Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / sivistys

sivistys

24.11.2014

Janne Sankelo: Kannettu oppi­las ei koulussa pysy

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja erityi­so­pe­tuk­sen rehtori Janne Sankelo pitää hyvänä, että halli­tus päätyi peru­maan kaavail­lun oppi­vel­vol­li­suusiän nosta­mi­sen ja suun­taa­maan resurs­sit niiden

9.11.2014

Arto Sato­nen: Opet­ta­jien arvo­val­lasta pidet­tävä kiinni

Suomen menes­tys kansain­vä­li­sissä Pisa-tutki­­muk­­sissa on tehnyt suoma­lai­sesta koulu­jär­jes­tel­mästä jopa vien­ti­tuot­teen. Menes­tyk­sestä pitää iloita, mutta ei se ei saa sokeut­taa meitä

4.11.2014

Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tue alkoi maanan­taina 3.11. Tampe­reella keskus­te­lulla parem­masta opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Keskus­te­lussa todet­tiin digi­ta­li­saa­tion tuovan paljon mahdol­li­suuk­sia opetuk­sen kehit­tä­mi­seen, mutta

1.11.2014

Pauli Kiuru: Opet­ta­jan ammat­ti­ni­meke suojat­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu -kier­tue käyn­nis­tyy ensi maanan­taina 3.11. Tampe­reelta, jolloin keskus­te­lemme opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Aihe on tärkeä ja hyvin ajan­koh­tai­nen. Vuonna

31.12.2013

Päämi­nis­teri Katai­sen uuden­vuoden­tervehdys

Isot muutos­voi­mat ravis­te­li­vat Suomea päät­ty­vä­nä­kin vuonna. Osin kyse on Euroo­pan ja maail­man talous­vai­keuk­sista, osin taas suoma­lai­sen yhteis­kun­nan ja talou­den murrok­sesta.

8.10.2012

Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen koros­taa lukioi­den merki­tystä Suomen korkean osaa­mi­sen perus­pi­la­rina ja maamme kilpai­lu­ky­vyn takaa­jana. Virk­kusen mukaan lukioi­den kehit­tä­mis­työ,

3.10.2012

Katai­nen: Maail­man paras perus­koulu

Perus­koulu on suoma­lai­sen hyvin­voin­nin kivi­jalka. Suoma­lais­ten menes­tys ja hyvin­vointi voivat perus­tua vain korke­aan osaa­mi­seen. ?Kun yhtei­set voima­va­rat ovat yhä tiukem­massa,

26.8.2009

Jukka Mäkelä: Hyssä­län ajatuk­set eivät ole tästä maail­masta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Jukka Mäke­län mielestä minis­teri Hyssä­län näke­myk­set siitä, että Suomessa on liikaa ulko­maa­lai­sia opis­ke­li­joita, eivät ole tästä maail­masta.

1.11.2006

Taiteen perus­o­pe­tus

Kokoo­mus tukee luovuu­den edis­tä­mistä yhteis­kun­nassa tieteessä, taiteessa ja tekno­lo­giassa. Taide luo hyvin­voin­tia yksi­lön ja yhteis­kun­nan tasolla ja sillä on globaa­lissa maail­massa posi­tii­vi­set vaiku­tuk­set kansan­ta­lou­teemme. Taiteen perus­o­pe­tus on yksi tuki­pi­lari tässä työssä.

Skip to content