• FI
 • SV
 • MENU
  Year: 2017

  Year: 2017

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Työ- ja elin­kei­no­ver­kosto: Työelä­män kehit­tä­mi­seen tarvi­taan vauh­tia

  Julkaistu: 17.12.2017

  Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

  Julkaistu: 14.12.2017

  Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: yhteis­toi­min­nassa on voimaa

  Julkaistu: 10.12.2017

  Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

  Julkaistu: 04.12.2017

  Risikko: Puuhun perus­tuva biota­lous tarjoaa ratkai­suja globaa­lei­hin muutok­siin

  Julkaistu: 01.12.2017

  Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto: kiina­lai­nen uusi vuosi

  Julkaistu:

  Petteri Orpo: Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen yhteis­työ on tärkeä perusta

  Julkaistu: 28.11.2017

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

  Julkaistu: 27.11.2017

  Minis­teri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmis­ten arjen turval­li­suu­dessa

  Julkaistu: 26.11.2017

  Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Ilmas­to­vas­tuun kanta­mi­nen on turval­li­suus­po­li­tiik­kaa

  Julkaistu: 24.11.2017