Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

Julkaistu:

Nyt sinulla on mahdol­li­suus vaikut­taa kokoo­muk­sen poliit­ti­siin kantoi­hin.

Olet terve­tul­lut tavoi­teoh­jel­ma­työn kaikille avoi­miin tilai­suuk­siin! Jokai­sella tapah­tu­malla on oma teema jota kulloin­kin käsi­tel­lään ja jonka ympä­rille sen ohjelma raken­tuu. Näitä tilai­suuk­sia käyte­tään osana puolue­ko­kouk­selle kesällä 2020 esitet­tä­vän tavoi­teoh­jel­man muodos­ta­mi­sessa. Terve­tu­loa!

Tule­vat tilai­suu­det:

Tampere 21.1.

Miten sivis­tys ja tiede pelas­ta­vat maail­man? Tule, puhu­taan!

Aika: 21.1.2020 klo 18.00–20.00
Paikka: Tampere, Pantin audi­to­rio, Puutar­ha­katu 11 (käynti sisä­pi­han kautta)

Tampe­reella puhu­taan tieteestä ja sen merki­tyk­sestä kaiken kokois­ten ongel­mien ratkai­se­mi­sessa. Mukana keskus­te­le­massa profes­so­rit Seppo Park­kila ja Heli Harri­kari, dosentti Jaana Parviai­nen sekä Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa, Anna-Kaisa Ikonen, Arto Sato­nen, Sofia Vikman ja Paula Risikko.

Helsinki 28.1.

Mikä on suoma­lai­sen työn tule­vai­suus? Tule, puhu­taan!

Aika: 28.1. klo 17.00–18.30
Paikka: Helsin­gin keskus­tassa, tarken­tuu myöhem­min

Työn muutos viime vuosina on ollut nopeaa, eikä muutok­sen vauhti ole hidas­tu­massa. Suomessa on totuttu ajat­te­le­maan, että ahkera työn­teko on keino oman toimeen­tu­lon hank­ki­mi­seen ja talou­del­li­sesti kestä­vän yhteis­kun­nan yllä­pi­tä­mi­seen. Mutta riit­tääkö tule­vai­suu­dessa pelkkä ahke­ruus? Miten digi­ta­li­saa­tio muut­taa yhteis­kun­taa ja työelä­mää, ja miten sen haas­teet voidaan kään­tää mahdol­li­suuk­siksi? Onko suoma­lai­sella työllä tule­vai­suutta, ja millai­nen tämä tule­vai­suus on?

Tule keskus­te­le­maan ja kuun­te­le­maan.

Tilai­suus on Helsin­gissä 28.1.2020 klo 17.00–18.30. Mukana muun muassa puheen­joh­taja Petteri Orpo, kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa ja Sanni Grahn-Laaso­nen sekä puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko ja MEP Henna Virk­ku­nen. Asian­tun­ti­joina paikalla haas­ta­massa Sitran Markus Kalliola sekä Keskus­kaup­pa­ka­ma­rin Juho Romak­ka­niemi.

Oulu 29.1.

Millai­nen on tule­vai­suu­den turval­li­nen Suomi? Tule, puhu­taan!

Aika ja ohjelma tarken­tuu.

Kuopio 2.2.

Kasvava senio­ri­väestö, vähe­nevä synty­vyys – millai­nen tule­vai­suus? Tule, puhu­taan!

Aika: 2.2. klo 13.15
Paikka: Kuopio, Hotelli Puijon­sarvi.

Ikära­ken­teen muutos kuuluu suoma­lai­sen yhteis­kun­nan merkit­tä­vim­piin haas­tei­siin. Yhä suurempi osa suoma­lai­sista on tule­vai­suu­dessa työuransa jo tehneitä senio­reita, ja toisaalta uudet synty­vät ikäluo­kat ovat histo­rial­li­sen pieniä. Mitä tämä tarkoit­taa Suomen, eri aluei­den ja ihmis­ten näkö­kul­masta?

Tästä aiheesta keskus­tel­laan Kuopiossa (Hotelli Puijon­sarvi, Minna Cant­hin katu 16) helmi­kuun 2. päivänä klo 13.15. Ulko­puo­li­sina asian­tun­ti­joina näkö­kul­mia avaa­vat maakun­ta­joh­taja Marko Korho­nen sekä tutki­ja­toh­tori, VTT Elisa Tiili­kai­nen.

Mukana on myös laaja joukko kokoo­muk­sen johtoa ja muita edus­ta­jia puheen­joh­taja Petteri Orpon johdolla: Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Markku Eestilä, Marko Kilpi sekä edus­kun­ta­ryh­män pj. Kai Mykkä­nen ja kokoo­muk­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja Sari Raas­sina.

Turku 4.2.

Miten yhdis­te­tään hyvin­vointi ja ilmas­to­vas­tuu? Tule, puhu­taan!

Aika: 4.2. klo 17.30–19.30
Paikka: Aboa Vetus & Ars Novan Factory-sali, Itäi­nen ranta­katu 4–6, Turku

Miten yhdis­te­tään hyvin­vointi ja ilmas­to­vas­tuu? Tule, puhu­taan!

Tavoi­teoh­jel­maa suun­ni­tel­laan Turussa 4.2. Aboa Vetus & Ars Novan Factory-salissa klo 17.30–19.30 (Itäi­nen ranta­katu 4-6, 20100 Turku), terve­tu­loa! Tilai­suu­den alussa kahvi­tar­joilu.

Mukana tilai­suu­dessa Saara-Sofia Sirén ja Oras Tynk­ky­nen.

Ilmoit­taudu Turun tilai­suu­teen tästä

Ehdota tavoi­teoh­jel­ma­kir­jausta!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.8.2021

Vastuut­to­man talou­den­pi­don myyjänä ovat dema­rit, osta­jana keskusta – ja maksa­jana sinä

Hyvät kuuli­jat, kun Sipi­län halli­tus vuonna 2015 aloitti työnsä, Suomen talous oli epäta­sa­pai­nossa. Kevään 2015 vaali­kes­kus­te­lu­jen tärkein teema oli se,

19.8.2021

Työvoima liik­keelle – Kokoo­muk­sen 15 keinoa työvoi­ma­pu­lan helpot­ta­mi­seksi

Suomessa on käyn­nissä talou­den kasvu­py­räh­dys. Koro­nan jälkei­sessä noususuh­dan­teessa Suomen talou­den raken­teel­li­set ongel­mat tule­vat esiin. Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toissa ja kunta­ko­kei­luissa oli

30.7.2021

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle Tiedote 23.7.2021 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­­muutto- ja eten­kin