Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

Julkaistu:

”Mitä­hän minis­teri tarkoitti anta­mas­saan haas­tat­te­lussa sillä, että noin miljoona suoma­laista pitäisi uudel­leen koulut­taa? Ketä uudel­leen koulut­ta­mi­nen tarkoit­taa ja miten se toteu­tet­tai­siin? Aina­kin pääkau­pun­ki­seu­dulla oppi­so­pi­mus­raha on tiukassa. Valtion rahoi­tusta on pienen­netty useita vuosia peräk­käin, joten mistä rahat tule­vat ja kuka koulu­tuk­sen hoitaa? Yrityk­set eivät ole innok­kaita lisää­mään resurs­se­jaan oppi­so­pi­muk­sen jalkaut­ta­mi­seen, koska se sitoo niiden henki­lö­kun­taa.” Näin pohti eräs Kokoo­muk­sen aikuis­kas­va­tuk­sen ja täyden­nys­kou­lu­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryh­män jäsen uuti­soin­tia uudel­leen­kou­lu­tuk­sesta (LINKKI).

Kokoo­muk­sen voima­va­rana ovat asian­tun­ti­joista koos­tu­vat verkos­tot ja vaikut­ta­ja­ryh­mät, jotka käyvät sosi­aa­li­sen median ryhmissä väliin kipak­kaa­kin keskus­te­lua ajan­koh­tai­sista teemoista. Kerran eräs vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­nen totesi: ”Aika skep­ti­nen olen tähän vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­teen… mutta yrite­tään nyt kuiten­kin.” Niin hyviä tulok­sia kuin suoma­lai­nen koulu­tus­jär­jes­telmä tuot­taa­kin, opetus- ja koulu­tusa­lan päät­tä­jien ja virka­mies­ten olisi aika ajoin hyvä astua ulos omasta viras­tos­taan ja tutus­tua koulu­tuk­sen käytän­töi­hin arjessa. Tämän vuoksi vaikut­ta­ja­ryh­mien sosi­aa­li­sessa mediassa tapah­tuva näke­mys­ten vaih­ta­mi­nen on jous­tava ja nopea tapa käydä dialo­gia opetus­työn käytän­nöistä.

Mediassa ovat esillä olleet työn ja elin­kei­noe­lä­män muutok­set. Puheen­joh­taja ja busi­ness-enkeli Paavo Beck­man alusti Laatu­kes­kuk­sen Q-Prof –semi­naa­rissa Espoon Hana­saa­ressa (15.3.) orga­ni­saa­tioi­den muutok­sesta (LINKKI). Kysy­myk­seeni kuinka disrup­tio vaikut­taa koulu­tuk­sen tule­vai­suu­teen, hän vastasi lyhyesti: ”Koulu­tus menee ihan uusiksi”. Tule­vai­suu­den koulu­tuk­sen tehtä­vänä on käsi­tellä tiedon sovel­ta­mista ja kriit­tistä ajat­te­lua. Tarvit­semme uuden­laista työyh­tei­sö­kult­tuu­ria, ja teko­ä­lyllä on tule­vai­suu­dessa keskei­nen rooli koulu­tuk­sessa. Koska tieto vanhe­nee entistä nopeam­min, on kysyt­tävä, tarvit­sem­meko eräpäi­vän tutkin­noille.

Tule­valle halli­tus­kau­delle aikuis­kas­va­tuk­sen ja täyden­nys­kou­lu­tuk­sen verkosto esit­tää toimi­van muun­to­kou­lu­tus­jär­jes­tel­män raken­ta­mista. Tavoit­teena tulee olla työelä­mässä toimi­vien, mutta erityi­sesti opetus­työtä teke­vien, perus­kou­lu­tuk­sen ja ammat­tio­saa­mi­sen ajan tasalla pitä­mi­nen. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja yliopis­to­jen muun­to­kou­lu­tuk­sen tulee sopia yhteen rahoi­tus­jär­jes­tel­män kanssa. Vaikut­ta­ja­ryh­mä­läis­ten mukaan nykyi­set posi­tii­vi­sen raken­ne­muu­tok­sen tuke­mi­seen tähtää­vät muun­to­kou­lu­tuk­set projekti- tai muulla erityis­ra­hoi­tuk­sella ”eivät vain toimi ja saavat teke­mi­sen näyt­tä­mään ihan puuhas­te­lulta.”

Tiedämme, että tule­vai­suu­dessa oppi­mi­nen ei pääty yhden tutkin­non suorit­ta­mi­seen. Tarvi­taan sitou­tu­mista elini­käi­sen oppi­mi­sen ideo­lo­gi­aan, jossa tietoja alati päivi­te­tään, osal­lis­tu­taan täyden­nys­kou­lu­tuk­seen ja päte­vöi­dy­tään uusille osaa­mi­sa­lueille. Voisiko kysee­seen tulla erään­lai­nen uusi­muo­toi­nen erikois­tu­mis­kou­lu­tus jokai­sen tutkin­non suorit­ta­mi­sen jälkeen?

Mutta mitä­hän minis­teri tarkoitti? Ehkä sitä, että koulu­tus jous­taa ja kyke­nee reagoi­maan nopeasti, kun työelämä tarvit­see ammat­ti­lai­sia.

Tarja Lang

Tutki­mus­pääl­likkö, PhD., MBA
Kokoo­muk­sen aikuis­kas­va­tuk­sen ja täyden­nys­kou­lu­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryhmä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content