Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kysely / Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen äänen­kan­nat­taja Nyky­päivä kutsuu sinua nuori ja yhteis­kun­nal­li­sesti orien­toi­tu­nut kerto­maan, millai­nen pitäisi olla keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen Suomi 2020-luvulla.

Kokoo­mus uudis­taa peri­aa­teoh­jel­mansa kesä­kuussa 2018. Samana vuonna puolue täyt­tää 100 vuotta. Nyky­päivä haluaa tällä kirjoi­tus­kil­pai­lulla tukea aatteel­lista keskus­te­lua.

TEHTÄVÄNANTO: 

Laadi 8000 – 10 000 merkin (väli­lyön­tei­neen) pitui­nen kirjoi­tus tai max. 5 minuu­tin mittai­nen käsi­kir­joi­tettu videoklippi aiheesta PORVARILLINEN SUOMI 2020-LUVULLA.

Kirjoi­tuk­sen tulee sisäl­tää:

ARVOT, joihin menes­tyvä Suomi perus­tuu jatkossa.

POHDINTAA, miten keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen aate asemoi­tuu suhteessa muihin poliit­ti­siin aattei­siin suoma­lai­sen yhteis­kun­nan konteks­tissa.

Voit kirjoit­taa ns. normaa­lin asia­teks­tin tai sitten tari­nan, joka täyt­tää edellä maini­tut ehdot sisäl­löstä. Kirjoi­tus­ki­saan osal­lis­tu­nei­den tulee olla alle 30-vuotiaita. Kieli on suomi.

Palkit­semme kolme parasta raha­pal­kin­noin, voit­taja saa tuhan­nen (1000) euron palkin­non.

Lisäksi tarjoamme mahdol­li­suu­den tutustumiseen/​harjoitteluun toimi­tuk­ses­samme. Kolme raadin valit­se­maa parasta teks­tiä julkais­taan Nyky­päi­vässä helmi­kuun lopulla 2018.

Lähetä kirjoi­tuk­sesi osoit­tee­seen kirjoituskilpailu@nykypaiva.fI 23.12.2017 mennessä. Laita mukaan yhteys­tie­tosi, ikäsi ja mahdol­li­nen opis­kelu-/työ­paik­kasi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content