Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

Julkaistu:

Tiedote puolue­hal­li­tuk­sen päätök­sistä

Puolue­hal­li­tus on puolue­ko­kous­vii­kon­lop­puna pitä­mäs­sään kokouk­sessa nimen­nyt Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit.

Verkos­to­jen tehtä­vänä on toimek­sian­toi­hin perus­tuen sekä oma-aloit­tei­sesti valmis­tella puolu­eelle ehdo­tuk­sia keskus­te­lu­na­vauk­siksi ja kanna­no­toiksi ja laatia fakta­muis­tioita päätök­sen­teon tueksi. Ne myös järjes­tä­vät keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia, semi­naa­reja ja vierai­luja sekä muita tapah­tu­mia tehtä­vä­alu­eensa aihei­siin liit­tyen.

Kuka tahansa Kokoo­muk­sen jäsen voi ilmoit­tau­tua mukaan verkos­toi­hin. Tämä tapah­tuu kirjau­tu­malla omille jäsen­si­vuille ja valit­se­malla sieltä ne verkos­tot, joissa haluaa olla mukana.

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt alka­valla kaksi­vuo­tis­kau­della ovat:

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Sari Multala
Puheen­joh­taja: Heli Harri­kari (UUSI)
Puheen­joh­taja: Juho Kärk­käi­nen (UUSI)
Sihteeri: Santeri Lohi (UUSI)

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Mia Laiho
Puheen­joh­taja: Piia Kurki
Puheen­joh­taja: Pia Hytö­nen (UUSI)
Sihteeri: Joel Kontiai­nen

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Ilkka Kanerva
Puheen­joh­taja: Matti Niska­nen
Sihteeri: Tuomas Aho (UUSI)

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Saara-Sofia Sirén
Puheen­joh­taja: Maija Uusi-Oukari
Puheen­joh­taja: Samuel Tamme­kann (UUSI)
Sihteeri: Santeri Vuori (UUSI)

Talous­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Jussi Koski­nen
Puheen­joh­taja: Harri Jaskari
Puheen­joh­taja: Ari Marto­nen
Sihteeri: Sakari Pääkkö

Elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Eero Suutari
Puheen­joh­taja: Tuomas Telkkä
Puheen­joh­taja: Nico Silta­nen (UUSI)
Sihteeri: Maijas­tiina Arvola (UUSI)

Työelä­mä­ver­kosto

Puheen­joh­taja: Juhana Vartiai­nen
Puheen­joh­taja: Jaana Meklin
Puheen­joh­taja: Jaana Laiti­nen-Pesola
Sihteeri: Mika Haap­saari

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­taja: Jaana Pelko­nen
Puheen­joh­taja: Sari Rautio (UUSI)
Sihteeri: Eelis Loik­ka­nen (UUSI)

Maaseu­tu­val­tuus­kunta (maaseu­tu­po­li­tii­kan verkos­tona)

Puheen­joh­taja: Janne Sankelo
Vara­pu­heen­joh­taja: Heikki Autto
Vara­pu­heen­joh­taja: Marko Mäki-Hakola

Senio­ri­ver­kosto

Puheen­joh­taja: Markku Eestilä
Sihteeri: Lenita Ketola

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto

Puheen­joh­taja: Leena Zitt­ling
Puheen­joh­taja: Riina Aspila
Sihteeri: Malviina Heinä (UUSI)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content