Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

Julkaistu: 04.12.2017

Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n kongressi järjes­te­tään Helsin­gissä 7.-8. marras­kuuta 2018. EPP:n puolue­ko­kous on yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista.

EPP:n valtuusto teki päätök­sen kokouk­sen järjes­tä­jästä tänään illan­suussa Brys­se­lissä. Euro­ryh­män kokouk­seen osal­lis­tu­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo iloitsi päätök­sestä Brys­se­lissä. EPP:n kongres­sia ei ole koskaan aikai­sem­min järjes­tetty Pohjois-Euroo­passa.

- Euroop­pa­lai­sen suur­kongres­sin saami­nen Helsin­kiin on lois­tava uuti­nen paitsi kokoo­muk­selle myös Suomelle. Kokoo­mus täyt­tää ensi vuonna sata vuotta. Olen ylpeä, että pääsemme isän­nöi­mään kokousta juuri juhla­vuonna. Samalla meillä on tilai­suus tehdä euroop­pa­laista poliit­tista perhet­tämme aiem­paa tutum­maksi suoma­lai­sille, Orpo sanoo.

Kongressi tuo Suomeen kaik­kien euroop­pa­lais­ten EPP-puoluei­den puheen­joh­ta­jat ja kaik­ki­aan 2000–3000 kokous­vie­rasta. Helsin­kiin tulee useita euroop­pa­lai­sia päämi­nis­te­reitä ja valtio­joh­toa Saksan liit­to­kans­le­rista lähtien. Kongres­sissa valit­ta­neen myös EPP:n kärkieh­do­kas seuraa­viin euro­vaa­lei­hin.

Kokous­paik­kana on Helsin­gin Messu­kes­kus. Kansain­vä­li­nen kokous näkyy myös Helsin­gin katu­ku­vassa.

EPP on EU-parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta. Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka, kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­toja:

Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri p. 050 574 2162