Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kysely / Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen äänen­kan­nat­taja Nyky­päivä kutsuu sinua nuori ja yhteis­kun­nal­li­sesti orien­toi­tu­nut kerto­maan, millai­nen pitäisi olla keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen Suomi 2020-luvulla.

Kokoo­mus uudis­taa peri­aa­teoh­jel­mansa kesä­kuussa 2018. Samana vuonna puolue täyt­tää 100 vuotta. Nyky­päivä haluaa tällä kirjoi­tus­kil­pai­lulla tukea aatteel­lista keskus­te­lua.

TEHTÄVÄNANTO: 

Laadi 8000 – 10 000 merkin (väli­lyön­tei­neen) pitui­nen kirjoi­tus tai max. 5 minuu­tin mittai­nen käsi­kir­joi­tettu videoklippi aiheesta PORVARILLINEN SUOMI 2020-LUVULLA.

Kirjoi­tuk­sen tulee sisäl­tää:

ARVOT, joihin menes­tyvä Suomi perus­tuu jatkossa.

POHDINTAA, miten keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen aate asemoi­tuu suhteessa muihin poliit­ti­siin aattei­siin suoma­lai­sen yhteis­kun­nan konteks­tissa.

Voit kirjoit­taa ns. normaa­lin asia­teks­tin tai sitten tari­nan, joka täyt­tää edellä maini­tut ehdot sisäl­löstä. Kirjoi­tus­ki­saan osal­lis­tu­nei­den tulee olla alle 30-vuotiaita. Kieli on suomi.

Palkit­semme kolme parasta raha­pal­kin­noin, voit­taja saa tuhan­nen (1000) euron palkin­non.

Lisäksi tarjoamme mahdol­li­suu­den tutustumiseen/​harjoitteluun toimi­tuk­ses­samme. Kolme raadin valit­se­maa parasta teks­tiä julkais­taan Nyky­päi­vässä helmi­kuun lopulla 2018.

Lähetä kirjoi­tuk­sesi osoit­tee­seen kirjoituskilpailu@nykypaiva.fI 23.12.2017 mennessä. Laita mukaan yhteys­tie­tosi, ikäsi ja mahdol­li­nen opis­kelu-/työ­paik­kasi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content