Työ- ja elinkei­no­ver­kosto: Työelämän kehit­tä­miseen tarvitaan vauhtia – kokoomus.fi
MENU
Työ- ja elinkei­no­ver­kosto: Työelämän kehit­tä­miseen tarvitaan vauhtia

Työ- ja elinkei­no­ver­kosto: Työelämän kehit­tä­miseen tarvitaan vauhtia

Julkaistu: 17.12.2017 Elinkeinopolitiikan verkosto Työelämäverkosto Verkostoblogit

Työmark­kinat ja työelämä ovat jatku­vassa muutok­sessa. Osa ammateista häviää ja tilalle syntyy uutta. Näyttäisi siltä, että suorittava työ vähenee ja sitä kautta myös työelämän ulkopuo­lelle jäävien määrä saattaa lisääntyä.

Itsensä työllis­tä­minen lisääntyy vauhdilla. Yrittä­jyyden ja palkkatyön raja on kuin veteen piirretty viiva. Myös yksilöl­listen ja joustavien työelä­mä­rat­kai­sujen tarve on ilmeinen. Nämä kaikki asiat asettavat uusia vaati­muksia työelä­mälle ja myös sosiaa­li­tur­valle.

Työelämän ja työlain­sää­dännön kehit­tä­mi­sestä puhut­taessa nousee usein pinnalle erilaiset vastakkain asettelut ja jopa erilaiset arvomaa­ilmat. Keskus­telua käydään omista lähtö­koh­dista, eikä aina haluta kuunnella toisten näkemyksiä tai perus­teluja. Tällainen keskustelu ei johda raken­taviin ehdotuksiin vaan vastak­kai­na­set­teluun ja toisten mieli­pi­teiden vähät­telyyn.

Kokoo­muksen piirissä muun muassa työmark­ki­na­vai­kut­ta­ja­ryhmä on pohtinut monen­laisia työmark­ki­noihin liittyviä kysymyksiä aina työai­ka­laista ja nolla­tun­ti­so­pi­muk­sista laajempiin raken­teel­lisiin kysymyksiin saakka. Joka kerta kun keskustelu avataan, löytyy enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kuitenkin on selvää, että vastauksia on sinnik­käästi etsittävä. Työlain­sää­dännön – samoin kuin muunkin lainsää­dännön – on pysyttävä kehityksen mukana. Moderneja ratkaisuja esimer­kiksi kaikkia hyödyt­tä­ville työai­ka­jous­toille voidaan kyllä löytää, kun ratkaisuja etsitään yhdessä.

Paikal­linen sopiminen on yksi kuuma aihe, jota on kierrelty ja käännelty jo pitkään. Kaikki pitävät sitä hyvänä asiana, mutta sen toteut­ta­mi­sesta ja konkre­ti­soi­mi­sista on monen­laisia näkemyksiä. Positii­vista viesti keskus­teluun toi Teolli­suus­liiton puheen­johtaja Riku Aallon ja Tekno­lo­gia­teol­lisuus ry:n varatoi­mi­tus­johtaja Eeva-Liisa Inkeroisen yhteinen kirjoitus HS:n mieli­pi­de­pals­talla 29.11. Heidän mukaansa viime kädessä onnis­tu­misen ratkaisee luottamus ja hyvät neuvot­te­lusuhteet. Aidosti ja hyvin toteu­tettu paikal­linen sopiminen on sekä palkan­saajan että työnan­tajan etu. Itse näen, että paikal­lisen sopimisen rinnalla tulee konkreet­ti­sesti puhua myös henki­löstön edustuk­sesta yritysten hallin­nossa. Tästä on hyviä kokemuksia Ruotsista, vaikka sielläkin aluksi epäiltiin ja arvos­teltiin. Hyötyjä on nähty asioiden parem­massa ymmär­tä­mi­sessä ja luotta­muksen lisään­ty­mi­sessä. Ne ovat juuri niitä asioita, mitä Suomenkin työelä­mässä tarvitaan juuri nyt.

Muista kehitet­tä­vistä asioista haluan ottaa esiin yhteis­toi­min­ta­lain­sää­dännön, jolle on muodos­tunut ikävä kaiku isojen irtisa­no­misten myötä. Yhteis­toi­minnan tarkoitus on kuitenkin jossain ihan muualla. Lain tavoit­teena on yhtei­sym­mär­ryk­sessä kehittää yrityksen toimintaa ja työnte­ki­jöiden mahdol­li­suuksia vaikuttaa yrityk­sessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityk­sessä. Voisiko lainsää­däntö kehittää palve­lemaan paremmin tätä hienoa tavoi­tetta?

On paljon työelä­mä­asioita, joihin Kokoo­muk­sella ei vielä ole vastausta tai yhteistä linjausta. Se, että yhteisten näkemysten löytä­minen on joskus hankalaa, ei kuitenkaan saa estää keskus­telun käymistä ja johto­pää­tösten tekemistä. Työlain­sää­dän­nölle on löydettävä sellainen tasapaino, joka varmistaa Suomen työelämän kehit­ty­misen kaikkien osapuolten kannalta myönteiseen suuntaan. Nyt on aika kääriä hihat ja kirjoittaa työelämän tulevai­suu­delle suunta­viivat.

Jaana Meklin

OTK, VT, työmark­ki­na­vai­kut­ta­ja­ryhmän puheen­johtaja


Kokoomus.fi