Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n kongressi järjes­te­tään Helsin­gissä 7.-8. marras­kuuta 2018. EPP:n puolue­ko­kous on yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista.

EPP:n valtuusto teki päätök­sen kokouk­sen järjes­tä­jästä tänään illan­suussa Brys­se­lissä. Euro­ryh­män kokouk­seen osal­lis­tu­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo iloitsi päätök­sestä Brys­se­lissä. EPP:n kongres­sia ei ole koskaan aikai­sem­min järjes­tetty Pohjois-Euroo­passa.

- Euroop­pa­lai­sen suur­kongres­sin saami­nen Helsin­kiin on lois­tava uuti­nen paitsi kokoo­muk­selle myös Suomelle. Kokoo­mus täyt­tää ensi vuonna sata vuotta. Olen ylpeä, että pääsemme isän­nöi­mään kokousta juuri juhla­vuonna. Samalla meillä on tilai­suus tehdä euroop­pa­laista poliit­tista perhet­tämme aiem­paa tutum­maksi suoma­lai­sille, Orpo sanoo.

Kongressi tuo Suomeen kaik­kien euroop­pa­lais­ten EPP-puoluei­den puheen­joh­ta­jat ja kaik­ki­aan 2000–3000 kokous­vie­rasta. Helsin­kiin tulee useita euroop­pa­lai­sia päämi­nis­te­reitä ja valtio­joh­toa Saksan liit­to­kans­le­rista lähtien. Kongres­sissa valit­ta­neen myös EPP:n kärkieh­do­kas seuraa­viin euro­vaa­lei­hin.

Kokous­paik­kana on Helsin­gin Messu­kes­kus. Kansain­vä­li­nen kokous näkyy myös Helsin­gin katu­ku­vassa.

EPP on EU-parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta. Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka, kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­toja:

Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri p. 050 574 2162

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

Skip to content