Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kysely / Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

Millai­nen tule­vai­suu­den tulisi olla, kerro – Nyky­päivä palkit­see parhaat

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen äänen­kan­nat­taja Nyky­päivä kutsuu sinua nuori ja yhteis­kun­nal­li­sesti orien­toi­tu­nut kerto­maan, millai­nen pitäisi olla keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen Suomi 2020-luvulla.

Kokoo­mus uudis­taa peri­aa­teoh­jel­mansa kesä­kuussa 2018. Samana vuonna puolue täyt­tää 100 vuotta. Nyky­päivä haluaa tällä kirjoi­tus­kil­pai­lulla tukea aatteel­lista keskus­te­lua.

TEHTÄVÄNANTO: 

Laadi 8000 – 10 000 merkin (väli­lyön­tei­neen) pitui­nen kirjoi­tus tai max. 5 minuu­tin mittai­nen käsi­kir­joi­tettu videoklippi aiheesta PORVARILLINEN SUOMI 2020-LUVULLA.

Kirjoi­tuk­sen tulee sisäl­tää:

ARVOT, joihin menes­tyvä Suomi perus­tuu jatkossa.

POHDINTAA, miten keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen aate asemoi­tuu suhteessa muihin poliit­ti­siin aattei­siin suoma­lai­sen yhteis­kun­nan konteks­tissa.

Voit kirjoit­taa ns. normaa­lin asia­teks­tin tai sitten tari­nan, joka täyt­tää edellä maini­tut ehdot sisäl­löstä. Kirjoi­tus­ki­saan osal­lis­tu­nei­den tulee olla alle 30-vuotiaita. Kieli on suomi.

Palkit­semme kolme parasta raha­pal­kin­noin, voit­taja saa tuhan­nen (1000) euron palkin­non.

Lisäksi tarjoamme mahdol­li­suu­den tutustumiseen/​harjoitteluun toimi­tuk­ses­samme. Kolme raadin valit­se­maa parasta teks­tiä julkais­taan Nyky­päi­vässä helmi­kuun lopulla 2018.

Lähetä kirjoi­tuk­sesi osoit­tee­seen kirjoituskilpailu@nykypaiva.fI 23.12.2017 mennessä. Laita mukaan yhteys­tie­tosi, ikäsi ja mahdol­li­nen opis­kelu-/työ­paik­kasi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content