Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkosto / Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto: kiina­lai­nen uusi vuosi

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto: kiina­lai­nen uusi vuosi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkos­ton blogi

Kiina­lai­nen uusi vuosi on kiina­lai­sille vuoden tärkein juhla. Tätä kiina­lai­sen kuuka­len­te­rin mukaan määräy­ty­vää tapah­tu­maa viete­tään tammi­kuun loppu­puo­lella tai helmi­kuussa. Maan poli­tii­kassa ‘uusi vuosi’ alkoi kuiten­kin jo loka­kuun 18. päivänä Kiinan kommu­nis­ti­sen puolu­een puolue­ko­kouk­sen käyn­nis­tyessä. Maail­man toiseksi suurim­man puolu­een korkein päät­tävä elin kokoon­tuu joka viides vuosi.

Puolue­ko­kous linjaa poli­tii­kan suun­nan tule­valle viisi­vuo­tis­kau­delle ja valit­see puolu­een korkeim­man elimen, polit­by­roon pysy­vän komi­tean, jäse­net. Polit­by­roon pääsih­tee­riksi valittu on maan tosia­sial­li­nen johtaja. Kiinan nykyi­nen presi­dentti ja kommu­nis­ti­sen puolu­een pääsih­teeri Xi Jinping valit­tiin odote­tusti jatko­kau­delle maan johtoon. Hän sai poik­keuk­sel­li­sen vahvan tuen valin­nal­leen.

Xi Jinping viitoitti loka­kuun Kanso­jen hallin puhees­saan Kiinan olevan 15 vuoden kulut­tua “kukois­tava, voima­kas, demo­kraat­ti­nen, kult­tuu­ri­sesti edis­ty­nyt ja harmo­ni­nen”. Puhei­den jälkei­sen todel­li­suu­den alta paljas­tuu kuiten­kin määrä­tie­toi­sesti omaa linjaansa ajava valtio­johto; Xin mallin­tama demo­kra­tia poik­keaa länsi­mai­sesta demo­kra­tia­kä­si­tyk­sestä.

Kiinalle tärkeä maan yhte­näi­syys heijas­tuu sen toimissa. Viime kuukausina puheet Taiwa­nin suun­taan ovat koven­tu­neet ja samalla otetta Hong Kongista on tiuken­nettu. Euroo­passa vähäi­selle huomiolle on jäänyt Kiinan ja Japa­nin heiken­ty­neet suhteet. Talou­del­lista yhteis­työtä toki tehdään, mutta poliit­ti­sella tasolla sape­lien kalis­telu on yhä kuulu­vam­paa. Kiis­tat Etelä-Kiinan saarista ovat sään­nöl­li­sesti otsi­koissa. Myös Japa­nin II maail­man­so­dan aikai­set teot ja sen valtio­joh­don tapa muis­tella niitä hier­tää yhä kipeäm­min maiden välejä. Lisäksi tilan­netta sekoit­taa aina arvaa­ma­ton Pohjois-Korea.

Suoma­lai­sille Kiina näyt­täy­tyy enem­män maail­man­ta­lou­den toimi­jana kuin aktii­vi­sena super­val­tana. Geopo­lii­ti­kan näkö­kul­masta helposti unoh­tuu, että Helsin­gistä on lyhyempi matka Beijin­giin kuin Washing­to­niin. Alku­vuonna Davo­sin talous­foo­ru­missa Xi Jinping puhui vahvasti globa­li­saa­tion ja vapaa­kau­pan puolesta. Samalla tois­tet­tiin Kiinan pysy­vän Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­sessa. Maa halu­aa­kin vakaasti vält­tää riita­pu­ka­riksi leimaan­tu­mista kansain­vä­li­sillä aree­noilla.

Suomen ja Kiinan talous­suh­teissa on kasvun varaa. Maiden vahvuu­det täyden­tä­vät toisi­aan: meillä on korkeaa osaa­mista ja Kiinalla yhä kasva­vat mark­ki­nat. Elin­kei­noe­lämä on jo löytä­nyt Kiinan: toissa vuonna suoma­lais­yri­tyk­sillä oli siellä 230 tytä­ryh­tiötä. Kiinan nousu kolman­neksi merkit­tä­vim­mäksi suoma­lais­ten tytä­ry­ri­tys­ten sijain­ti­maaksi (liike­vaih­dolla mitat­tuna) on ollut nopeaa - edellä ovat vain Ruotsi ja Yhdys­val­lat. Jatkossa vien­ti­po­ten­ti­aa­lia löytyy mm. ICT-palve­luissa ja clean­tech-osaa­mi­ses­samme. Lupaa­via avauk­sia on ollut myös elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­dessa.

Suomi toimii Arkti­sen neuvos­ton puheen­joh­ta­ja­maana 2017-2019. Kiinalle Arktis näyt­täy­tyy kiin­nos­tava alueena ja maa hyväk­syt­tiin neuvos­ton tark­kai­li­ja­jä­se­neksi 2013. Sen vaiku­tus­val­lan pohjoi­silla alueilla usko­taan kasva­van. Ilmas­to­muu­tok­sen seurauk­sena Koil­lis­väy­län käyt­tö­kel­poi­suus kulje­tus­väy­länä kasvaa; se lyhen­tää meri­kul­je­tus­ten aikaa Kiinasta Länsi-Euroop­paan kahdella viikolla. Kiina voisi olla myös poten­ti­aa­li­nen ns. Jääme­ren radan (junayh­teys Helsin­gistä Norjan Pohjois­ran­ni­kolle) rahoit­taja. Muut­kin kulje­tus­väy­lät ovat vahvasti Kiinan agen­dalla. Kouvo­lasta avat­tiin marras­kuussa kont­ti­ju­na­linja Kiinan Xianiin kilpai­le­maan nykyis­ten meri­kul­je­tus­vaih­toeh­to­jen kanssa.

Kiina­lai­set asemoi­vat näke­myk­sensä omasta yhteis­kun­ta­mal­lis­taan maail­man­jär­jes­tyk­sessä länsi­mai­sen demo­kra­tian ja valis­tu­mat­to­man yksin­val­tiu­den väli­maas­toon. ‘Vien­ti­tuot­teena’ tätä mallia on harjoi­teltu erityi­sesti Afri­kassa. Siellä kiina­lai­nen raha on maan­osan infra­struk­tuu­ri­hank­kei­den näky­vin käyt­tö­voima. Samalla Kiinan vaiku­tus­valta on kasva­nut alueella. Tämän kehi­tys­ku­lun heijas­tu­mia on syytä tark­kailla Pohjo­las­sa­kin.

Koko ajan­las­kumme aika­ja­nalla Kiina on maail­man mahta­vin yhteis­kunta. Kerta kerralta se on raken­nettu uudel­leen nousu­kautta seuran­neen tuhon raunioille. Histo­rian­kir­joit­ta­jat aika­naan totea­vat onko vuosi­sa­tamme Kiinan uuden nousun lähtö­kohta; aina­kin Xi Jinpin­gin puheet ‘Uudesta Aika­kau­desta’ raken­ta­vat pohjaa tälle - ja Kiinalla on resurs­sit toteut­taa tahto­ti­lansa.

Suomen on jatkossa osoi­tet­tava kompas­sinsa vahvem­min aurin­gon­nousun ilman­suun­taan. Ulko­maan­kau­pan lisäksi yhteis­työn lisää­mi­sestä voi löytää turval­li­suus­po­li­tii­kan element­tejä. Kun vielä muis­tu­tamme itseämme, ettei­vät länsi­mai­set yhteis­kunta-arvot ole vaih­don väli­neenä, niin Idän lohi­käär­meen ja Suomen leijo­nan tule­vai­suu­den tiekartta raken­tuu kestä­välle pohjalle.

Janne Tien­pää
FM, kokoo­muk­sen ulkoi­sen turval­li­suu­den vaikut­ta­ja­ryh­män puheen­joh­taja

Kuva: Ville Blom /​ Bada­ling

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content