Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe edus­kun­nassa 22.11.2017

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe edus­kun­nassa 22.11.2017

Julkaistu:

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus ajan­koh­tai­sista EU-asioista, kokoo­muk­sen ryhmä­puhe 22.11.2017, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen

Arvoisa puhe­mies, Euroo­pan unioni on pohjim­mil­taan yhteisö, joka vaalii rauhaa, vakautta, vaurautta ja kasvua - siis meidän euroop­pa­lais­ten hyvin­voin­tia.

Unio­nilla on tule­vai­suutta niin kauan, kun kansa­lai­silla on siihen luot­ta­musta. Luot­ta­mus taas riip­puu siitä, kyke­neekö EU vastaa­maan euroop­pa­lais­ten tarpei­siin. On aivan selvää, että se vaatii uudis­tu­mista, tahtoa kuun­nella kansa­lais­ten huolia sekä rohkeutta tehdä päätök­siä. Uudis­tuk­set on tehtävä kansa­lais­ten, ei insti­tuu­tioi­den tähden.

Aloi­te­taan vaurau­desta ja kasvusta, sillä pieni Suomi elää vien­nistä. EU:n sisä­mark­ki­nat ja sen solmi­mat vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­set ovat hyödyt­tä­neet valta­vasti suoma­lai­sia yrityk­siä, jotka ovat pysty­neet luomaan uusia työpaik­koja. Sisä­mark­ki­noilla on edel­leen paljon esteitä samaan aikaan kun protek­tio­nismi lisään­tyy maail­malla.

EU:n painoarvo on talou­del­lista ja siksi meidän on tehtävä kaup­pa­po­li­tii­kasta ja toimi­vista sisä­mark­ki­noista jälleen ykkös­ta­voite. Kokoo­muk­selle on tärkeää, että Suomi voi käydä kaup­paa peli­sään­nöin, jotka ovat reiluja kaikille –myös ympä­ris­tölle ja työn­te­ki­jöille. Tarvit­semme lisää työtä. Sitä ei synny kaup­paa rajoit­ta­malla.

Arvoisa puhe­mies, mitä tulee rauhaan ja vakau­teen, on tasa­val­lan presi­dentti kovin oikeassa kysyes­sään, mikä se sellai­nen unioni on, joka ei takaa kansa­lais­tensa turval­li­suutta. Ihmi­set ovat huolis­saan ja huoleen on vastat­tava. On aloi­tet­tava Euroo­pan ulko­ra­jo­jen vahvis­ta­mi­sesta ja yhtei­sen maahan­muut­to­po­li­tii­kan luomi­sesta. Muurit eivät ongel­mia ratkaise ja siksi tarvit­semme yhtei­sen järjes­tel­män, jolla hädä­na­lai­sia aute­taan, mutta ihmis­kaup­paa ja terro­ris­mia torju­taan tehok­kaasti.

EU:n syve­ne­vällä puolus­tus- ja turval­li­suusyh­teis­työllä on tarkoi­tus vastata näihin huoliin. Haluamme vahvis­taa krii­sin­hal­lin­taa lähia­lueilla, hybridi- ja kybe­ruh­kien torjun­taa, terro­ris­min ja lait­to­man maahan­muu­ton vastai­sia toimia, eikä vähi­ten puolus­tus­teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä. Suurin osa EU-maista kuuluu Natoon, joka on niiden soti­laal­li­nen puolus­tus­rat­kaisu. Kyse on siis työn­jaosta; EU täyden­tää, ei korvaa, Naton tuomaa turval­li­suutta.

Kaikki syve­nevä turval­li­suusyh­teis­työ on etumme. Samalla tulee olla realisti: EU ei aina­kaan tässä vaiheessa luo yhteistä puolus­tusta. Suomen on vält­tä­mä­töntä huoleh­tia oman kansal­li­sen puolus­tus­ky­kynsä kehit­tä­mi­sestä ja tehtävä ratkai­sunsa siitä käsin. Se on perusta, jota EU-yhteis­työ, Naton kump­pa­nuus­oh­jelma, EU:n ja Naton väli­nen yhteis­työ sekä Suomen kahden­vä­li­set suhteet erityi­sesti Yhdys­val­to­jen ja Ruot­sin kanssa tuke­vat.

Arvoisa puhe­mies, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kiit­tää halli­tusta aktii­vi­sesta vaikut­ta­mi­sesta EU:n puolus­tusyh­teis­työn kehit­tä­mi­sessä. Samoin siitä, että halli­tus sai sovit­tua omat kantansa Euroo­pan raha­lii­ton kehit­tä­mi­seksi ensim­mäis­ten jäsen­mai­den joukossa.

Se, joka aset­taa agen­dan, hallit­see keskus­te­lua ja ratkai­su­jen löytä­mistä. Kokoo­muk­selle tärkeää on mark­ki­na­kuri ja jäsen­mai­den oma vastuu. Jokai­sen jäsen­maan on laitet­tava talou­tensa raken­teet kuntoon ja katkais­tava ylivel­kaan­tu­mi­nen. Uutta euro­krii­siä emme kestä. Me emme kuiten­kaan näe perus­teita uusille insti­tuu­tiolle kuten euroa­lu­een omalle parla­men­tille tai budje­tille, koska ne eivät ratkai­sisi ongel­mia, saati toisi kansa­lai­sille mitään lisä­ar­voa.

Myön­tei­nen suhtau­tu­mi­nen Euroo­pan unio­niin ei tarkoita kritii­ki­töntä alis­tu­mista. Kun jokin ehdo­tus ei meitä miel­lytä, se on voitava sanoa. Samalla meillä on oltava vaih­toehto perus­te­lui­neen. Pelkkä ei-linja ei riitä. Suomen ei esimer­kiksi tule hyväk­syä EU:n rahoi­tus­poh­jan laajen­ta­mista Brexi­tin jälkeen, vaan vaatia piene­ne­vän budje­tin käyt­tä­mistä tehok­kaam­min. Teho­tonta toimin­taa on voitava karsia.

Arvoisa puhe­mies, vanhan sanon­nan mukaan kaikki tiet vievät Roomaan. Suomen tule­vai­suu­den kannalta ei kuiten­kaan ole merki­tyk­se­töntä, minkä tien valit­semme. Keski­tieltä ei nimit­täin vaiku­teta. Kulke­malla etujou­koissa me voimme olla vaikut­ta­massa niin reit­ti­va­lin­taan kuin päämää­riin­kin. Meidän kohta­lomme on sidottu Euroop­paan. Onneksi me voimme olla – ja olem­me­kin – vaikut­ta­massa sen menes­tyk­seen.

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content