Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu: 14.12.2017

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi tiedo­tus­sih­tee­riksi filo­so­fian mais­teri Jenny Thune­ber­gin. Thune­berg on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min mm. edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­rinä ja kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana. Tällä hetkellä Thune­berg työs­ken­te­lee SN2-kansan­liik­keessä kampan­ja­koor­di­naat­to­rina. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nästä ja lehdis­tö­suh­teista.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut vies­tin­tä­sih­tee­riksi valtio­tie­teen yliop­pi­las Tuomas Tikka­sen. Tikka­nen siir­tyy tehtä­vään vies­tin­tä­toi­misto Ellun Kanoilta vies­tin­nän teki­jän tehtä­västä. Tikka­nen on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä sekä ulko­po­liit­ti­sessa insti­tuu­tissa. Tikka­nen toimii tällä hetkellä Euroop­pa­nuor­ten puheen­joh­ta­jana. Vies­tin­tä­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nän kehit­tä­mi­sestä, lehdis­tö­suh­teista ja stra­te­gi­sesta vies­tin­nästä.

Thune­berg aloit­taa tehtä­väs­sään helmi­kuussa presi­den­tin­vaa­lien jälkeen. Tikka­nen aloit­taa tehtä­vässä tammi­kuun alussa ja hoitaa molem­pia tehtä­viä helmi­kuu­hun asti.

Lisä­tie­dot:
Jenny Thune­berg
puh. 050 591 1499

Tuomas Tikka­nen
puh. 040 523 5768