Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Antti Häkkä­nen: Naisiin kohdis­tuva väki­valta ja häirintä on tuomit­tava kaikissa muodois­saan

Antti Häkkä­nen: Naisiin kohdis­tuva väki­valta ja häirintä on tuomit­tava kaikissa muodois­saan

Julkaistu:

EU:n komis­sion järjes­tä­män tapah­tu­man teemana tänä vuonna on nais­ten oikeuk­sien toteu­tu­mi­nen yhteis­kun­nassa. 

– Kynnyk­sen ilmoit­taa rikol­li­sesta tai asiat­to­masta käytök­sestä tulisi olla mahdol­li­sim­man matala. Tätä kynnystä meidän pitää pyrkiä madal­ta­maan tuomit­se­malla kaikki naisiin kohdis­tuva häirintä, painotti oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen puhues­saan EU:n vuosit­tai­sessa suuressa perus­oi­keus­foo­ru­missa Brys­se­lissä tänään 21. marras­kuuta.

Häkkä­nen osal­lis­tui tilai­suu­teen komis­sion vara­pu­heen­joh­ta­jan Frans Timmer­man­sin kutsu­mana.

Minis­teri Häkkä­nen kertoi, että yhtenä toimen­pi­teenä on Suomessa juuri käyn­nis­tetty selvi­tys pakkoa­vio­liit­to­jen polii­sille ilmoit­ta­mi­sen esteistä ja viran­omai­syh­teis­työn ja rikos­pro­ses­si­ket­jun toimi­vuu­desta avio­liit­toon pakot­ta­mista koske­vissa asioissa.

– Lähi­suh­de­vä­ki­valta ja seksu­aa­li­nen tai suku­puo­leen perus­tuva väki­valta ovat rikok­sia, joissa uhreilla on muita suurempi alttius lisä­kär­si­myk­sille, tois­tu­valle uhriksi joutu­mi­selle, pelot­te­lulle tai kosto­toi­mille. Juuri siksi EU:n uhri­di­rek­tii­vin aikaan­saa­mi­nen on ollut erit­täin tärkeää, Häkkä­nen painotti.

Häkkä­sen mukaan seksu­aa­li­nen häirintä on ilmiö, jota on kitket­tävä määrä­tie­toi­sesti.

– Kaiken­lai­nen häirintä on tuomit­tava voimak­kaasti ja häirin­tään puut­tu­mi­seen on kehi­tet­tävä entistä tehok­kaam­pia keinoja niin lain­sää­dän­nön kuin erilais­ten poli­tiik­kaoh­jel­mien­kin avulla.

– Sosi­aa­li­sessa mediassa viime aikoina nopeasti levin­nyt #metoo-kampanja kertoo surul­li­sella tavalla, miten monelle naiselle häirintä ja pelkoa aiheut­ta­vat tilan­teet ovat arki­päi­vää. Meillä on velvol­li­suus puut­tua asiaan, Häkkä­nen sanoi.

Lisä­tie­toja:

erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta, puh. +358 2951 50131

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content