­desta valittu verkos­ton aihea­lu­ee­seen pereh­ty­nyt henkilö. Tästä poik­keuk­sena on Toimin­ta­foo­rumi, joka keskit­tyy puolue­toi­min­nan uuden­lais­ten tapo­jen kehit­tä­mi­seen. Verkos­to­jen jäse­niksi pääsy on puolu­een jäse­nille avointa, eikä siihen ole mitään eril­listä haku­me­net­te­lyä.

Valit­tu­jen puheen­joh­ta­jien nimet:

VerkostoPJ (kansan­edus­taja)Puheen­joh­taja
Digi- ja tule­vai­suus­ver­kostoSinuhe Wallin­heimoMiia Lindell
Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkostoPia KaumaAnssi Enne­vaara
Eurooppa-verkostoVille KaunistoJanika Taka­talo
Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkostoMia LaihoSari Raas­sina
Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkostoAnna-Kaisa IkonenSari Rautio
Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkostoMatias Mart­ti­nenAlvar Euro
Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkostoJanne SankeloTiina Perho
Oikeus­po­li­tii­kan verkostoPihla Keto-Huovi­nenJere­mias Nurmela
Puolus­tus­po­li­tii­kan verkostoIlkka KanervaHannu Sipilä
Sisäi­sen turval­li­suu­den verkostoJukka KopraVeli-Pekka Nurmi
Sivis­tys­po­li­tii­kan verkostoSari MultalaKirsi Siira
Talous­po­li­tii­kan verkostoJuhana Vartiai­nenPetri Olki­nuora
Työelä­mä­ver­kostoMari-Leena Talvi­tieVeikka-Petteri Kuusisto
Ulko­po­li­tii­kan verkostoSofia VikmanLauri Tierala
Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkostoSaara-Sofia SirenMartti Esala
Senio­ri­foo­rumiSari Sarko­maaHelena Pesola
Toimin­ta­foo­rumi(--)Jenni Vartiai­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.8.2020

Vuoden 2020 puolue­ko­kous­aloit­teet ja aloi­te­vas­tauk­set on julkaistu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 17.8.2020 hyväk­sy­nyt viimei­set vastauk­set vuoden 2020 puolue­ko­kouk­selle jätet­tyi­hin aloit­tei­siin. Aloit­teita jätet­tiin määrä­ai­kaan mennessä kaik­ki­aan 179 kappa­letta.

6.2.2020

Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Kiitos keskus­te­luista Kuopio, nähdään taas! Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi viiden­nen kier­tue­päi­vän aamuna Kuopioon. Kuopiossa kier­tue­ta­pah­tu­man yhtey­dessä pidet­tiin tavoi­teoh­jel­ma­ti­lai­suus jonka aiheena oli

4.2.2020

Kokoo­mus­ryh­män tervei­set Oulussa: “Turval­li­suus on jokai­sen oikeus”

Kiitos keskus­te­luista Oulu, nähdään taas! Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi keski­viik­kona 29. tammi­kuuta ensim­mäi­senä kier­tue­päi­vänä Kemi­jär­ven, Rova­nie­men ja Kemin jälkeen Ouluun. Kier­tu­een