Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut uudeksi tiedo­tus­sih­tee­riksi filo­so­fian mais­teri Jenny Thune­ber­gin. Thune­berg on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min mm. edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­tä­sih­tee­rinä ja kansan­edus­ta­jan avus­ta­jana. Tällä hetkellä Thune­berg työs­ken­te­lee SN2-kansan­liik­keessä kampan­ja­koor­di­naat­to­rina. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nästä ja lehdis­tö­suh­teista.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut vies­tin­tä­sih­tee­riksi valtio­tie­teen yliop­pi­las Tuomas Tikka­sen. Tikka­nen siir­tyy tehtä­vään vies­tin­tä­toi­misto Ellun Kanoilta vies­tin­nän teki­jän tehtä­västä. Tikka­nen on työs­ken­nel­lyt aikai­sem­min opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä sekä ulko­po­liit­ti­sessa insti­tuu­tissa. Tikka­nen toimii tällä hetkellä Euroop­pa­nuor­ten puheen­joh­ta­jana. Vies­tin­tä­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män vies­tin­nän kehit­tä­mi­sestä, lehdis­tö­suh­teista ja stra­te­gi­sesta vies­tin­nästä.

Thune­berg aloit­taa tehtä­väs­sään helmi­kuussa presi­den­tin­vaa­lien jälkeen. Tikka­nen aloit­taa tehtä­vässä tammi­kuun alussa ja hoitaa molem­pia tehtä­viä helmi­kuu­hun asti.

Lisä­tie­dot:
Jenny Thune­berg
puh. 050 591 1499

Tuomas Tikka­nen
puh. 040 523 5768

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content