Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

Julkaistu:

Nyt sinulla on mahdol­li­suus vaikut­taa kokoo­muk­sen poliit­ti­siin kantoi­hin.

Olet terve­tul­lut tavoi­teoh­jel­ma­työn kaikille avoi­miin tilai­suuk­siin! Jokai­sella tapah­tu­malla on oma teema jota kulloin­kin käsi­tel­lään ja jonka ympä­rille sen ohjelma raken­tuu. Näitä tilai­suuk­sia käyte­tään osana puolue­ko­kouk­selle kesällä 2020 esitet­tä­vän tavoi­teoh­jel­man muodos­ta­mi­sessa. Terve­tu­loa!

Tule­vat tilai­suu­det:

Tampere 21.1.

Miten sivis­tys ja tiede pelas­ta­vat maail­man? Tule, puhu­taan!

Aika: 21.1.2020 klo 18.00–20.00
Paikka: Tampere, Pantin audi­to­rio, Puutar­ha­katu 11 (käynti sisä­pi­han kautta)

Tampe­reella puhu­taan tieteestä ja sen merki­tyk­sestä kaiken kokois­ten ongel­mien ratkai­se­mi­sessa. Mukana keskus­te­le­massa profes­so­rit Seppo Park­kila ja Heli Harri­kari, dosentti Jaana Parviai­nen sekä Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa, Anna-Kaisa Ikonen, Arto Sato­nen, Sofia Vikman ja Paula Risikko.

Helsinki 28.1.

Mikä on suoma­lai­sen työn tule­vai­suus? Tule, puhu­taan!

Aika: 28.1. klo 17.00–18.30
Paikka: Helsin­gin keskus­tassa, tarken­tuu myöhem­min

Työn muutos viime vuosina on ollut nopeaa, eikä muutok­sen vauhti ole hidas­tu­massa. Suomessa on totuttu ajat­te­le­maan, että ahkera työn­teko on keino oman toimeen­tu­lon hank­ki­mi­seen ja talou­del­li­sesti kestä­vän yhteis­kun­nan yllä­pi­tä­mi­seen. Mutta riit­tääkö tule­vai­suu­dessa pelkkä ahke­ruus? Miten digi­ta­li­saa­tio muut­taa yhteis­kun­taa ja työelä­mää, ja miten sen haas­teet voidaan kään­tää mahdol­li­suuk­siksi? Onko suoma­lai­sella työllä tule­vai­suutta, ja millai­nen tämä tule­vai­suus on?

Tule keskus­te­le­maan ja kuun­te­le­maan.

Tilai­suus on Helsin­gissä 28.1.2020 klo 17.00–18.30. Mukana muun muassa puheen­joh­taja Petteri Orpo, kansan­edus­ta­jat Sari Sarko­maa ja Sanni Grahn-Laaso­nen sekä puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko ja MEP Henna Virk­ku­nen. Asian­tun­ti­joina paikalla haas­ta­massa Sitran Markus Kalliola sekä Keskus­kaup­pa­ka­ma­rin Juho Romak­ka­niemi.

Oulu 29.1.

Millai­nen on tule­vai­suu­den turval­li­nen Suomi? Tule, puhu­taan!

Aika ja ohjelma tarken­tuu.

Kuopio 2.2.

Kasvava senio­ri­väestö, vähe­nevä synty­vyys – millai­nen tule­vai­suus? Tule, puhu­taan!

Aika: 2.2. klo 13.15
Paikka: Kuopio, Hotelli Puijon­sarvi.

Ikära­ken­teen muutos kuuluu suoma­lai­sen yhteis­kun­nan merkit­tä­vim­piin haas­tei­siin. Yhä suurempi osa suoma­lai­sista on tule­vai­suu­dessa työuransa jo tehneitä senio­reita, ja toisaalta uudet synty­vät ikäluo­kat ovat histo­rial­li­sen pieniä. Mitä tämä tarkoit­taa Suomen, eri aluei­den ja ihmis­ten näkö­kul­masta?

Tästä aiheesta keskus­tel­laan Kuopiossa (Hotelli Puijon­sarvi, Minna Cant­hin katu 16) helmi­kuun 2. päivänä klo 13.15. Ulko­puo­li­sina asian­tun­ti­joina näkö­kul­mia avaa­vat maakun­ta­joh­taja Marko Korho­nen sekä tutki­ja­toh­tori, VTT Elisa Tiili­kai­nen.

Mukana on myös laaja joukko kokoo­muk­sen johtoa ja muita edus­ta­jia puheen­joh­taja Petteri Orpon johdolla: Jukka Kopra, Kris­tiina Kokko, Markku Eestilä, Marko Kilpi sekä edus­kun­ta­ryh­män pj. Kai Mykkä­nen ja kokoo­muk­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja Sari Raas­sina.

Turku 4.2.

Miten yhdis­te­tään hyvin­vointi ja ilmas­to­vas­tuu? Tule, puhu­taan!

Aika: 4.2. klo 17.30–19.30
Paikka: Aboa Vetus & Ars Novan Factory-sali, Itäi­nen ranta­katu 4–6, Turku

Miten yhdis­te­tään hyvin­vointi ja ilmas­to­vas­tuu? Tule, puhu­taan!

Tavoi­teoh­jel­maa suun­ni­tel­laan Turussa 4.2. Aboa Vetus & Ars Novan Factory-salissa klo 17.30–19.30 (Itäi­nen ranta­katu 4-6, 20100 Turku), terve­tu­loa! Tilai­suu­den alussa kahvi­tar­joilu.

Mukana tilai­suu­dessa Saara-Sofia Sirén ja Oras Tynk­ky­nen.

Ilmoit­taudu Turun tilai­suu­teen tästä

Ehdota tavoi­teoh­jel­ma­kir­jausta!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content