Sivis­tys­po­li­tiikan verkoston blogi: Tutkin­nolle eräpäivä – kokoomus.fi
MENU
Sivis­tys­po­li­tiikan verkoston blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

Sivis­tys­po­li­tiikan verkoston blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

Julkaistu: 19.03.2018 Programarbete

”Mitähän ministeri tarkoitti antamassaan haastat­te­lussa sillä, että noin miljoona suoma­laista pitäisi uudelleen kouluttaa? Ketä uudelleen koulut­ta­minen tarkoittaa ja miten se toteu­tet­taisiin? Ainakin pääkau­pun­ki­seu­dulla oppiso­pi­musraha on tiukassa. Valtion rahoi­tusta on pienen­netty useita vuosia peräkkäin, joten mistä rahat tulevat ja kuka koulu­tuksen hoitaa? Yritykset eivät ole innok­kaita lisäämään resurs­sejaan oppiso­pi­muksen jalkaut­ta­miseen, koska se sitoo niiden henki­lö­kuntaa.” Näin pohti eräs Kokoo­muksen aikuis­kas­va­tuksen ja täyden­nys­kou­lu­tuksen vaikut­ta­ja­ryhmän jäsen uutisointia uudel­leen­kou­lu­tuk­sesta (LINKKI).

Kokoo­muksen voima­varana ovat asian­tun­ti­joista koostuvat verkostot ja vaikut­ta­ja­ryhmät, jotka käyvät sosiaa­lisen median ryhmissä väliin kipak­kaakin keskus­telua ajankoh­tai­sista teemoista. Kerran eräs vaikut­ta­ja­ryh­mä­läinen totesi: ”Aika skeptinen olen tähän vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuteen… mutta yritetään nyt kuitenkin.” Niin hyviä tuloksia kuin suoma­lainen koulu­tus­jär­jes­telmä tuottaakin, opetus- ja koulu­tusalan päättäjien ja virka­miesten olisi aika ajoin hyvä astua ulos omasta viras­tostaan ja tutustua koulu­tuksen käytän­töihin arjessa. Tämän vuoksi vaikut­ta­ja­ryhmien sosiaa­li­sessa mediassa tapahtuva näkemysten vaihta­minen on joustava ja nopea tapa käydä dialogia opetustyön käytän­nöistä.

Mediassa ovat esillä olleet työn ja elinkei­noe­lämän muutokset. Puheen­johtaja ja business-enkeli Paavo Beckman alusti Laatu­kes­kuksen Q-Prof –seminaa­rissa Espoon Hanasaa­ressa (15.3.) organi­saa­tioiden muutok­sesta (LINKKI). Kysymyk­seeni kuinka disruptio vaikuttaa koulu­tuksen tulevai­suuteen, hän vastasi lyhyesti: ”Koulutus menee ihan uusiksi”. Tulevai­suuden koulu­tuksen tehtävänä on käsitellä tiedon sovel­ta­mista ja kriit­tistä ajattelua. Tarvit­semme uuden­laista työyh­tei­sö­kult­tuuria, ja tekoä­lyllä on tulevai­suu­dessa keskeinen rooli koulu­tuk­sessa. Koska tieto vanhenee entistä nopeammin, on kysyttävä, tarvit­semmeko eräpäivän tutkin­noille.

Tulevalle halli­tus­kau­delle aikuis­kas­va­tuksen ja täyden­nys­kou­lu­tuksen verkosto esittää toimivan muunto­kou­lu­tus­jär­jes­telmän raken­ta­mista. Tavoit­teena tulee olla työelä­mässä toimivien, mutta erityi­sesti opetus­työtä tekevien, perus­kou­lu­tuksen ja ammat­tio­saa­misen ajan tasalla pitäminen. Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja yliopis­tojen muunto­kou­lu­tuksen tulee sopia yhteen rahoi­tus­jär­jes­telmän kanssa. Vaikut­ta­ja­ryh­mä­läisten mukaan nykyiset positii­visen raken­ne­muu­toksen tukemiseen tähtäävät muunto­kou­lu­tukset projekti- tai muulla erityis­ra­hoi­tuk­sella ”eivät vain toimi ja saavat tekemisen näyttämään ihan puuhas­te­lulta.”

Tiedämme, että tulevai­suu­dessa oppiminen ei pääty yhden tutkinnon suorit­ta­miseen. Tarvitaan sitou­tu­mista elini­käisen oppimisen ideolo­giaan, jossa tietoja alati päivi­tetään, osallis­tutaan täyden­nys­kou­lu­tukseen ja pätevöi­dytään uusille osaami­sa­lueille. Voisiko kyseeseen tulla erään­lainen uusimuo­toinen erikois­tu­mis­kou­lutus jokaisen tutkinnon suorit­ta­misen jälkeen?

Mutta mitähän ministeri tarkoitti? Ehkä sitä, että koulutus joustaa ja kykenee reagoimaan nopeasti, kun työelämä tarvitsee ammat­ti­laisia.

Tarja Lang

Tutki­mus­pääl­likkö, PhD., MBA
Kokoo­muksen aikuis­kas­va­tuksen ja täyden­nys­kou­lu­tuksen vaikut­ta­ja­ryhmä


Kokoomus.fi