Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

Kokoo­mus sai EPP-kongres­sin Suomeen

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n kongressi järjes­te­tään Helsin­gissä 7.-8. marras­kuuta 2018. EPP:n puolue­ko­kous on yksi suurim­mista Suomessa järjes­te­tyistä kansain­vä­li­sistä poliit­ti­sista kokouk­sista.

EPP:n valtuusto teki päätök­sen kokouk­sen järjes­tä­jästä tänään illan­suussa Brys­se­lissä. Euro­ryh­män kokouk­seen osal­lis­tu­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo iloitsi päätök­sestä Brys­se­lissä. EPP:n kongres­sia ei ole koskaan aikai­sem­min järjes­tetty Pohjois-Euroo­passa.

- Euroop­pa­lai­sen suur­kongres­sin saami­nen Helsin­kiin on lois­tava uuti­nen paitsi kokoo­muk­selle myös Suomelle. Kokoo­mus täyt­tää ensi vuonna sata vuotta. Olen ylpeä, että pääsemme isän­nöi­mään kokousta juuri juhla­vuonna. Samalla meillä on tilai­suus tehdä euroop­pa­laista poliit­tista perhet­tämme aiem­paa tutum­maksi suoma­lai­sille, Orpo sanoo.

Kongressi tuo Suomeen kaik­kien euroop­pa­lais­ten EPP-puoluei­den puheen­joh­ta­jat ja kaik­ki­aan 2000–3000 kokous­vie­rasta. Helsin­kiin tulee useita euroop­pa­lai­sia päämi­nis­te­reitä ja valtio­joh­toa Saksan liit­to­kans­le­rista lähtien. Kongres­sissa valit­ta­neen myös EPP:n kärkieh­do­kas seuraa­viin euro­vaa­lei­hin.

Kokous­paik­kana on Helsin­gin Messu­kes­kus. Kansain­vä­li­nen kokous näkyy myös Helsin­gin katu­ku­vassa.

EPP on EU-parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta. Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka, kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­toja:

Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri p. 050 574 2162

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content