• FI
 • SV
 • MENU
  Month: November 2017

  Month: November 2017

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Petteri Orpo: Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen yhteis­työ on tärkeä perusta

  Julkaistu: 28.11.2017

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

  Julkaistu: 27.11.2017

  Minis­teri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmis­ten arjen turval­li­suu­dessa

  Julkaistu: 26.11.2017

  Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Ilmas­to­vas­tuun kanta­mi­nen on turval­li­suus­po­li­tiik­kaa

  Julkaistu: 24.11.2017

  Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe edus­kun­nassa 22.11.2017

  Julkaistu: 22.11.2017

  Antti Häkkä­nen: Naisiin kohdis­tuva väki­valta ja häirintä on tuomit­tava kaikissa muodois­saan

  Julkaistu: 20.11.2017

  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 – yläta­solta jalkau­tuk­seen pika­mars­silla

  Julkaistu: 17.11.2017

  Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

  Julkaistu: 13.11.2017

  Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: puhu­taanko kaupun­geista vielä­kään riit­tä­västi?

  Julkaistu: 10.11.2017