• FI
 • SV
 • MENU
  Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat
  Twiittaa

  Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

  Julkaistu: 24.11.2017 Julkaisut Kysely

  Kokoo­muk­sen äänen­kan­nat­taja Nyky­päivä kutsuu sinua nuori ja yhteis­kun­nal­li­sesti orien­toi­tu­nut kerto­maan, millai­nen pitäisi olla keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen Suomi 2020-luvulla.

  Kokoo­mus uudis­taa peri­aa­teoh­jel­mansa kesä­kuussa 2018. Samana vuonna puolue täyt­tää 100 vuotta. Nyky­päivä haluaa tällä kirjoi­tus­kil­pai­lulla tukea aatteel­lista keskus­te­lua.

  TEHTÄVÄNANTO: 

  Laadi 8000 – 10 000 merkin (väli­lyön­tei­neen) pitui­nen kirjoi­tus tai max. 5 minuu­tin mittai­nen käsi­kir­joi­tettu videoklippi aiheesta PORVARILLINEN SUOMI 2020-LUVULLA.

  Kirjoi­tuk­sen tulee sisäl­tää:

  ARVOT, joihin menes­tyvä Suomi perus­tuu jatkossa.

  POHDINTAA, miten keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen aate asemoi­tuu suhteessa muihin poliit­ti­siin aattei­siin suoma­lai­sen yhteis­kun­nan konteks­tissa.

  Voit kirjoit­taa ns. normaa­lin asia­teks­tin tai sitten tari­nan, joka täyt­tää edellä maini­tut ehdot sisäl­löstä. Kirjoi­tus­ki­saan osal­lis­tu­nei­den tulee olla alle 30-vuotiaita. Kieli on suomi.

  Palkit­semme kolme parasta raha­pal­kin­noin, voit­taja saa tuhan­nen (1000) euron palkin­non.

  Lisäksi tarjoamme mahdol­li­suu­den tutustumiseen/​harjoitteluun toimi­tuk­ses­samme. Kolme raadin valit­se­maa parasta teks­tiä julkais­taan Nyky­päi­vässä helmi­kuun lopulla 2018.

  Lähetä kirjoi­tuk­sesi osoit­tee­seen kirjoituskilpailu@nykypaiva.fI 23.12.2017 mennessä. Laita mukaan yhteys­tie­tosi, ikäsi ja mahdol­li­nen opis­kelu-/työ­paik­kasi.