Kokoomus.fi / Julkaisut / Kysely / Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen äänen­kan­nat­taja Nyky­päivä kutsuu sinua nuori ja yhteis­kun­nal­li­sesti orien­toi­tu­nut kerto­maan, millai­nen pitäisi olla keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen Suomi 2020-luvulla.

Kokoo­mus uudis­taa peri­aa­teoh­jel­mansa kesä­kuussa 2018. Samana vuonna puolue täyt­tää 100 vuotta. Nyky­päivä haluaa tällä kirjoi­tus­kil­pai­lulla tukea aatteel­lista keskus­te­lua.

TEHTÄVÄNANTO: 

Laadi 8000 – 10 000 merkin (väli­lyön­tei­neen) pitui­nen kirjoi­tus tai max. 5 minuu­tin mittai­nen käsi­kir­joi­tettu videoklippi aiheesta PORVARILLINEN SUOMI 2020-LUVULLA.

Kirjoi­tuk­sen tulee sisäl­tää:

ARVOT, joihin menes­tyvä Suomi perus­tuu jatkossa.

POHDINTAA, miten keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen aate asemoi­tuu suhteessa muihin poliit­ti­siin aattei­siin suoma­lai­sen yhteis­kun­nan konteks­tissa.

Voit kirjoit­taa ns. normaa­lin asia­teks­tin tai sitten tari­nan, joka täyt­tää edellä maini­tut ehdot sisäl­löstä. Kirjoi­tus­ki­saan osal­lis­tu­nei­den tulee olla alle 30-vuotiaita. Kieli on suomi.

Palkit­semme kolme parasta raha­pal­kin­noin, voit­taja saa tuhan­nen (1000) euron palkin­non.

Lisäksi tarjoamme mahdol­li­suu­den tutustumiseen/​harjoitteluun toimi­tuk­ses­samme. Kolme raadin valit­se­maa parasta teks­tiä julkais­taan Nyky­päi­vässä helmi­kuun lopulla 2018.

Lähetä kirjoi­tuk­sesi osoit­tee­seen kirjoituskilpailu@nykypaiva.fI 23.12.2017 mennessä. Laita mukaan yhteys­tie­tosi, ikäsi ja mahdol­li­nen opis­kelu-/työ­paik­kasi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

9.8.2019

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa. Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo

25.7.2019

Saara-Sofia Sirén: Sini­levä muis­tu­tus Itäme­ren huonosta tilasta

Sini­levä muis­tut­taa rehe­vöi­ty­mi­sestä virtaa­malla rannoille ja aiheut­ta­malla siten uima­kiel­toja kauniina kesä­päi­vinä. Sini­levä on muis­tu­tus meille jokai­selle Itäme­ren huonosta tilasta, kirjoit­taa

6.5.2019

Kokoo­mus kysyy: Mikä EU:n arvoista on sinulle tärkein?

Suomi on ollut Euroo­pan unio­nin jäsen 24 vuotta. Euroop­pa­lai­suus on meille arkea. Kokoo­mus kysyy nyt: Mikä EU:n arvoista on sinulle tärkein?