Kokoo­muksen ryhmäpuhe eduskun­nassa 22.11.2017 – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmäpuhe eduskun­nassa 22.11.2017

Kokoo­muksen ryhmäpuhe eduskun­nassa 22.11.2017

Julkaistu: 22.11.2017 Julkaisut Politiikka Puheet

Päämi­nis­terin ilmoitus ajankoh­tai­sista EU-asioista, kokoo­muksen ryhmäpuhe 22.11.2017, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen

Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on pohjim­miltaan yhteisö, joka vaalii rauhaa, vakautta, vaurautta ja kasvua - siis meidän euroop­pa­laisten hyvin­vointia.

Unionilla on tulevai­suutta niin kauan, kun kansa­lai­silla on siihen luotta­musta. Luottamus taas riippuu siitä, kykeneekö EU vastaamaan euroop­pa­laisten tarpeisiin. On aivan selvää, että se vaatii uudis­tu­mista, tahtoa kuunnella kansa­laisten huolia sekä rohkeutta tehdä päätöksiä. Uudis­tukset on tehtävä kansa­laisten, ei insti­tuu­tioiden tähden.

Aloitetaan vaurau­desta ja kasvusta, sillä pieni Suomi elää viennistä. EU:n sisämark­kinat ja sen solmimat vapaa­kaup­pa­so­pi­mukset ovat hyödyt­täneet valta­vasti suoma­laisia yrityksiä, jotka ovat pystyneet luomaan uusia työpaikkoja. Sisämark­ki­noilla on edelleen paljon esteitä samaan aikaan kun protek­tio­nismi lisääntyy maail­malla.

EU:n painoarvo on talou­del­lista ja siksi meidän on tehtävä kauppa­po­li­tii­kasta ja toimi­vista sisämark­ki­noista jälleen ykkös­ta­voite. Kokoo­muk­selle on tärkeää, että Suomi voi käydä kauppaa pelisäännöin, jotka ovat reiluja kaikille –myös ympäris­tölle ja työnte­ki­jöille. Tarvit­semme lisää työtä. Sitä ei synny kauppaa rajoit­ta­malla.

Arvoisa puhemies, mitä tulee rauhaan ja vakauteen, on tasavallan presi­dentti kovin oikeassa kysyessään, mikä se sellainen unioni on, joka ei takaa kansa­lais­tensa turval­li­suutta. Ihmiset ovat huolissaan ja huoleen on vastattava. On aloitettava Euroopan ulkora­jojen vahvis­ta­mi­sesta ja yhteisen maahan­muut­to­po­li­tiikan luomi­sesta. Muurit eivät ongelmia ratkaise ja siksi tarvit­semme yhteisen järjes­telmän, jolla hädäna­laisia autetaan, mutta ihmis­kauppaa ja terro­rismia torjutaan tehok­kaasti.

EU:n syvene­vällä puolustus- ja turval­li­suusyh­teis­työllä on tarkoitus vastata näihin huoliin. Haluamme vahvistaa kriisin­hal­lintaa lähia­lueilla, hybridi- ja kyberuhkien torjuntaa, terro­rismin ja laittoman maahan­muuton vastaisia toimia, eikä vähiten puolus­tus­teol­li­suuden kilpai­lu­kykyä. Suurin osa EU-maista kuuluu Natoon, joka on niiden sotilaal­linen puolus­tus­rat­kaisu. Kyse on siis työnjaosta; EU täydentää, ei korvaa, Naton tuomaa turval­li­suutta.

Kaikki syvenevä turval­li­suusyh­teistyö on etumme. Samalla tulee olla realisti: EU ei ainakaan tässä vaiheessa luo yhteistä puolus­tusta. Suomen on välttä­mä­töntä huolehtia oman kansal­lisen puolus­tus­ky­kynsä kehit­tä­mi­sestä ja tehtävä ratkai­sunsa siitä käsin. Se on perusta, jota EU-yhteistyö, Naton kumppa­nuus­oh­jelma, EU:n ja Naton välinen yhteistyö sekä Suomen kahden­vä­liset suhteet erityi­sesti Yhdys­val­tojen ja Ruotsin kanssa tukevat.

Arvoisa puhemies, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kiittää halli­tusta aktii­vi­sesta vaikut­ta­mi­sesta EU:n puolus­tusyh­teistyön kehit­tä­mi­sessä. Samoin siitä, että hallitus sai sovittua omat kantansa Euroopan rahaliiton kehit­tä­mi­seksi ensim­mäisten jäsen­maiden joukossa.

Se, joka asettaa agendan, hallitsee keskus­telua ja ratkai­sujen löytä­mistä. Kokoo­muk­selle tärkeää on markki­nakuri ja jäsen­maiden oma vastuu. Jokaisen jäsenmaan on laitettava talou­tensa rakenteet kuntoon ja katkaistava ylivel­kaan­tu­minen. Uutta eurokriisiä emme kestä. Me emme kuitenkaan näe perus­teita uusille insti­tuu­tiolle kuten euroa­lueen omalle parla­men­tille tai budje­tille, koska ne eivät ratkaisisi ongelmia, saati toisi kansa­lai­sille mitään lisäarvoa.

Myönteinen suhtau­tu­minen Euroopan unioniin ei tarkoita kritii­ki­töntä alistu­mista. Kun jokin ehdotus ei meitä miellytä, se on voitava sanoa. Samalla meillä on oltava vaihtoehto perus­te­luineen. Pelkkä ei-linja ei riitä. Suomen ei esimer­kiksi tule hyväksyä EU:n rahoi­tus­pohjan laajen­ta­mista Brexitin jälkeen, vaan vaatia piene­nevän budjetin käyttä­mistä tehok­kaammin. Tehotonta toimintaa on voitava karsia.

Arvoisa puhemies, vanhan sanonnan mukaan kaikki tiet vievät Roomaan. Suomen tulevai­suuden kannalta ei kuitenkaan ole merki­tyk­se­töntä, minkä tien valit­semme. Keski­tieltä ei nimittäin vaikuteta. Kulke­malla etujou­koissa me voimme olla vaikut­ta­massa niin reitti­va­lintaan kuin päämää­riinkin. Meidän kohta­lomme on sidottu Eurooppaan. Onneksi me voimme olla – ja olemmekin – vaikut­ta­massa sen menes­tykseen.

Muutokset puhut­taessa mahdol­lisia


Kokoomus.fi