Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Ympäristöpolitiikan verkosto / Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Ilmas­to­vas­tuun kanta­mi­nen on turval­li­suus­po­li­tiik­kaa

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Ilmas­to­vas­tuun kanta­mi­nen on turval­li­suus­po­li­tiik­kaa

Julkaistu:

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton blogi

Edus­kun­nassa keskus­tel­tiin viime viikolla oppo­si­tio­puo­luei­den varjo­bud­je­teista. Perus­suo­ma­lais­ten tarjoi­le­massa ehdo­tuk­sessa koros­tui haikailu impi­vaa­ra­lai­sen Suomen perään.

Puolu­een varjo­bud­jet­tia voisi­kin kuvailla ennen kaik­kea kansain­vä­li­syys­vas­tai­seksi. Siinä esitet­tiin tuntu­via leik­kauk­sia esimer­kiksi EU-jäsen­mak­sui­hin, turva­pai­kan­ha­ki­joi­den kustan­nuk­siin, sekä radi­kaa­leja leik­kauk­sia kehi­tys­a­pu­mää­rä­ra­hoi­hin.

Turva­paikka- ja maahan­muut­to­po­liit­ti­sessa keskus­te­lussa vaiku­tuk­sia kansal­li­sella tasolla on ruodittu lähes jokai­sesta näkö­kul­masta. Harvoin pysäh­dy­tään kuiten­kaan pohti­maan, missä pako­lais­vir­to­jen juuri­syyt ovat, ja miten voisimme niihin vaikut­taa.

Ilmas­ton­muu­tok­sen sosi­aa­li­sista ja poliit­ti­sista vaiku­tuk­sista puhu­taan liian vähän. Lähi-idässä ja Afri­kassa on jo tapah­tu­ma­ket­juja, joissa poik­keuk­sel­li­sen pitkät kuivat kaudet vievät ensin elan­non vilje­li­jöiltä, johta­vat muut­to­liik­kee­seen maan sisällä, työt­tö­myy­teen ja niuk­kuu­teen, levot­to­muu­teen, konflik­tei­hin ja lopulta jopa sisäl­lis­so­taan. Ääri­liik­keet ovat herkästi paikalla vauh­dit­ta­massa yhteen­ot­toja ja täyt­tä­mässä poliit­ti­sen tyhjiön.

Ilmas­ton­muu­tok­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set Suomelle tule­vat merkit­se­mään esimer­kiksi satei­den lisään­ty­mistä, havu­met­sä­vyö­hyk­keen vetäy­ty­mistä ja bore­aa­li­sen luon­non ja lajis­ton muutosta. Monelle luon­nosta elin­kei­nonsa saavalle ne tuovat toki meil­lä­kin muutok­sen.

Meidän tulisi kuiten­kin ottaa huomioon myös ilmas­ton­muu­tok­sen sosi­aa­li­set ja poliit­ti­set vaiku­tuk­set ymmär­tääk­semme, mitä ilmas­ton­muu­tos meille suoma­lai­sille todella tarkoit­taa.

Ilmas­ton hallit­se­ma­ton lämpe­ne­mi­nen tulee muut­ta­maan turval­li­suus­ti­lan­net­tamme radi­kaa­listi. Meren­pin­nan nousu ja äärim­mäi­nen kuivuus muut­tai­si­vat suuria osia maapal­losta elin­kel­vot­to­miksi. Ilmas­to­pa­ko­lais­ten virta tulisi olemaan valta­vasti suurem­paa kuin mitä nyt on nähty.

Muut­to­lii­kettä hilli­tään parhai­ten luomalla tule­vai­suu­den­nä­ky­miä sinne, missä niitä ei nyt ole. Se tarkoit­taa koulu­tusta ja osaa­mi­sen vien­tiä, tukea paikal­li­selle yritys­toi­min­nalle ja inves­toin­tien teke­mi­seen, työpaik­ko­jen luomista, suku­puol­ten tasa-arvon edis­tä­mistä, demo­kra­tia­työtä ja krii­sin­hal­lin­taa.

Meitä jokaista tarvi­taan myös kanta­maan vastuuta maapal­lon elin­kel­poi­suu­desta. Kestä­villä kulu­tus­va­lin­noilla voimme vähen­tää hiili­ja­lan­jäl­keämme ja myös kannus­taa kolman­sia maita otta­maan käyt­töön tuotan­to­ta­poja, jotka huomioi­vat ympä­ris­tön ja ovat sosi­aa­li­sesti vastuul­li­sia.

Kaik­ki­aan meidän on sopeu­dut­tava ajatuk­seen, että maailma on vuonna 2050 hyvin erilai­nen paikka. Aina­kaan se ei ole vähem­män kansain­vä­li­nen kuin se on nyt.

Maija Uusi-Oukari
VTM, Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content