Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi tiedo­tus­sih­tee­riksi filo­so­fian mais­teri Jenny Thune­ber­gin. Thune­berg on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min mm. edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­rinä ja kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana. Tällä hetkellä Thune­berg työs­ken­te­lee SN2-kansan­liik­keessä kampan­ja­koor­di­naat­to­rina. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nästä ja lehdis­tö­suh­teista.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut vies­tin­tä­sih­tee­riksi valtio­tie­teen yliop­pi­las Tuomas Tikka­sen. Tikka­nen siir­tyy tehtä­vään vies­tin­tä­toi­misto Ellun Kanoilta vies­tin­nän teki­jän tehtä­västä. Tikka­nen on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä sekä ulko­po­liit­ti­sessa insti­tuu­tissa. Tikka­nen toimii tällä hetkellä Euroop­pa­nuor­ten puheen­joh­ta­jana. Vies­tin­tä­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nän kehit­tä­mi­sestä, lehdis­tö­suh­teista ja stra­te­gi­sesta vies­tin­nästä.

Thune­berg aloit­taa tehtä­väs­sään helmi­kuussa presi­den­tin­vaa­lien jälkeen. Tikka­nen aloit­taa tehtä­vässä tammi­kuun alussa ja hoitaa molem­pia tehtä­viä helmi­kuu­hun asti.

Lisä­tie­dot:
Jenny Thune­berg
puh. 050 591 1499

Tuomas Tikka­nen
puh. 040 523 5768

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vero­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Vero­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­po­li­tii­kan valmis­te­lusta ja seuran­nasta yhdessä edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan kanssa. Arvos­tamme erityi­sesti

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content