Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n kongressi järjes­te­tään Helsin­gissä 7.-8. marras­kuuta 2018. EPP:n puolue­ko­kous on yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista.

EPP:n valtuusto teki päätök­sen kokouk­sen järjes­tä­jästä tänään illan­suussa Brys­se­lissä. Euro­ryh­män kokouk­seen osal­lis­tu­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo iloitsi päätök­sestä Brys­se­lissä. EPP:n kongres­sia ei ole koskaan aikai­sem­min järjes­tetty Pohjois-Euroo­passa.

- Euroop­pa­lai­sen suur­kongres­sin saami­nen Helsin­kiin on lois­tava uuti­nen paitsi kokoo­muk­selle myös Suomelle. Kokoo­mus täyt­tää ensi vuonna sata vuotta. Olen ylpeä, että pääsemme isän­nöi­mään kokousta juuri juhla­vuonna. Samalla meillä on tilai­suus tehdä euroop­pa­laista poliit­tista perhet­tämme aiem­paa tutum­maksi suoma­lai­sille, Orpo sanoo.

Kongressi tuo Suomeen kaik­kien euroop­pa­lais­ten EPP-puoluei­den puheen­joh­ta­jat ja kaik­ki­aan 2000–3000 kokous­vie­rasta. Helsin­kiin tulee useita euroop­pa­lai­sia päämi­nis­te­reitä ja valtio­joh­toa Saksan liit­to­kans­le­rista lähtien. Kongres­sissa valit­ta­neen myös EPP:n kärkieh­do­kas seuraa­viin euro­vaa­lei­hin.

Kokous­paik­kana on Helsin­gin Messu­kes­kus. Kansain­vä­li­nen kokous näkyy myös Helsin­gin katu­ku­vassa.

EPP on EU-parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta. Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka, kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­toja:

Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri p. 050 574 2162

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content