Antti Häkkänen: Naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä on tuomittava kaikissa muodoissaan – kokoomus.fi
MENU
Antti Häkkänen: Naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä on tuomittava kaikissa muodoissaan

Antti Häkkänen: Naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä on tuomittava kaikissa muodoissaan

Julkaistu: 20.11.2017 Julkaisut Kannanotot Puheet

EU:n komission järjes­tämän tapah­tuman teemana tänä vuonna on naisten oikeuksien toteu­tu­minen yhteis­kun­nassa. 

– Kynnyksen ilmoittaa rikol­li­sesta tai asiat­to­masta käytök­sestä tulisi olla mahdol­li­simman matala. Tätä kynnystä meidän pitää pyrkiä madal­tamaan tuomit­se­malla kaikki naisiin kohdistuva häirintä, painotti oikeus­mi­nisteri Antti Häkkänen puhuessaan EU:n vuosit­tai­sessa suuressa perus­oi­keus­foo­ru­missa Brysse­lissä tänään 21. marras­kuuta.

Häkkänen osallistui tilai­suuteen komission varapu­heen­joh­tajan Frans Timmer­mansin kutsumana.

Ministeri Häkkänen kertoi, että yhtenä toimen­pi­teenä on Suomessa juuri käynnis­tetty selvitys pakkoa­vio­liit­tojen polii­sille ilmoit­ta­misen esteistä ja viran­omai­syh­teistyön ja rikos­pro­ses­si­ketjun toimi­vuu­desta avioliittoon pakot­ta­mista koske­vissa asioissa.

– Lähisuh­de­vä­ki­valta ja seksu­aa­linen tai sukupuoleen perustuva väkivalta ovat rikoksia, joissa uhreilla on muita suurempi alttius lisäkär­si­myk­sille, toistu­valle uhriksi joutu­mi­selle, pelot­te­lulle tai kosto­toi­mille. Juuri siksi EU:n uhridi­rek­tiivin aikaan­saa­minen on ollut erittäin tärkeää, Häkkänen painotti.

Häkkäsen mukaan seksu­aa­linen häirintä on ilmiö, jota on kitkettävä määrä­tie­toi­sesti.

– Kaiken­lainen häirintä on tuomittava voimak­kaasti ja häirintään puuttu­miseen on kehitettävä entistä tehok­kaampia keinoja niin lainsää­dännön kuin erilaisten politiik­kaoh­jel­mienkin avulla.

– Sosiaa­li­sessa mediassa viime aikoina nopeasti levinnyt #metoo-kampanja kertoo surul­li­sella tavalla, miten monelle naiselle häirintä ja pelkoa aiheut­tavat tilanteet ovat arkipäivää. Meillä on velvol­lisuus puuttua asiaan, Häkkänen sanoi.

Lisätietoja:

erityi­sa­vustaja Lauri Kosken­tausta, puh. +358 2951 50131


Kokoomus.fi