Millainen tulevai­suuden tulisi olla, kerro – Nykypäivä palkitsee parhaat – kokoomus.fi
MENU
Millainen tulevai­suuden tulisi olla, kerro – Nykypäivä palkitsee parhaat

Millainen tulevai­suuden tulisi olla, kerro – Nykypäivä palkitsee parhaat

Julkaistu: 24.11.2017 Julkaisut Kysely

Kokoo­muksen äänen­kan­nattaja Nykypäivä kutsuu sinua nuori ja yhteis­kun­nal­li­sesti orien­toi­tunut kertomaan, millainen pitäisi olla keskus­ta­oi­keis­to­lainen Suomi 2020-luvulla.

Kokoomus uudistaa periaa­teoh­jel­mansa kesäkuussa 2018. Samana vuonna puolue täyttää 100 vuotta. Nykypäivä haluaa tällä kirjoi­tus­kil­pai­lulla tukea aatteel­lista keskus­telua.

TEHTÄVÄNANTO: 

Laadi 8000 – 10 000 merkin (välilyön­teineen) pituinen kirjoitus tai max. 5 minuutin mittainen käsikir­joi­tettu videoklippi aiheesta PORVARILLINEN SUOMI 2020-LUVULLA.

Kirjoi­tuksen tulee sisältää:

ARVOT, joihin menestyvä Suomi perustuu jatkossa.

POHDINTAA, miten keskus­ta­oi­keis­to­lainen aate asemoituu suhteessa muihin poliit­tisiin aatteisiin suoma­laisen yhteis­kunnan konteks­tissa.

Voit kirjoittaa ns. normaalin asiatekstin tai sitten tarinan, joka täyttää edellä mainitut ehdot sisäl­löstä. Kirjoi­tus­kisaan osallis­tu­neiden tulee olla alle 30-vuotiaita. Kieli on suomi.

Palkit­semme kolme parasta rahapal­kinnoin, voittaja saa tuhannen (1000) euron palkinnon.

Lisäksi tarjoamme mahdol­li­suuden tutustumiseen/harjoitteluun toimi­tuk­ses­samme. Kolme raadin valit­semaa parasta tekstiä julkaistaan Nykypäi­vässä helmikuun lopulla 2018.

Lähetä kirjoi­tuksesi osoit­teeseen kirjoituskilpailu@nykypaiva.fI 23.12.2017 mennessä. Laita mukaan yhteys­tietosi, ikäsi ja mahdol­linen opiskelu-/työpaikkasi.


Kokoomus.fi