Kokoomus sai EPP-kongressin Suomeen – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus sai EPP-kongressin Suomeen

Kokoomus sai EPP-kongressin Suomeen

Julkaistu: 04.12.2017 EU Julkaisut Politiikka Tiedote

Euroopan kansan­puo­lueen EPP:n kongressi järjes­tetään Helsin­gissä 7.-8. marras­kuuta 2018. EPP:n puolue­kokous on yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista.

EPP:n valtuusto teki päätöksen kokouksen järjes­tä­jästä tänään illan­suussa Brysse­lissä. Euroryhmän kokoukseen osallis­tunut kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo iloitsi päätök­sestä Brysse­lissä. EPP:n kongressia ei ole koskaan aikai­semmin järjes­tetty Pohjois-Euroo­passa.

- Euroop­pa­laisen suurkongressin saaminen Helsinkiin on loistava uutinen paitsi kokoo­muk­selle myös Suomelle. Kokoomus täyttää ensi vuonna sata vuotta. Olen ylpeä, että pääsemme isännöimään kokousta juuri juhla­vuonna. Samalla meillä on tilaisuus tehdä euroop­pa­laista poliit­tista perhet­tämme aiempaa tutum­maksi suoma­lai­sille, Orpo sanoo.

Kongressi tuo Suomeen kaikkien euroop­pa­laisten EPP-puolueiden puheen­joh­tajat ja kaikkiaan 2000–3000 kokous­vie­rasta. Helsinkiin tulee useita euroop­pa­laisia päämi­nis­te­reitä ja valtio­johtoa Saksan liitto­kans­le­rista lähtien. Kongres­sissa valit­taneen myös EPP:n kärkieh­dokas seuraaviin eurovaa­leihin.

Kokous­paikkana on Helsingin Messu­keskus. Kansain­vä­linen kokous näkyy myös Helsingin katuku­vassa.

EPP on EU-parla­mentin suurin poliit­tinen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kumppa­ni­puo­luetta 41 maasta. Kokoomus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995.

Lisätietoja:

Minja Timperi, kansain­vä­listen asioiden sihteeri p. 050 574 2162


Kokoomus.fi