Jenny Thuneberg eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikkanen viestin­tä­sih­tee­riksi – kokoomus.fi
MENU
Jenny Thuneberg eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikkanen viestin­tä­sih­tee­riksi

Jenny Thuneberg eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikkanen viestin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu: 14.12.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valinnut uudeksi tiedo­tus­sih­tee­riksi filosofian maisteri Jenny Thune­bergin. Thuneberg on työsken­nellyt aikai­semmin mm. eduskun­ta­ryhmän viestin­tä­sih­teerinä ja kansan­edus­tajan avustajana. Tällä hetkellä Thuneberg työsken­telee SN2-kansan­liik­keessä kampan­ja­koor­di­naat­torina. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa eduskun­ta­ryhmän viestin­nästä ja lehdis­tö­suh­teista.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valinnut viestin­tä­sih­tee­riksi valtio­tieteen yliop­pilas Tuomas Tikkasen. Tikkanen siirtyy tehtävään viestin­tä­toi­misto Ellun Kanoilta viestinnän tekijän tehtä­västä. Tikkanen on työsken­nellyt aikai­semmin opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riössä sekä ulkopo­liit­ti­sessa insti­tuu­tissa. Tikkanen toimii tällä hetkellä Euroop­pa­nuorten puheen­joh­tajana. Viestin­tä­sih­teeri vastaa eduskun­ta­ryhmän viestinnän kehit­tä­mi­sestä, lehdis­tö­suh­teista ja strate­gi­sesta viestin­nästä.

Thuneberg aloittaa tehtä­vässään helmi­kuussa presi­den­tin­vaalien jälkeen. Tikkanen aloittaa tehtä­vässä tammikuun alussa ja hoitaa molempia tehtäviä helmi­kuuhun asti.

Lisätiedot:
Jenny Thuneberg
puh. 050 591 1499

Tuomas Tikkanen
puh. 040 523 5768


Kokoomus.fi