Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä

Julkaistu: 27.11.2017 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

Tiedo­tus­sih­teeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa poliit­tisena sihteerinä.

Tiedo­tus­sih­teeri vastaa eduskun­ta­ryhmän ulkoi­sesta ja sisäi­sestä viestin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erikseen sovit­ta­vista politiikan sekto­reista.

Edelly­tämme valit­ta­valta tiedo­tus­sih­tee­riltä korkea­kou­luo­pintoja, vankkaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan kokemusta, sosiaa­lista pelisilmää, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa sekä tiedo­tus­vä­li­neiden ja niiden toiminnan tunte­musta.

Työsuhde alkaa tammi­kuussa 2018. Tehtävä edellyttää valmiutta ilta- ja viikon­lop­pu­töihin. Tehtävä on määrä­ai­kainen vaali­kauden loppuun asti (31.5.2019).

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa torstaihin 7.12.2017 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi. Tehtävään valit­ta­valle tehdään turval­li­suus­sel­vitys. Jättä­mällä hakemuksesi, annat suostu­muksesi selvi­tyk­selle.

Lisätietoja tehtä­västä antaa pääsih­teeri Laura Rissanen gsm 041 540 4505, laura.rissanen@eduskunta.fi sekä tiedo­tus­sih­teeri Henrik Vuornos gsm 044 253 4444, henrik.vuornos@eduskunta.fi.


Kokoomus.fi