Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Elinkeinopolitiikan verkosto / Työ- ja elin­kei­no­ver­kosto: Työelä­män kehit­tä­mi­seen tarvi­taan vauh­tia

Työ- ja elin­kei­no­ver­kosto: Työelä­män kehit­tä­mi­seen tarvi­taan vauh­tia

Julkaistu:

Työmark­ki­nat ja työelämä ovat jatku­vassa muutok­sessa. Osa amma­teista häviää ja tilalle syntyy uutta. Näyt­täisi siltä, että suorit­tava työ vähe­nee ja sitä kautta myös työelä­män ulko­puo­lelle jäävien määrä saat­taa lisään­tyä.

Itsensä työl­lis­tä­mi­nen lisään­tyy vauh­dilla. Yrit­tä­jyy­den ja palk­ka­työn raja on kuin veteen piir­retty viiva. Myös yksi­löl­lis­ten ja jous­ta­vien työelä­mä­rat­kai­su­jen tarve on ilmei­nen. Nämä kaikki asiat aset­ta­vat uusia vaati­muk­sia työelä­mälle ja myös sosi­aa­li­tur­valle.

Työelä­män ja työlain­sää­dän­nön kehit­tä­mi­sestä puhut­taessa nousee usein pinnalle erilai­set vastak­kain aset­te­lut ja jopa erilai­set arvo­maa­il­mat. Keskus­te­lua käydään omista lähtö­koh­dista, eikä aina haluta kuun­nella tois­ten näke­myk­siä tai perus­te­luja. Tällai­nen keskus­telu ei johda raken­ta­viin ehdo­tuk­siin vaan vastak­kai­na­set­te­luun ja tois­ten mieli­pi­tei­den vähät­te­lyyn.

Kokoo­muk­sen piirissä muun muassa työmark­ki­na­vai­kut­ta­ja­ryhmä on pohti­nut monen­lai­sia työmark­ki­noi­hin liit­ty­viä kysy­myk­siä aina työai­ka­laista ja nolla­tun­ti­so­pi­muk­sista laajem­piin raken­teel­li­siin kysy­myk­siin saakka. Joka kerta kun keskus­telu avataan, löytyy enem­män kysy­myk­siä kuin vastauk­sia. Kuiten­kin on selvää, että vastauk­sia on sinnik­käästi etsit­tävä. Työlain­sää­dän­nön – samoin kuin muun­kin lain­sää­dän­nön – on pysyt­tävä kehi­tyk­sen mukana. Moder­neja ratkai­suja esimer­kiksi kaik­kia hyödyt­tä­ville työai­ka­jous­toille voidaan kyllä löytää, kun ratkai­suja etsi­tään yhdessä.

Paikal­li­nen sopi­mi­nen on yksi kuuma aihe, jota on kier­relty ja kään­nelty jo pitkään. Kaikki pitä­vät sitä hyvänä asiana, mutta sen toteut­ta­mi­sesta ja konkre­ti­soi­mi­sista on monen­lai­sia näke­myk­siä. Posi­tii­vista viesti keskus­te­luun toi Teol­li­suus­lii­ton puheen­joh­taja Riku Aallon ja Tekno­lo­gia­teol­li­suus ry:n vara­toi­mi­tus­joh­taja Eeva-Liisa Inke­roi­sen yhtei­nen kirjoi­tus HS:n mieli­pi­de­pals­talla 29.11. Heidän mukaansa viime kädessä onnis­tu­mi­sen ratkai­see luot­ta­mus ja hyvät neuvot­te­lusuh­teet. Aidosti ja hyvin toteu­tettu paikal­li­nen sopi­mi­nen on sekä palkan­saa­jan että työnan­ta­jan etu. Itse näen, että paikal­li­sen sopi­mi­sen rinnalla tulee konkreet­ti­sesti puhua myös henki­lös­tön edus­tuk­sesta yritys­ten hallin­nossa. Tästä on hyviä koke­muk­sia Ruot­sista, vaikka siel­lä­kin aluksi epäil­tiin ja arvos­tel­tiin. Hyötyjä on nähty asioi­den parem­massa ymmär­tä­mi­sessä ja luot­ta­muk­sen lisään­ty­mi­sessä. Ne ovat juuri niitä asioita, mitä Suomen­kin työelä­mässä tarvi­taan juuri nyt.

Muista kehi­tet­tä­vistä asioista haluan ottaa esiin yhteis­toi­min­ta­lain­sää­dän­nön, jolle on muodos­tu­nut ikävä kaiku isojen irti­sa­no­mis­ten myötä. Yhteis­toi­min­nan tarkoi­tus on kuiten­kin jossain ihan muualla. Lain tavoit­teena on yhtei­sym­mär­ryk­sessä kehit­tää yrityk­sen toimin­taa ja työn­te­ki­jöi­den mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa yrityk­sessä tehtä­viin päätök­siin, jotka koske­vat heidän työtään, työolo­jaan ja asemaansa yrityk­sessä. Voisiko lain­sää­däntö kehit­tää palve­le­maan parem­min tätä hienoa tavoi­tetta?

On paljon työelä­mä­asioita, joihin Kokoo­muk­sella ei vielä ole vastausta tai yhteistä linjausta. Se, että yhteis­ten näke­mys­ten löytä­mi­nen on joskus hanka­laa, ei kuiten­kaan saa estää keskus­te­lun käymistä ja johto­pää­tös­ten teke­mistä. Työlain­sää­dän­nölle on löydet­tävä sellai­nen tasa­paino, joka varmis­taa Suomen työelä­män kehit­ty­mi­sen kaik­kien osapuol­ten kannalta myön­tei­seen suun­taan. Nyt on aika kääriä hihat ja kirjoit­taa työelä­män tule­vai­suu­delle suun­ta­vii­vat.

Jaana Meklin

OTK, VT, työmark­ki­na­vai­kut­ta­ja­ryh­män puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content