Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

Julkaistu: 15.06.2018

Tiedote puolue­hal­li­tuk­sen päätök­sistä

Puolue­hal­li­tus on puolue­ko­kous­vii­kon­lop­puna pitä­mäs­sään kokouk­sessa nimen­nyt Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit.

Verkos­to­jen tehtä­vänä on toimek­sian­toi­hin perus­tuen sekä oma-aloit­tei­sesti valmis­tella puolu­eelle ehdo­tuk­sia keskus­te­lu­na­vauk­siksi ja kanna­no­toiksi ja laatia fakta­muis­tioita päätök­sen­teon tueksi. Ne myös järjes­tä­vät keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia, semi­naa­reja ja vierai­luja sekä muita tapah­tu­mia tehtä­vä­alu­eensa aihei­siin liit­tyen.

Kuka tahansa Kokoo­muk­sen jäsen voi ilmoit­tau­tua mukaan verkos­toi­hin. Tämä tapah­tuu kirjau­tu­malla omille jäsen­si­vuille ja valit­se­malla sieltä ne verkos­tot, joissa haluaa olla mukana.

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt alka­valla kaksi­vuo­tis­kau­della ovat:

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Sari Multala
Puheen­joh­taja: Heli Harri­kari (UUSI)
Puheen­joh­taja: Juho Kärk­käi­nen (UUSI)
Sihteeri: Santeri Lohi (UUSI)

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Mia Laiho
Puheen­joh­taja: Piia Kurki
Puheen­joh­taja: Pia Hytö­nen (UUSI)
Sihteeri: Joel Kontiai­nen

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Ilkka Kanerva
Puheen­joh­taja: Matti Niska­nen
Sihteeri: Tuomas Aho (UUSI)

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Saara-Sofia Sirén
Puheen­joh­taja: Maija Uusi-Oukari
Puheen­joh­taja: Samuel Tamme­kann (UUSI)
Sihteeri: Santeri Vuori (UUSI)

Talous­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Jussi Koski­nen
Puheen­joh­taja: Harri Jaskari
Puheen­joh­taja: Ari Marto­nen
Sihteeri: Sakari Pääkkö

Elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Eero Suutari
Puheen­joh­taja: Tuomas Telkkä
Puheen­joh­taja: Nico Silta­nen (UUSI)
Sihteeri: Maijas­tiina Arvola (UUSI)

Työelä­mä­ver­kosto

Puheen­joh­taja: Juhana Vartiai­nen
Puheen­joh­taja: Jaana Meklin
Puheen­joh­taja: Jaana Laiti­nen-Pesola
Sihteeri: Mika Haap­saari

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Jaana Pelko­nen
Puheen­joh­taja: Sari Rautio (UUSI)
Sihteeri: Eelis Loik­ka­nen (UUSI)

Maaseu­tu­val­tuus­kunta (maaseu­tu­po­li­tii­kan verkos­tona)

Puheen­joh­taja: Janne Sankelo
Vara­pu­heen­joh­taja: Heikki Autto
Vara­pu­heen­joh­taja: Marko Mäki-Hakola

Senio­ri­ver­kosto

Puheen­joh­taja: Markku Eestilä
Sihteeri: Lenita Ketola

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto

Puheen­joh­taja: Leena Zitt­ling
Puheen­joh­taja: Riina Aspila
Sihteeri: Malviina Heinä (UUSI)