Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi tiedo­tus­sih­tee­riksi filo­so­fian mais­teri Jenny Thune­ber­gin. Thune­berg on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min mm. edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­rinä ja kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana. Tällä hetkellä Thune­berg työs­ken­te­lee SN2-kansan­liik­keessä kampan­ja­koor­di­naat­to­rina. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nästä ja lehdis­tö­suh­teista.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut vies­tin­tä­sih­tee­riksi valtio­tie­teen yliop­pi­las Tuomas Tikka­sen. Tikka­nen siir­tyy tehtä­vään vies­tin­tä­toi­misto Ellun Kanoilta vies­tin­nän teki­jän tehtä­västä. Tikka­nen on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä sekä ulko­po­liit­ti­sessa insti­tuu­tissa. Tikka­nen toimii tällä hetkellä Euroop­pa­nuor­ten puheen­joh­ta­jana. Vies­tin­tä­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nän kehit­tä­mi­sestä, lehdis­tö­suh­teista ja stra­te­gi­sesta vies­tin­nästä.

Thune­berg aloit­taa tehtä­väs­sään helmi­kuussa presi­den­tin­vaa­lien jälkeen. Tikka­nen aloit­taa tehtä­vässä tammi­kuun alussa ja hoitaa molem­pia tehtä­viä helmi­kuu­hun asti.

Lisä­tie­dot:
Jenny Thune­berg
puh. 050 591 1499

Tuomas Tikka­nen
puh. 040 523 5768

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content