Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Antti Häkkä­nen: Naisiin kohdis­tuva väki­valta ja häirintä on tuomit­tava kaikissa muodois­saan

Antti Häkkä­nen: Naisiin kohdis­tuva väki­valta ja häirintä on tuomit­tava kaikissa muodois­saan

Julkaistu:

EU:n komis­sion järjes­tä­män tapah­tu­man teemana tänä vuonna on nais­ten oikeuk­sien toteu­tu­mi­nen yhteis­kun­nassa. 

– Kynnyk­sen ilmoit­taa rikol­li­sesta tai asiat­to­masta käytök­sestä tulisi olla mahdol­li­sim­man matala. Tätä kynnystä meidän pitää pyrkiä madal­ta­maan tuomit­se­malla kaikki naisiin kohdis­tuva häirintä, painotti oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen puhues­saan EU:n vuosit­tai­sessa suuressa perus­oi­keus­foo­ru­missa Brys­se­lissä tänään 21. marras­kuuta.

Häkkä­nen osal­lis­tui tilai­suu­teen komis­sion vara­pu­heen­joh­ta­jan Frans Timmer­man­sin kutsu­mana.

Minis­teri Häkkä­nen kertoi, että yhtenä toimen­pi­teenä on Suomessa juuri käyn­nis­tetty selvi­tys pakkoa­vio­liit­to­jen polii­sille ilmoit­ta­mi­sen esteistä ja viran­omai­syh­teis­työn ja rikos­pro­ses­si­ket­jun toimi­vuu­desta avio­liit­toon pakot­ta­mista koske­vissa asioissa.

– Lähi­suh­de­vä­ki­valta ja seksu­aa­li­nen tai suku­puo­leen perus­tuva väki­valta ovat rikok­sia, joissa uhreilla on muita suurempi alttius lisä­kär­si­myk­sille, tois­tu­valle uhriksi joutu­mi­selle, pelot­te­lulle tai kosto­toi­mille. Juuri siksi EU:n uhri­di­rek­tii­vin aikaan­saa­mi­nen on ollut erit­täin tärkeää, Häkkä­nen painotti.

Häkkä­sen mukaan seksu­aa­li­nen häirintä on ilmiö, jota on kitket­tävä määrä­tie­toi­sesti.

– Kaiken­lai­nen häirintä on tuomit­tava voimak­kaasti ja häirin­tään puut­tu­mi­seen on kehi­tet­tävä entistä tehok­kaam­pia keinoja niin lain­sää­dän­nön kuin erilais­ten poli­tiik­kaoh­jel­mien­kin avulla.

– Sosi­aa­li­sessa mediassa viime aikoina nopeasti levin­nyt #metoo-kampanja kertoo surul­li­sella tavalla, miten monelle naiselle häirintä ja pelkoa aiheut­ta­vat tilan­teet ovat arki­päi­vää. Meillä on velvol­li­suus puut­tua asiaan, Häkkä­nen sanoi.

Lisä­tie­toja:

erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta, puh. +358 2951 50131

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content