Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

Julkaistu: 27.11.2017

Tiedo­tus­sih­teeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä.

Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista.

Edel­ly­tämme valit­ta­valta tiedo­tus­sih­tee­riltä korkea­kou­luo­pin­toja, vank­kaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, sosi­aa­lista peli­sil­mää, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­tai­toa sekä tiedo­tus­vä­li­nei­den ja niiden toimin­nan tunte­musta.

Työsuhde alkaa tammi­kuussa 2018. Tehtävä edel­lyt­tää valmiutta ilta- ja viikon­lop­pu­töi­hin. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen vaali­kau­den loppuun asti (31.5.2019).

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa tors­tai­hin 7.12.2017 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi. Tehtä­vään valit­ta­valle tehdään turval­li­suus­sel­vi­tys. Jättä­mällä hake­muk­sesi, annat suos­tu­muk­sesi selvi­tyk­selle.

Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa pääsih­teeri Laura Rissa­nen gsm 041 540 4505, laura.rissanen@eduskunta.fi sekä tiedo­tus­sih­teeri Henrik Vuor­nos gsm 044 253 4444, henrik.vuornos@eduskunta.fi.